ALPHA  AND  OMEGA

 

          [ Alfa ug ang Omeaga]

 

Malakias 3:6 “ Kay ako si Jehovah,walay pagkabalhin: busa kamo,o  mga anak ni Jacob wala mangaut-ut”

 

Hebreohanon 13:6 “ Si Jesucristo mao sa gihapon ,kagahapon  ug karon ug hangtud sa kahangturan”

 

Pinadayag 1:8-11 “Ako mao ang Alfa ug ang Omega” nagaingon ang Ginoon Diyos,nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa umalabut,ang Makagagahum sa tanan.[9] Ako si Juan nga inyong igsoon,ug ang inyong kauban diha kang Jesus sa pakig-ambitay sa kasakit ug sa gingharian ug sa pagantus.Ako didto sa pulu sa Patmos tungod sa pulong sa Diyos     ug sa panghimatuud mahitungod kang Jesus.[10] Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Espiritu,ug gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusug  nga tingog ga daw trumpeta,[11] nga nagaingon,” Ang makita mo isulat sa usa ka basahon ug ipadala kini ngadto sa pito ka iglesia,sa Efeso ug sa Esmirna ug sa Pergamo us sa Tiatira ug sa Sardis ug sa Filadelfia ug sa Laodicia”

 

Pinadayag 21;6 “ Ug Siya miingon kanako,”Natapus na”Ako mao ang Alfa ug ang Omega,ang  sinugdan ug ang katapusan.Kaniya nga giuhaw ihatag ko ang tubig  nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi”

 

Pinadayag 22:12-14 “Tan-awa,moabot ako sa dili madugay,nga nagadala sa akong ipamalus,sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan.[13] Ako mao ang Alfa ug ang Omega,ang nahauna ug nahaulahi,ang sinugdan ug ang katapusan.[14] Bulahan  sila nga managlaba sa ilang mga bisti  aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi,ug sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan.

 

Kining Biblikal nga tinodlo-an nga may kalabutan sa Alfa ug ang Omega,ang prinsipyo nga tunay ug importante nga pinadayag nga atong nadawat gikan sa Diyos.Sa pagka-tinuod,sa mga mosunod nga mga kinutlo,atong madungog si Igsoon Branham nga naghimo sa mga pipila ka mga puntos nga angay natong apalandungan.

 

Punto # 1. Siya nagingon,” Mao kini ang labing daku sa tanang mga pinadayag tungod kay nagtudlo kini sa labing hataas nga pagka-Diyos Ni Ginoong Jesucristo”

 

Punto #  2. Nagingon siya,” Kini mao ang nahiuna nga kinahanglan inyong masayran tungod kay naghisgot kini  bahin sa labing hataas sa pagka-Diyos  ni Gonppng Jesucristo.Siya nagingon,”Ako ang Alfa ug ang Omega,ang nahauna sa tanang pinadayag” Kinahanglan nga imong mailhan kon kinsa Siya aron ka makaila sa tingog Niya kon imo kining madungan.

 

Punto # 3.  Siya miingon,” Ako ang sinugdan  ug ang katapusan.Ako ang Alfa ug ang omega,ang sinugdan ug ang katapusan.Busa,kon unsa ang Iyang gibuhat sa nahauna,buhaton usab Niya sa katapusan,tungod kay dili man S iya nagabalhin.

 

Patmos Vision  69-130   60-1204E     143   076 [Ang panan-awon sa Patmos]

“Diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo”… Karon,atong nadungog kini.Unsa kini? Ug unsa man ang iyang nabuhat? Gibalhin na siya karon sa isla,diha sa Espiritu ngadto sa adlaw sa Ginoo.Ug sa dihang miabut na  siya sa adlaw sa Ginoo,iyang nadungog ang tingog sa trumpeta.Unsa man kini? Adunay usang tiliabot.Ang usang gamhanan ang tiliabot.Mitingog ang trumpeta,adunay usang tiliabot na.Ug iyang gitotokan kini.Hallelujah…Trumpeta,nagaingon kini,”ako ang Alfa ug ang Omega; ang sinugdan ug ang katapusan…[ Hmm.Dili kini pagpahibalo sa ikaduhang bahin,o ang ikatulong bahin,apan usa lamang kining bahin.” Ako mao ang Alfa ug ang Omega;sa wala ko pa ipakita ang uban kaninyo,gusto kong ipahibalo kon kinsa ako”. Amen] Ang labing daku sa tanang  mga pinadayag mao ang pagka-Diyos ,ang labing hataas sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo.Dili ka makaabut sa primerong tugkaran hangtud nga mutoo ka niini,padayon ka sa panaw…Mao kana ang giingon ni Pedro “ [Paghinulsul kamo,ug unya makita mo ang      Iyang pagka-Diyos.Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa kapasaylo-anan sa inyong mga sala,aron maandam ka sa paglakaw diha sa Espiritu.Ang primerong butang nga imong masayrn mao ang  pagka-Diyos no Kristo.”Ako ang Alfa ug ang Omega” Gikan ako sa A ug sa Z; Wala nay lain.ako lamang.Ako ang anaa sa sinugdan;ug ako man ang katapusan.Ako mao ang kaniadto,ang karon ug ang umaabut,ang labing gamhanan”. Hunahunaa kini.Mao kin ang gisulti sa trumpeta.

 

145-77        “ Juan,pag-andam.Misulod ka na diha sa Espiritu.May mga butang nga ipahayag kanimo.Unsa man kini? Ang tingog sa trumpeta,ang sinugdan sa tanan.”Ako ang Alfa ug ang Omega”.Ang sinugdanan sa tanang pinadayag.[Oh, makasasala,yukbo,paghinulsul karon sa dili pa ulahi ang tanan].Ako ang Alfa ug ang Omega”.Mao kana ang sinugdan aron makaila siya[Juan] kon kinsa Siya.[Kinsa king tiliabot?Mao ba kini ang Hari nga si Jesus? Ang haring Diyos?Ang haring balaang Espiritu?]Nagingon Siya,Ako ang tanan.Ako mao ang A hangtud sa Z. Ako ang sinugdanan ug ang katapusan.Ako ang walay kinutuban,ang walay katapusan”. Sa dili madugay ato Siyang masud-ong sa Iyang pito ka pilo nga pagpakatawo Niya ug bantayi kon unsa Siya  kaniadto.”Ako mao ang sinugdan” Ako mao ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdan ug ang katapusan.Anaa na Ako sa wala pa ang sinugdan;ug human niana,wala nay katapusan,atua gihapon ako”,sa uban pang mga pulong,Ang nahauna ug ang katapusan"…ug.. unsa may imong nakita,isulat sa basahon,ug ipadala… sa mga pito ka mga iglesia nga anaa sa Asia;sa Efeso,Smirna,Pergamo,Tiatira,Sardis,Filadelfia ug sa Laodecia.

 

147” Karon,ang nahiuna sa tanang mga pinadayag mao ang pagkagamhanang pagka-Diyos ni Jesucristo.Kinahanglan.imong masayran kon kinsa Siya kon imong madungog ang tingog.Karon,ang maong tingog nga milanog didto sa bukid sa  Sinai,mao rang tingog ang milanog didto sa bukid sa Pagbalhin,mao Siya,Siya ang sama sa anak sa tawo.Karon,tan-awa kining mosunod nga versiculo.Karon,ug unya ako miliso…[kapitulo 1:12] Atong biyaan sa makadali kining mga iglesia sa pipila ka minuto tungod kay sa tibuok niining simanaha,makaabot kita sa nianang mga iglesia.Molabay lamang kita diha.Apan Siya miingon,Ako moagak kanimo sa pagpadala niining mensahe nga Akong gipakita kanimo” Kinsa Siya? “Ako mao ang sinugdan ug ang katapusan”Ako ang gamhanan sa tanan.Ako ang gamhanang Diyos.Miabut Ako sa pagtug-an kanainyo sa paghatag sa mensahe sa pito ka iglesia nga anaa sa Asia…Karon,may mga iglesia ngadto kauban sa ilang kinaiyahan nga nagpaila niining umaabot nga panahon sa iglesia.

 

Karon,nganong maghisgot man si Igsoon Branham kanato nga ang Alfa ug ang Omega nga pasikaran maoy labing hinungdanong pasikaran nga angay natong mahibaw-an? Ato nang nakita nga kining pasikaran may kalabutan kauban sa maong lintunganay sa atong Ginoong Jesucristo kon kinsa ba kini Siya.Karon,nasayod kita nga Siya mao ra ang kagahapon,karon ug sawalay katapusan,ug sa nagbasa kita sa Malakias 3:6” Ako ang Ginoo nga walay pagkabalhin.” Ug si Igsoon Branham nagingon,dili kita makaamgo kon unsa ang buhaton kauban sa Iyang tingog kon dili kita makaila kon kinsa Siya.

 

# 1] aron kita makasabut sa adlaw ug ang takna diin kita nagkinabuhi

 

#  2] aron nga makahimo kita sa pag-ila kun unsay nabuhat sa pagka-karon,niining adlaw diin kita nagkinabuhi.

 

#  3] kinahanglan makaila kita Kaniya.Ug Iyang gijulagway ang Iyang kaugalingon kang Juan ngadto sa isla sa Patmos kauban sa mga pulong nga nagaingon,” Ako ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdan ug ang katapusan”. Paminaw,wala Siyaa nagingon nga Siya anaa sa taliwala kondili nagingon Siya , nga Siya mao ang sinugdan ug ang katapusan.

 

THE  MASTERPIECE   64-0705   170   [  HAWUD NGA BUHAT ]

“ Ang Alfa nahimong Omega.Ang nahiuna nahimong katapusan;ug ang katapusan mao ang nahiuna.Ang misulod nga binhi miabot sa usang klaseng proceso ug mibalik ug nahimong binhi usab.May binhi nga natisok ngadto sa Harden sa Eden ug namatay,mibalik kini,usab nga binhi ngadto sa hingpit nga binhi—and ikaduhang Adan 172- Ang nahaunang si Eva nga nahulog,nga maoy gigamit sa ikaduhang repormasyon nga nagdalag anak,karon nahimong matuud nga Nobya usab,mao kadtong binhi,mibalik na usab  sa sinugdanan,ang pulong.Ang Alfa ug ang Omega mao ra kini Siya.Siya nagingon,”Ako ang Alfa ug ang Omega” Wala Siya maghisgot sa tunga-tunga niini,’”Ako ang Alfa ug ang Omega,ang nahauna ug ang katapusan.Mao ra kini.Ang primerong ministeryo ug ang katapusang ministeryo mao ra kini sila.Ang nahaunang mensahe ug ang ikaduha-ang katapusang mensahe sulusama kini sila.”Ako  atua sa Alfa;Ako anaa sa Omega.Moabot ang panahon nga dili na matawag nga adlaw o gabii ba,apan sa panahon sa kagab-ihon mahimo kini  nga kahayag” Alfa ug Omega;nahimong sinugdan ug katapusan. Oh mga igsoon.

 

Karon,atong namatikdan nga si Igsoon Branham nagpunting niini nga Siya mao ang sinugdan ug katapusan,apan wala kini Siya sa tunga-tunga.Nagaingon siya,ang Alfa nahimong Omega.Unya nagpadayon siya,ang nahaunang mensahe ug ang katapusan nahimong sulusama kini sila.Tinoud kin tungod kay si Jesucristo mao Siya kagahapon,karon ug sa kahangturan.Busa,kon ang mensahe karon mao ang pagpadayag ni Jesucristo,nan kining pinadayag maoy nagpaila Kaniya kon kinsa Siya.Apan kon Siya  nagbalhin,nan ang nahaunang mensahe ug ang katapusan mahimong adunay kinalahi.Busa.atong hisayran nga ang nahauna ug katapusang mensahe mao ra kini  sila ug kanang mensahe maoy  nagpahayag kon kinsa Siya sa atong taliwala.Atong masiguro kini tungod kay ang naahauna ug ang katapusang mensahe mao ra kini sila ug kanang mensahe maoy nagpahayag kon kinsa Siya sa atong taliwala,unya kinhanglan masayud kita nga ang katapusang mensahe mao kini ang nagpasundayag Kaniya nga Siya ania na.Kon Siya ania na,nana magabuhat Siya sa samang paagi ug magahimo sa samang buhat nga Iyang gibuhat kaniadto.Usbon nato nga sa mga mosunod nga mga kinutlo,atong madungog si Igsoon Branham nga magpamatuud king mao rang hunahuna nga king ministeryo subli-on kini niining mga takna

 

 

QEEN OF SHEBA  61-0119E      E58      [ REYNA SA SHEBA ]

 

“ Karon,unsang matang  nga kahayag ang ihatag. Kon mao kadto ang nahanunang hayag sa adlaw nga misidlak ngadto sa katawhan sa Sidlangan nga mao ang anak sa Diyos,ug gihimo ang samang buhat  nga Iyang nabuhat ngadto s adlaw sa Alfa,Iyang buhaton usab ang samang  mga buhat diha sa Omega. Nganhi,atong makita nga si Igsoon Branham nagtug-an kanato kon unsa ang nabhat sa Diyos  sa nahaunang  panahon ug karon Iya usab buhaton kini sa katapusan.Karon, nganong man sa Diyos ang Iyang gibuhat  sa sinugdan ug sa katapusan? Tungod kay Siya walay pagkabalhin nga Diyoa.Dili Siya mausab.Karon,kon dili  mausab ang Diyos kon usa kadtong gibuhat Iyang gibuhat sa sinugdan,Iyang buhaton usab kini sa katapusan.

 

May usa pa nganhi sa Efeso….GOD WHO IS RICH IN MERCY  [  ANG DIYOS NGA DATU SA KALUOY ]  65-0119    29

“ Karon,kon ang kadaghanan kaninyo  gusto magsulat sa mga kasulatan sama sa gibasa niadtong Ministro…Gusto niining gabi-una,kaninyo,kon mahimo nga inyong  tan-awon sa Efeso.Naghisgot ako niadtong milabay nga Domingo ngari sa Efeso ,ug kon unsa nga ang libro sa Josue maoy  Efeso sa Daang Tugon,ug nganong nahimo kini nga libro sa katubsanan.May duha kini ka bahin diha sa pulong “pagtubus’: Ang “pagawas” ug ang “pagsulod”.Ang nahauna mao ang “paggawas”.Daghan katawhan ang gusto  mokabig sa kalibutan uban kanila,apan kinahanglan  nga mogawas ka gikan sa kalibutan aron ka makasulod  kang Kristo.Kinahanglan mogawas  ka gikan sa pagpangduhaduha aron ka makasuod diha sa pagtoo.Wala gayuy gamay nga butang nga makababag sa imong dalan.Aron ka maka-angkon sa matuud ug dalisay nga pagtoo,kinahanglan imong biyaan ang tanang butang nga mosupak sa pulong sa Diyos aron ka makasulod sa pagtoo.Mao kana ang basahon sa Efeso sa Daang Tugon: Si Josue.Si Moises ang nagpahibalo sa balaod,dili kini makaluwas ni bisan kinsa,apan ang grasya makahimo,ug karon ,ania ang pulong ni Josue ,sama sa pulong ni Jesus” Jehovah-Manluluwas”.Ug unya atong makita nga miabot naman kita sa usa ka Efeso,ang lahi nga Efeso karon,diin sa atong mga maalamon nga pundok sa Denominasyon ug ang tanang mga hibangkaagang programa miabot sa iyahang dapit sa Jordan,unya,kinahanglan may anaa na usab nga Efeso.Kinahanglan may anaa usab kitang Exudos aron kita “ makagawas” ug unya,”mosulod” alang sa pagsak-gaw”

 

A PARADOX   [ DAW- SUMPAKI ]   65-0117   89

“ Apan may saad kita sumala sa Pinadayag 10  ug sumala sa Malakias 4, ug Lucas 22:17,ug uban pa nga may umaabot nga Efeso ngari.May saad kini mga higala.May moabot nga Efeso aron king pito ka pilo nga tinago sa pulong sa Diyos mabuksan.Ug kni anaa sa panahon sa Laodecia mahitabo.Nagtoo ako nga anaa na kita diha.Nagtoo ako nga anaa na kita sa landong sa pagbalik sa anak sa Diyos.Ug sama kang Josue sa wala pa ang Efeso mousbaw,sama kang Juan Bautista nabayaw sa wala pa ang mosunod nga Efeso.Ug may gisaad nga laing Efeso.Gitagna na sa Kasulatana;busa naghunahuna ako nga  nangabuhi na kita sa panahon na usab sa Efeso.Mibalik kita sa ….Gisaad kini kanato nga gibiya-an sa kapanahonan sa mga iglesia…”

 

WE WOULD SEE JESUS   57-0516---E-11  [  MAKITA NATO SI JESUS ]

“ Mao kana ang akong tema sa  daghang milabay nga katuigan.Akong nabasa ang maong kasulatan sa ania pa ako kaniadto.Ako naghandum sa pagbasa niini hangtud kuha-on ako sa kamatayon gikan niining yuta.Tungod kay nagtoo ako uban ang pagkahinuklogon sa tibook kong kasingkasing,nga si Jesus mao kagahapon,karon ug ang umaabot"”Mao kana ang pagtawag Kaniya sa Bibliya ang"Alfa ug Omega”,mao kadto Siya,ug sa karon,ug ang umaabot”.Mao kana ang naghimo Kaniya nga Siya mao ra kagahapon,karon,ug sa walay katapusan” Mao Siya.Siya mao karon,ug ang umaabot.Sama ra Siya gihapon.Walay pgakabalhin.Mausab kita,ang panahon mabalhin,apan ang Diyos dili mabalhin.”

 

QUESTIONS AND ANSWERS    640823E    1021-119  [ MGA PANGUTANA UG MGA TUBAG ]

“ Kita nagkinabuhi karon sa panahon sa Laodecia,ang katapusan.Ug Siya nagatindog uban ang kamut nga nagtuy-od aron kini makita.Ug atua ang usang kamot sama kini kaniadto sa Alfa,ug ang usa ang Omega.Sa nahanaw na ang kahayag ngadto sa mangngitngit nga kapanahonan,apan mibalik na usab; sa samang pamaagi sa misulod kini mao ra sa gihapon ang  migawas,sama sa matang sa iglesia karon,sama sa matang sa mga ilhanan,sama sa matang sa mga katawhan,Alfa ug Omega.Dili moabot si Jesus hangtud ang iglesia,ang lawas nga mao ang mga magtotoo ug sa mga buhat diin kauban Siya,mahisama kini gihapon sa buhat Niya kaniadto…ug magdala kini sila…”Sila dili Niya pagahimpiton gawas kon mahiuban kita”.Kinahanglan mabuhat gayud kining ministeryo aron mobangon usab ang mga Lutero,Wesley ug ang tanan nga anaa karong panahona.”

   “Ang kinahanglan karon,sa pagsabut mahitungod niining Alfa ug Omega nga pasikaran,kon ang Diyos naghimo sa usang butang o kaha nagbuhat sa usang butang sa sinugdan,nan,kinahanglan Iyang subli-on kanang pamaagi o dili ba,magbuhat sa samang butang sa  katapusan.Mao kin ang yawi sa pagsabut sa kay Igsoon Branham ministeryo ug ang mga timailhan nianang haligi sa kalayo nga maoy nagpamatuud aaaanianang ministeryo sa sa kang Apostol Pablong talandaan.”

 

ANGEL OF THE LORD   51-0502  E=17  [  MANOLUNDA SA GINOO ]

“Kining kinutlo nagapakita sa kinahanglanon sa Omega ministeryo niining taknaa.Dili lamang Siya mibalik usab sama sa nahitabo sa sinugdanan,apan Iyang gitabonan usab ang Iyang kaugalingon sa tabil  nga unod aron magbuhat Siya sama sa Iyang gibuhat  sa lawas sa Iyang bugtong anak.Ug kon ang kay Jesus  ministeryo adunay  butang nga sangputanan diha sa mga balaan niadtong adlawa,busa karon ,ang Iyang presensya mao usab ang samang sangputanan diha sa iglesia niining mga adlaw”

 

CHRIST OUTSIDE THE DOOR     58-0330E    E13   [  KRISTO SA GAWAS SA PULTAHAN ]

“Ang atong texto niining gabiona,ipahinungod kini sa panahon sa iglesia sa Laodecia nga maoy katapusang panahon sa iglesia.Ug imong makita sumala sa kasulatan….Tingali dili kini matakdo sa daghang katawhan sa ilahang Teolohia,bisan kini dili,apan  mouyon na lang ako niana; tingali,masayop ako.Daghang panahon nga masayop ako,walay duhaduha kini.Apan sa akong gitoohan nga ang katapusang panahon sa iglesia,nganhi kita nagkinabuhi.Kon imong mabantayan kon unsa…unsa kining umaabot nga kapanahonan sa iglesia.Ang usa niini mahayag,ug ang usa daw nahilayo ug diutay,ug ang usa nag-anam-anam kangngitngit,ug miabot ang  Mil Kinyentus  nga mangngitngit nga mga kapanahonan.[ Dark Ages]unya si Lutero,ug unya sa kay Wesley ug miabot an Pentecostes/Ug Siya nagbarog sa taliwala sa pitong kandelerio,nag maoy nagpakilala sa pito ka mga kapanahonan sa iglesia,kauban sa Iyang kamut nga nagtuy-od aron makita nga sama sa Alfa  ug Omega; ang sinugdanan ug ang katapusan.aAng labing hataas nga kandelero mao ang mangngitngit sa tanan.Ug niining katapusang panahon sa iglesia, kon midawat unta sa samang kahayag  nga anaa sa sinugdanan…Alfa ug Omega.Apan makaluluoy siya nga bahin  diha sa kasulatan nga atong nakato-nan dinhe nga Siya mao ang nagingon,” Tungod kay ikaw nagkanayon,akp dato,ako mauswagon ug walay nakulang kanako’ Tan-awa,ang kahimtang sa iglesia karong panahona’

 

PHILADELPHIAN CHURCH AGE     60-1210    135  [ FILADELFIA IGLESIA,SA IYANG KAPANAHONAN ]

“ Karon,mao kini ang Iyang gipahayag diha sa sinugdanan sa panahon sa iglesia.Karon,bantayi kini,nakita ni Juan nga Siya nagbarog,ang pito ka mga kandelero.Siya nagbarog nga nagtay-od ang mga kamot. Ania ang nahiunang  kandelero,ikaduha,ikatulo,ikaupat,ikalima,ikaunom, ikapito,kauban sa Iyang kamut nga nagtuy=od sama sa hulagway sa krus.Siya miingon,”Ako ang Alfa ug Omega”.Sa uban pang mga pulong,Ako ang labaw  nga gamhanan sa sinugdan; Ako gihapon ang labaw nga gamhanan sa katapusan” Ang mga kahayag misubang ngadto sa Sidlangan ug mosalop kini sa Kasadpan.Ug hilabihan kining ngitngita ,ang panahon nga mangngitngit,apan may kahayag sa panahon sa kagab-ihon.Ang maong gahum sa Maayong Balita nga maoy nagbanhaw sa Iyang usang kamut ngadto sa Kasadpan,maoy naghatag kahayag nga anna karon sa Iyang usang kamut sa Sidlangan.’”Alfa ug Omega.Ako mao ang letra nga A hangtud sa Z”.Anaa kni sa Iyang kamut…    Nakasabut ka  niini? “

 

 Diha atong nakaplagan ang kahologan sa Omega ministeryo sa atong Ginoong Jesuscristo  nganhi sa katapusang panahon sa iglesia.Siya nagkanayon, nga ang ministeryo nga Iyang gibuhat kaniadto,kinahanglan subli-on kini usab sa pagbanhaw sa mga patay ug paghimpit sa Nobya.Timan-I   kini,si Igsoon Branham naghisgot siya sa pagka-hinungdanon sa pagsabut sa pasikaran sa Alfa ug Omega aron kita masayud kon kinsa Siya karon..Ang katoyo-an niadto mao nga makaila kita sa Iyang tingog ug Kaniya.Busa,dili kini mabalhin nga kinaiya sa Diyos aron ikatugot kanato sa pag-ila Kaniya kon Siya moabot na.Ang Diyos mailhan pinasubay sa Iyang kinaiyahan”

 

THE TOKEN   640208   235      [  ANG TIMAAN   ]

“ Kinahanglan kini,ang gamhanang balaang Espiritu sa Iyang pag=abot,timailhan nga si Ginoong Jesuscristo buhi karon human sa Duha ka Libo ka Tuig.Tan-awa, ang maong kinaiya Niya nga nagabuhat sa maong butang sa sa Iyang gisaad nga karon mahimo kini.Matuud gayud kini.”

 

GREAT WARRIOR JOSHUA  55-0119   E-44    [  SI JOSUE,DAKUNG MANGGUGUBAT  ]

 "Ania Siya ning gabiona,ang gamhanang Ginoo ng Jesucristo ,ang gamhanang  "Ako" ang dakung  Alfa ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan.Ngano? Atua kining yuta.Ang tanang moari kanako pagahatagan ko siya sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa kaulahi-ang nga adlaw.Amen.Ato nag nadawat kining mga pamatuud karon.

 

 

RISING OF THE SUN  65-0418M      45-3   [  PAGSUBANG SA ADLAW  ]

  " Siya mao ang nagbukas sa mga timri;Siya  mao ang mga timbri;tungod kay ang tibook pulong  Diyos,si Kristo  ug si Kristo mao  ang timbri nga nabuksan.Unsa kining pag-abli sa mga timbri karon? Ang pagpahayag  ni Kristo ug kadtong pitong manulunda nga maoy tigpaila sa pito ka iglesia  gituman na kini apan wala man nato kini makita.Nakita nila ug gikuha-an kini ug litrato,dili kita..Nagtindog Siya ngadto,usa ka labing gamhanang Hukom,nagpaila nga Siya ang Alfa ug Omega,ang sinugdanan  ug ang akatapusan.Unsa kining timailhan? Ang gahum sa pagbuhi kanato.Ang gahum sa pagbuhi aron atong makita ang Iyang pag-abot"

 

WHAT IS THE ATRACTION     65-0725E   142   [   UNSA ANG PAGDANI  ]

  " Niadtong  milabay nga adlaw Siya nagbarog ngadto,giliso ang litrato paingon sa too,ug atua si Jesus ,sama Siya kaniadto  sa panahon sa pito ka mga iglesia,ang maputing piloka gisul-ob,nagpakita sa Iyang pag-kagamhanang Diyos.Siya ang Alfa ug Omega; ang sinugdanan ug ang katapusan;Siya ang labing gamhanang hukom sa walay katapusan,nagbarog ngadto ,nagmatuud sa mensahe niining mga takna.Ug may kahayag nga miabot sa wala pa ang kagab-ihon.Unsa man kining tanan? Unsa ba kini ?

 

tTHW UNVEILING OF GOD   64-0614M    370 [  ANG PAGPAHAYAG SA DIYOS ]

  "Pila man kaninyo ang nakakita Kaniya nga nagbarog,ang gamhanang mandadaug,ang pulong nga nahimong unod,napahayag sa atong taliwala,ang Alfa ug Omega,Siya kadto,ang karon ug ang  gamut ug kaliwat ni  David, ang anak sa tawo,ang anak sa Diyos,anak sa tawo  ug umaabot  nga anak ni David? Nagatoo ka sa tibook mong kasingkasing? Nagpadayag sa Iyang kaugalingon sa matag apanahon,gidala kini sa matag magtotoo,natabilan sa unod sa tawo gikan sa dili magtotoo.Siya gitago-an sa likod sa tabil.Hinaut nga bungkagon sa Diyos ang matag tabil aron makita nato nga mao Siya"

 

WE WOULD SEE JESUS       62-0627    E106   [  MAKITA NATO SI JESUS  ]

   "Oh Diyos sa langit ,pasaylo-a kami sa among  pagduhaduha.Nasayud mao lamang kini ang sala nga makita,ang sala sa pagduhaduha.Ug hinaut nga moabut ang Balaang Espiritu sa matag tawo karon dayon aron dili  na sila magduhaduha tungod sa presensya ni Kristo karong gabiona,nagpakita sa Iyang kaugalingon nga buhi  human sa Duha ka Libo  ka tuig,ang pulong mismo nagbarog karon sa among taliwala,sa sulod  namo,nagbuhat sa Iyang pulong aron mapakita"

 

THE VOICE OF THE SIGN      64- 0313     E68     [  TINGOG SA ILHANAN  ]

    " Ania Siya karon.Karon,ang matag-usa sa pamaagi ninyo sa pag-ampo sa inyong simbahan-kon anaa kini kanimo,bisag kusog kini o bsian unsa man.Magaampo ka sa usa ka tawo samtang ang iyang kamot imong gikuptan,tungod kay nag-ampo man sila alang kanimo.Ug karon,tutok sa ibabaw ug sa presensay sa Messias,ang Kristo,ang Usang nabanhaw buhi karon human sa Duha ka Libo ka tuig .Nganong naminhud man kita sa atong espiritu?Kinahanglan unta nga kining atong Nasud magkalayo na.Kinahanglan unta nga kining Beaumont maghinulsul ug magsul-ob sa sako ug abo.Apan makatabang kaha kini? Dili. Apan nga nagtotok Kaniya ug nagtoo nga tumanon Niya kini ug magtipig sa Iyang pulong,alang kini kanimo karon kay ang saad  gihatag na.Itapi-on ang imong kamot sa imong kauban ug pag-ampo alang kaniya,samtang  nagaampo ako kaninyo gikan nganhi.

    E-69   " Ginoong Jesus igo na ang nahuman.Ang gisaad nga pulong gikapahayag na kini.Ang Messias,ang Kristo nga Diyos,anaa na sa diosnong presensya.Amo-a kining nabati.Among nakita.Kami nasayud  nga gisaad Niya kini sa katapusang mga adlaw.'" Maingon unya sa mga adlaw sa Sodoma,maingon man usab unya kini sa adlaw nga  igapadayag  na ang anak sa tawo" Unya kita  masayud kon makakita na kita ug kalayo sa panganud,ug mga Bomba Atomica.A            ton makita ang gikaon sa ulod nga mga nasud.Ang mga Nasud nangabungkag na.Makita nato ang Esrael mipauli na sa ilang kaugalingon nasud.Ang matag ilhanan nga gisaad nagakatuman na.Ang mosunod niini mao ang pagbalik sa gisaad nga Anak.Oh , walay kinutubang Diyos,diha sa presensya ni Jesucristo,ang gamhanang Espiritu  nga ania karon,nagpaila nga nia Siya,paminawa ang mga pag-ampo niining mga katawhan.Paminawa kining mga kristohanon,kon akon na silang biyaan,dili sila makaingon,si Igsoon Branham ang nagbuhat niini.Ang uban kanila wala masayud nga may mga kamot nga gipandong kanila ug nangaayo sila.Apan ikaw nasayud nga ang tingog may ilhanan kini.Hina-ut nga sila mangaayo sa panahon nga akong gitugyan sila Kanimo sa pangalan ni Jesus"

 

 

QUEEN OF THE SOUTH   60-1127E    E46   [  REYNA SA HABAGATAN  ]

    "Ang Bibliya nagingon nga makadawat sila ug ilhanan.Usnag matang sa ilhanan kini?Ang ilhanan sa pagkabanhaw. Halleluyah!Ania na kanato.Amen.Ania na karon.Si Jesuscristo  gibanhaw na gikan sa mga patay ug karon buhi Siya human sa Duha ka Libo ka tuig  nagpakita sa Iyang kaugalingon kanato"

 

 LETTING  OFF THE PRESSURE      62-0609E    E-60   [  GIKUBSAN ANG KAKUSUG  ]

    '" Nahibalo kami nga Imong tumanon ang Imong saad Ginoo. Nagaampo ako nga Imong  ipanghimatuud ang Imong  presensya ning gabiona.Nagahangyo ako  Amahan nga ihatag ang samang butang nga mahitabo kanamo  karong gabii  sa atubangan sa mga katawhan,sama sa hitabo kaniadto sa atubangan sa Imong pagpalansang sa krus. aron sila masayud human sa Duha ka Libo ka  Tuig nga si Jesus dili usa ka tuig lamang.Siya ang maong Kristo kagahapon.Dili siya mapakyas ni mabalhin"

 

REDEMPTION BY POWER   54-O329     3  [  PAGTUBUS PINAAGI SA GAHUM  ]

    "Walay bisan usa nga mahisama Kaniya nganhi sa yuta.Wala ni bisan kinsa.Siya mao ang Emmanuel.Siya ang Alfa,Omega,ang sinugdanan ug ang katapysan.Mao Siya kadto,ang sa karon,ug ang umaabot,ang gamut ug kaliwat ni David;ang kabugason..Nagpuyo diha Kaniya  ang pagka-Diyos.Sa sulod Niya ang Diyos.Ang Diyos anaa sa Iyang anak,kay Kristo,nagpasig-uli  sa kalibutan diha Kaniya.Si Jesus miingon,Dili Ako ang nagabuhat niining buluhaton.kondili ang akong Amahan nga nagapuyo  sa syulod nako.Ako ug ang Amahan usa ra kami.Ang Diyos nagpadayg diha sa unod.Usa ka dakung kahibulungan.,gipahayag nga gugma sa Diyos alang kanato.Siya nagbukas sa Iyang kaugalingon ug mikanaug  ug nagpuyo Siya diha sa tawhanong unod aron sa pagwagtang sa sala ug balati-an gikan sa tawhanong kaliwat ug gitubos kita balik ngadto sa Amahan.Kahibulungan kana dili ba? [ Ang katilingban mitubag," Amen" [Nagpasalamat kita niana "

 

 

IMAGE OF THE BEAST  54-0515     195-291    [  ANG LARAWAN SAMANANAP  ]

    " Siya ang Alfa ,Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan,ang gamut ug kaliwat ni  David,ang mahayag nga kabugason,Amahan,Anak,Balaang Espiritu. Diha Kaniya nagapuyo ang kinatibuk-ang  pagka-Diyos", mao kana ang giingon sa Bibliya.Ang kinatibuk-ang pagka-Diyos anna Kaniya"

 

 

HEBREWS CHAPTER 5-6    57-0908M   I70-32  ]  HEBREOHANON CAP.  5-6  ]

    "Apan sa wala pa diha si Pablo modawat niining kasinati-an,nasayud kita nga anga Manulunda sa Ginoo kadto  ang Haligi sa Kalayo,nga mao si Kristo,ang  Manulunda sa Kasabutan,nga mao si Kristo.Naghunahuna si Moises nga iynag gipili ang magantus sa mga kasakit kauban sa katawhan ni Kristo,ug sa pag-agak ni Kristo,inay sa mga bahandi saEhipto.minunot siya kang Kristo nga mao ang dagway sa haligi sa kalayo.Ug unys si Kristo nag-ingon," Nagikan ako  sa Diyos [ Siya ania na sa kalibutan ] mobalik ako sa Diyos" Human sa Iyang kamatayon,paglubong ug pagbanhaw, ang Iyang mahimayaong lawas naglingkod sa tuong truno sa labing Halangdon aron sa paghimo sa pagpataliwala,si Pablo iyang nakita Siya usab sama sa haligi sa kalayo,ang kahayag nga hapit na mahanaw ang iyang mga mata,hapit na siya mabuta.Si Pedro nakita niya Siya nga misulod sa bilango-an sama sa kahayag ,ug maoy nag-abli sa mga pultahan diha sa iyang atubangan sa dihang  migawas siya. Ato kining makita nga  Siya mao ang Alfa ug Omega,ang sinugdanan ug ang katapusan.Ug karon,ani-a na usab Siya kauban nato niining mga adlawa,nga nagabuhat sa mao rang buhat nga kaniadto Iyang gibuhat,gihimo Niya balik ang pagpakita sa Iyang  kaugalingon kanato,ug mipakita kini Siya sa kalibutan ang maalamon sa siensya.."

 

173-36  "Oh! niining dakung adlaw sa kangingit ug kalibog sa kalibutan,ug sa karon kita mao ang labing malipayong katawhan sa tibook kalibutan,sa kalipay nga atong nasayran...Sa tanang mga takna, Sa dihang ang mga katawhan natudlo-an  na  sa tanang matang sa mga ismo nganhi sa kalibutan...Apan niining adlawa ,Ang matuod nga buhing,

Diyos pinasikad sa iyang kaugalingong pulong ug pinasubay sa Iyang pagkamatuod nga

makita nagpasundayag kanato nga siya ania uban kanato,nagabuhat,nagalihok,buhi,may

buhat nga takdo sama sa iyang gibuhat,kaniadto.Unsang pinalabing katawhan kita karon sa atong nadawat ug naangkon.Ang Bibliya nagingon, sa ikaduhang Kapitulo sa Hebreohanon"kinahanglan atong tagdon kining mga butang tungod kay unsaon nato ang pagpakaikyas kon dili kita manumbaling sa maong dakung kaluwasan"

 

 

WHAT HEAREST THOU ELIJAH   59-0412E    E-81 [ UNSA MAN ANG IMONG NADUNGOG ELIAS  ]

 

    "  Pipila unta ang makasud-ong sa Presensya  sa atong Ginoong Jesus nga nagabarog ug nagtan-aw sa Iyang mga tigpaminaw.Ang dakung Jehovah Diyos, ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdanan ug ang katapusan,nahiuna ug ang ulahi sama sa kaniadto,karon ug walay katapusan,Siya ang Diyos"

 

 

PALMERWORM, LOCUST,CATERPILLAR    59-0823   138   [  DANGAWDANGAW, DULON, HANTATAWO  ]

    '"Usa lamang ang Diyos.Usa lamang.Siya moa si Jehovah nga Diyos,and dakung Ako; ang Alfa ,Omega ang sinugdanan ug ang katapusan"

 

 

REVELATION CHAPTER ONE   6-1204M   183  [ PINADAYAG KAPITULO UNO ]

    '"Karon,ang Diyos sa sinugdan,mao ang dakung si Jehovah nga nanginabuhi diha sa haligi sa kalayo,maoy nagubanuban ibabaw sa mga Israel ug nag-agak kanila.Mao kadto ang Diyos,ang Manulunda sa Pakig-saad.Mikanayg gikan sa bukid nga nagkalayo,ang kalayo nga naglupad gikan sa bukid,ug nagsulat sa Napulo ka mga Sugo.Gitawag ang pagka-Amahan sa Diyos" sa Iyang mga anak,Iyang piniling kaliwat sa katawhan,ang mga Hudio.Ug kining maong nagpadayag diha sa usa ka ulay nga lawas nga Iyang gibuhat diha satiyan ni Maria,nabuhi ug mipuyo ug Iyang gilugwayan ang Iyang tolda taliwala sa mga katawhan.Ug ang maong Diyos nahimong unod ug mipuyo uban kanato.Kini ang gisulti sa Bibliya.Ang Diyos anaa kang Kristo.Ang lawas  mao si Jesus.Si Jesus,diha Kaniya mipuyo ang kinatibuk-ang pagka-Diyos sa lawas/Dili ka makahimo tulo ka tawo kini.Ayaw pagbautismo sa tulo ka mga dios-dios;usa lang ang Diyos [Tan-awa ]Usa ka Diyos.  185 " Karon, ang maong Diyos nahimong unod; nagingon Siya," Nagikan ako sa  Diyos ug moadto ako sa Diyos". Human  Siya mipanaw gikan sa kalibutan pinaagi sa kamatayon,paglubong ug pagkabanhaw ug pagkayab,nahibalag  siya ni Pablo ngadto sa dalan sa Damasco,gitawag pa siya kaniadto nga Saulo.Ug miabot ang tingog ug nag-ingon," Saulo,Saulo,nganong ginalutos mo Ako?" siya mitubag,"Si kinsa  ka man?Ug mitubag Siya," Ako si Jesus.Siya mao kadto ang haligi sa kalayo,ang kahayag nga maoy nakahalap sa mga mata sa mga Apostoles.Mibalik usab kini Siya ngadto sa Diyos nga Amahan.aMaoy hinungdan kon nganong nagingon Siya,"Ako ang gamhanan" diha sa samang dagway Siya kaniadto sa wala pa mipadayag sa unod.Ang lawas diin Siya nabuhi,gitawag nga Jesus,ang tawo nga atong nailhan,si Jesus" ...

 

 

WE WOULD SEE JESUS    62-0627    E-106   [  MAKITA NATO SI JESUS ]

    " Oh Diyos,pasaylo-a ang among pagpangduhaduha.Kami nasayud nga mao lamang ang sala sa karon,ang sala sa pagpangduhaduha.Hihaut nga ang Balaang Espiritu moabot diha sa matag tawo karon dayon aron dili sila magduhaduha tungod sa presensya ni Kristo karong gabiona.,nagpakita sa Iyang kaugalingon nga buhi human sa Duha ka Libo ka tuig,kining maong pulong nagabarog karon sa among taliwala sa Iyang pulong."

 

 

PERSEVERANT   62-0719E    E-99     [    MALAHUTAYON  ]

    'Makita ka namo Ginoo,usa ka adlaw human Imong pagkabanhaw,si Cleopas ug ang iynag mga higala diha sa dalan sa DamascoUg sila naghisgothisgot mahitungod Kaniya sulod sa usa ka adlaw,ug sila wala makaila Kaniya.Apan diha na sa kagab-ihon,Siya misulod sa lawak kauban nila,ilahang gitak-pan ang mga pultahan.Ug naghimo Siya sa butang sama sa Iyang gibuhat kaiadto sa wala pa Siya nagpalansang sa krus.Sila nasayud nga walay tawong makahimo niining butang sama sa Iyang gibuhat kaniadto,ug unya sila nakaila na nga Siya  mao na..Busa,mibalik sila ug nagsugilon sa mga katawhan,human nga Siya nawala sa ilang panan-aw..Mao kana ang Ginoo.Matuud gayud nga nabanhaw.Amahang Diyos,among gibiyaan ang among buluhaton niining adlawa.Ani-a kami niining gabiona. Ang lawak natakpan na. Balik na Ginoo. Pagbuhat sa butang sa among taliwala karong gabi-ona sama sa Imong gibuhat kaniadto sa wala Ka pa malansang sa Krus, aron kami mahayagan sa kinasingkasing, sama kanila kaniadto, mibalik sila ngadto sa dalan nga nanag-ingon, "Dili ba ang atong mga kasingkasing nanagdilaab man sulod nato samtang nagsulti Siya kanato diha sa dalan". Tumana kini, Ginoo. Usa lamang ka pulong ang gikan Kanimo, maoy magapamatuod sa tanang butang nga akong gisulti. Ug kon akong gisulti kining kamatuuran...

 

PRESENCE OF GOD UNRECOGNIZED 64-0618  138

(WALA MAILHING PRESENSYA SA DIYOS)

"Kining dautan ug mananapaw nga kaliwatan nagapangitag mga ilhanan, tan-awa, makadawat gayud sila ug ilhanan "Kinsa? Kining kaliwatana." Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakung isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii" Unsang ilhanan ang dawaton niining dautan ug mananapaw nga kaliwatan? Ang ilhanan sa pagkabanhaw. Ug karong adlawa, human ang duha ka libo, makita gihapon nato si Jesu Kristo sa gahum sa Iyang pagkabanhaw, nagabarog sa atong taliwala, nga nagabuhat sa mga buhat nga Iyang gihimo kaniadto ug misaad nga magbuhat gihapon Sia karon." Ang dautan ug mananapaaw nga kaliwatan magapangita ug ilhanan, sa kanunay nanag-ingon, "ipakita kanamo kini", kon kini imong mahimo, kon kana imong mabuhat." Madawat nila kini, ang ilhanan sa pagkabanhaw." Siya ang kagahapon, karon ug sa walay katapusan, ang pulong nga mipadayag kanato, mipuyo sa atong taliwala. Giunsa nato ang pagpasalamat sa Diyos sa Iyahang dagkung ilhanan.

 

PATRIARCH ABRAHAN THE 64-0207  66 (ANG PATRIARKA NGA SI ABRAHAM)

Milabay ang duha ka libo ka tuig, duha ka libo ka tuig apan Siya nagpabilin gihapon sa atong taliwala ang gamhanang mandadaug nga nagsiak sa tabil ug nabahin sa duha, nga nagkuha sa maatag balati-an, matag sakit, ang tanang butang diha sa Iyang kaugalingon ug gipas-an ang atong kasakitan ngadto sa krus, ug ang atong balati-an ug mga sakit gidaug kini Niya, ug nabanhaw alang sa atong pagkamatarongug nagbarog nga buhi human ang duha ka libo ka tuig aron mapadayag ang Iyang kaugalingon ingon nga buhing Jesu Kristo taliwala sa mga harianong binhi ni Abraham nga maoy manununod sa tanang butang. Ah, kadtong nahuman na mga miagi sa pagtilaw, gisaad nga pulong. Kon imong saligan ang pulong, ikaw usa usab sa binhi ni Abraham. Mao kini ang pamaagi kon nganong miabot ka nganhi.

 

GREATER THAN SOLOMON 63-0628E  151 (ANG MAS DAKU PA NI SOLOMON)

Ug unya sa milabay nga duha ka libo nga pagwali sa evangelio, ug ang Espiritu gibubo na niining katapusang mga adlaw diha sa mga katawhan, ang mga gasa sa Balaang Espiritu ug gisaad nga kining dakung pag-ila nagkalainlaing espiritu mobalik na usab sa iglesia, unsa may iyang mabuhat sa katawhan kon mobarog Sia human sa Iyang panahon ug ipuno pa ang duha ka libo ka tuig nga pagpangwali sa evangelio niining katapusang mga adlaw aron makakita sa mga gasa dili gasa, apan mga gasa sa Balaang Espiritu? Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi sa kay Kristo. Ngano man?

152  "Ako nang humanon kini, tungod kay dili ako.... Gusto kong mag-ampo kaninyo, mga higala... Sila nanag-ingon, "ipakita kanamo ang ilhanan, kanay gusto namo... mao nay mga kabilinggan sa mga Pentecostal. Kamo nangitag mga butang, ug unsay niining mga adlaw, mahimong halayo na kini, molabay na lamang diha kanimo ug dilil mo masayran kini. Timan-i, sa panahon ni Elias, wala sila makaila kaniya. Sa panahon kaniadto ni Juan Bautista wala sila makaila kaniya. Ug siya gihisgutan na sa kasulatan nga mao kadto. Akong ipadala ang akong mensahero diha sa akong atubangan aron andamon ang dalan." Bisan pa ang mga tinun-an miduol Kaniya, ug nanag-ingon, "nganong moabot man si Elias? Siya mitubag, miabot na siya apan wala kamo makahibalo niini."

 

GREATER THAN SOLOMMON IS HERE  62-0628 E-35 (ANG MAS DAKU PA NI SOLOMON ANI-A NA)

"Misiga na ang kagabhiong kahayag, apan kining kaliwatana nagadawat lamang sa ilhanan, si Kristo nga ilang gihunahuna nga makaalingkawas sila. Ang iglesia nagpalansang kang Kristo sa milabay na nga duha ka libo ka tuig ug dili kini nila mapatay pa. Siya nag-ingon, "Ako buhi hangtud sa kahangturan". Ug karon Siya ania na human sa milabay nga duha ka libo ka tuig sa taliwala sa Iyang katawhan, nagpakita sa Iyang kaugalingon, Sama man sa gibuhat Niya kaniadto ug sa karon ginabuhat niya usab. Milabay ang duha ka libo ka tuig, Siya buhi hangtud sa kahangturan, ug anaa kaniya ang mga yawi sa kamatayon ug impyerno. Amen.

 

SIRS WE WOULD SEE JESUS 64-0304  160 (MGA GINOO MAKITA NATO SI JESUS)

Karon, nagatoo ka na? Magtoo lang. Karon kay nahibalo ka na, ako wala mahibalo?.. kari, igsoon babaye, Wala ako makaila kanimo. Dumuduong kitang duha tingali. Tinuod, aron kining mga katawhan masayod nga kitang duha mga dumuduong. Tan-awa ... sama kini sa dapit nga gikahibalag sa Ginoo ang usang babaye sa usa sa mga adlaw. Ug karon,, nagkita na usab kita, nagkita kita human sa duha ka libo ka tuig sa Iyang saad, ug ania ang babaye ug lalaki nagkita usab sa samang paagi. Wala ako makakita kanimo sa tibuok kong kinabuhi. Nasiguro ko nga dumuduong kitang duha, apan nakaila Siya kanatong duha, Karon, kon ang Balaang Espiritu, Kristo ania Siya kanako ug kanimo, Iyang ipadayag kon nganong nagatindog ka karon, o kon unsang butang mahitungod kanimo, nabati mo ba ang kadasig sama niadtong babaye niadtong adlawa?

Ang mga pahimangno nga atong nadawat kauban niining pasikaran, nga ang Alfa nga ministeryo alang sa Iglesia, busa si Kristo subli-on Niya kining ministeryo diha sa Omega o ang katapusang iglesia. Apan, sa uban nianang ministeryo moabot usab ang paghukom. ug sama sa iglesia nagsugod diha sa Alfa, siya magahuman ngadto sa Omega.

 

77-1 EPHESIAN CHURCH AGE - CHURCH AGE BOOK CPT 3 (PANAHON SA IGLESIA EFESO - LIBRO SA IGLESIA KAPITULO 3)

Ang maong ngalana, Efeso, adunay lahi ug dobleng kahulugan, "Itumong sa" ug "paglugak". Ang dakung mga pangandoy niining panahona nga misugod kini sa pagkapuno sa Espiritu , "ang laglum dapit sa Diyos" ug kadto sila nagtinguha ngadto sa hataas nga pagtawag sa Diyos nagsugod sa agi-anan sa maluya nga kinaiya sa pagbantay. Maluya kainit nga sa pagsunod kay JesuKristo nagsugod sa pagpahayag sa iyang kakugalingon sama sa tunglo nga sa umaabot nga katuigan, ang buhing galamiton nga gitawag iglesia malunod kini sa kakawangan diha sa kahiladmang dapit sa Yawa. Nahimong lugak sila ug anam-anam nagapahulay. Ug nahimong panahon sa pagbalilk sa naandan o paglurus. Iyang gibiyaan ang nahaunang gugma. ang gamayng liso nga nagpugas sa panahon sa Efeso, motubo na sa usa nianang adlawa sa espiritu sa kasaypanan hangtud ang tanang matang sa dautang mga langan sa kahawaan mahimong batuganan ang iyang mga sanga. Nan, tungod kay dili man makadaut sa tawhanong pangatarungan kadtong gamay nga tanum mopakita sa bag-ong Eva (Bag-ong Iglesia) ug kadto siya malimbungan usab sa Yawa. Ang panahon sa Efeso gipakitaan sa higayon sa Diyos sa ilabihang kaayo ug nakadaug man sila apan wala madugay, ug unya "nalugak" sila ug sa panahon nga wala sila makabantay, ang yawa mipugas sa liso sa tibuok nga kapildihan o kadaut.

 

8-2 EPHESIAN CHURCH AGE - CHURCH AGE BOOK CPT 3 (PANAHON SA IGLESIA EFESO - LIBRO SA IGLESIA KAP. 3)

"Ang mainitong handum sa pagpahimuut sa Diyos, ang mabinati-on sa paghibalo sa Iyang pulong, ang mga paghilak sa pagkab-ot sa Espiritu, ang tanan misugod sa pagkahanaw, ug unta kadtong iglesia nga nagkalayo sa kalayo sa Diyos, nabugnaw kini ug natuskig diutay. Mao kadto ang nahitabo sa panahon sa Efeso. Nangahimo silang gamay nga tiskug. Ang pagbiya sa Diyos nagkahinay padulong sa kamatayon ug ang katawhan wala makabantay kon unsa ang hunahuna sa Diyos alang kanila, sa dihang nagsugod sila nga mainamdamon bahin sa hunahuna sa kalibutan alang kanila. Ang ikaduhang kaliwatan nga umaabot sama sa Israelinhon. Sila naghangyo sa usa ka hari sama sa ubang mga nasod. Sa dihang nahimo nila kadto, ilahang gisalikway ang Diyos. Apan nahimo nila kadto, ilahang gisalikway ang Diyos. Apan gibuhat gihapon nila kadto. Mao kini siya sa pagpahiuyon sa kalibutan inay sa pagpahiuyon diha sa Diyos hangtud sa dili sa mga butang sama sa ilang gihimo kaniadto ug sugdan ang paghimo sa wala nila gibuhat sa pagsugod nila. Ilahang gibalhin ang ilahang pamisti, ang ilang kinaiya ug ang batasan. Nahimo silang lugak ug huyang. Mao kini ang kahulugan sa Efeso, pagkalugak ug pinadpad.

Timan-i kini. Mibiya sila sa ilang nahaunang gugma. Imo bang gitipigan ang imo? O ang imong kasingkasing nagakalayo ba pinasubay sa pulong sa Diyos ug sa Iyang presensya? Andam ka ba sa pagsakgaw?