MELCHISEDEC

 

    Ang pagtoon bahin sa kay Melchesidec kinahanglanon kaayo aron matagad  ang matuud nga pagsabut bahin sa pagka-Diyos nga gitudlo  kanato sa balaang kasulatan ug gi[ahiuli kanato sa alagad sa Diyos nga si William Branham.

 

    Usa ka  katin-awan nga kon ang tawo dili makasabut bahin sa pagka-Diyos,dili man siya makasabut sa timail-han sa kay Melchesidec.Daghan ang mga tawo nga wala mogamit sa Juan 1:1 nga mao ang anak sa Diyos kay naghisgot man kini sa matarung  bahin sa Diyos,busa  bisan pa si Melchesidec ilhang sampiton nga si Jesucristo ,ang anak sa Diyos bisag kini dili mao nga siya gayud .Niining bahina,akong giusa kining hamubong pagtu-on kang Melchesidec,aron atong makita nga si Melchisedek mao ang Diyos  Amahan,mikanaug Siya diha sa unod nga lawas aron sa pagdala sa gisaad,ang gisaad nga anak sa  ngadto sa katinuod sa Iyn\ang alagad  ug manalagna nga si Abraham.Si Melchesidec dili kadto anak sa Diyos sa bisan unsang hulagway o bayhon.Siya mismo ang Diyos  nga mipuyo sa unod nga lawas nga miabot aron sa pagbisita kang Abraham sa libro sa Genesis. 14:18-20 “ Ug unya si Melchisedec, nga hari sa Salem,mikuha ug tinapay  ug vino ug siya mao ang Sacerdote sa Labing Labaw nga Diyos.” Ug siya gipanalanginan Niya,ug miingon,” Dalaygon si Abram  sa Diyos nga Labing Labawng tag-iya sa langit ug yuta; ( 20 ) Ug dalaygon ang Diyos  ng labing Labaw,nga nagtugyan sa imong kaaway ngahna sa imong kamot,ug si Abram  mihatag kaniya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan”

 

    Ang tanan niining butang naghisgot kanato nga may tawo nga nagpakita,ug gitawag nga” Hari sa kadaitan” ang naghisgot kanato nga siya usa ka pari sa usang matuud nga Diyos”.Karon,mau usa lamang nga “Hari sa kadaitan”  ug mao lamang ang Diyos.Gitawag Siya sa pangalan “ Jehovah Shalom” nga mao ang hari sa kadaitan.Ug atong masabtan usab nga ang Sacerdote mao ang Tigpataliwala ug ang  Tig-pangamuyo taliwal a sa  Diyos ug sa  tawo.Busa ,kining Hari ug Pari,miabot siya gikan sa presensiya sa Diyos.Miabot siya aron sa pagdala kang Abraham  sa panaalangin gikan sa Diyos.Miabot kang Abraham aron sa pagpakita  sa mensahe sa kalinaw.Miabot siya aron sa panghimatuud sa saad sa usa ka anak nga Iya nag gitug-an kang Abraham. Psalmo 110;1 “ Si Jehovah ( Ginoo-ADONAHEE )” Ang usa nga “ anaa na””miingon sa akong Ginoo ( ADOWN= Akong Ginoo,Manunudlo) “LUMINGKOD KA SA AKONG TOONG KAMOT HANGTOD NGA IBUTANG KO ANG IMONG KAAWAY NGA TUMBANAN SA IMONG MGA TIIL)”Karon, sa dili kita magpadayon,atong pangutan-on ang atong kaugalingon  kon kisan kining “ Ginoo ug Manunudlo” nga gihisgotan ni David. Ang tinuooray,dili kini ang Ginoo nga Diyos  tungod kay si David  nagsulti siya kanato  nga adunay usa nga lahi sa Ginoo ng Diyos.Nag-ingon siya,”Ang Ginoo miingon siya sa akong  Ginoo”.Busa ,may usa nga naghisgot  sa usa.Ug ang usa nga maoy nagsulti mao ang  Ginoong Diyos,Jehovah,ug Siya naghisgot sa usa nga gitawag ni David nga Manunudlo ug Ginoo.Nan , atong makita kon unsa ang gisultihan sa Diyos niining usa ka Ginoo.Nagingon Siya,(2 ) Ang baras sa imong kalig-on igapadala ni Jehoovah gikan sa Sion;magahari ka sa taliwala sa imong kaaway” (3 ) Ang imong katawhan managhalad sa ilang kaugalinog sa kinabubut-on sa adlaw sa Imong gahum sa tatahum nga pagkabalaan; gikan sa taguangkan sa kabuntagon.,ikaw adunay tun-og sa imong pagkabatan-on”  (4 ) Si Jehovah nanumpa ,ug Siya dili magabasol ,ikaw mao ang Sacerdote nga walay katapusan,sunod sa laray  ni Melchisedec” 

 

      Busa,atong makita nganhi sa Kasulatan nga kining gitawag nga Ginoo ug Manunudlo,gitawag man Siya nga Sacerdote human sa mando, nga ang pulong “ human” gikan sa  Hebreo nga pulong  “ al “ ug ang kahologan niini mao ang;”  Diha sa sukaranan,sumala sa, sa kahimo-an,alang sa, mahitungod, sumala, dugang pa sa,  kauban sa,”.Busa,kining usa nga gisulti nganhi moabot ug mosulod sa  Pari nga pagmando nga gitukod pinaagi ni Melchesidec,nagsigid kini kanato nga kining  Melchisedec mao nagbutang ug sukaranan alang sa mando sa pagka-Diyos.Iyang gibutang ang sumbanan aron nga kining  usa ka Ginoo  maoy mosunod unya.

 

      Moadto kita sa Bag-ong Tugon aron atong pangitaon ang mosunod nga takna nga aaapasabut kang Melchisedec nga gigamit  kaniya.Makita nato  sa Hebreohanon aaakapitulo 5 , si Pablo naghisgot nga ang katuyo-an  sa usa ka Sacerdote mao ang pagtugyan sa halad sa Diyos alang sa kaayohan sa katawhan. Hebreohanon 5:1-3 “ Kay ang matag-usa ka labawng Sacerdote nga pinili gikan sa mga tawo,gitudlo sa pagpaningkamot alang sa mga tawo sa ilang kalabutan sa Diyos sa paghalad ug mga gasa ug mga halad-inihaw alang sa mga sala.  ( 2 ) “ Ug sanglit sa iyang kaugalingon gikalikusan man usab siyag kaluyahon,siya makapailub nga malumo ngadto sa mga wala masayod ug sa mga nahisalaag. (  3  )” Tungod niini gikinahanglan niya ang paghimog halad-inihaw dili lamang sa mga sala sa maong mga tawo,kondili alang usab  sa iyang kaugalingong mga sala.” Si Pablo nagsulti nga walay  tawo nga makaangkon niining dungog  sa iyang kaugalingon,kondili kinahanglan gitawag siya  sa Diyos diha sa maong dapit.Ang Diyos maoy nagdihog sa tawo diha sa maong buluhaton.

 

      Hebreohanon  5:4-6  “Ug walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan,kondili sa Diyos tinawag  siya  alang niini maingon kang Aaron” (5  )  “ Sa ingon usab niana si Kristo  wala magtuboy sa Iyang kaugalingon aron mahimo siyang labawng Sacerdote,hinonoa siya nga nagingon kaniya “ Ikaww akong anak,karong adlawa ako nahimong imong Amahan,  (  6  ) Sumala sa giingon usab laing dapit, “ Ikaw Sacerdote ahangtud sa kahangturan, sumala sa laray ni Melchisedec”/ Tan-awa si Pablo, naghimog  apasabut sa  Salmo 110:1-4  Siya nagingon, “ Ikaw akong anak,karong adalawa Akon nahimong imong Amahan; may pasabut man  ngadto  nga nagsulti nga nagsulti ngadto sa Anak.Unya si Pablo nagsulti nga ang Diyos sa laing dapit may pasabut sa Salmo 110:1-4  “Ikaw mao ang Sacerdote nga walay katapusan  sumala sa laray ni Melchesidec”.

 

      Karon,hinumdumi kini, ang usa nga gipasabut ni  Pablo gikan sa  Salmo 110:1-4  nga  gitawag Ginoo o ang Manunudlo pinaagi ni David. Apan kon imong masayran,si David  wala maghisgot nga Diyos apan naginong siya nga , si Jehovah nga Diyos miingon niadton Ginoo ug Manunudlo,” lumingkod ka sa  akong toon kamut,hangtud nga igabutang ang imong mga kaaway nga tumbanan  sa imong mga tiil”. Kita nasayud nga ang Anak sa Diyos sa pagsaka Niya ngadto sa Langit human siya banhawa sa Diyos gikan sa mga  patay.Sa pagkamatuud, 18 ka beses sa Bag-ong  Tugon nga naghisgot lamang nga ang Diyos  nagbanhaw sa Iyang Anak.Ug ang Anak lamang ang may katungod sa paglingkod diha sa toong kamot sa Makagagahum ngadto sa kalangitan.Si Pablo may kinutlo siya diha sa  11 Corinto 15: 25-28 “ Kay kinahanglan magahari siya hangtud ang tanang mga kaaway niya ikabutang niya diha sa ilalum sa iyang mga tiil ( 26 )  Ug ang katapusan kaaway nga pagalaglagon niya mao ang kamatayon. ( 27  )  Kay ang ( Diyos ) magapahiluna sa tanang mga butang  ( sa Anak  sa Diyos ) aron kini mahisakop niya ( anak sa  Diyos ) ilalum  sa  iyang mga tiil.Apan sa pagingon. ( Diyos )  niini nga ang  tanang mga butang gipahiluna nga mahisakop ilalaum kaniya ( anak sa Diyos ) tataw kaayo nga wala mahilakip nganhi ang  (  Diyos ) nga mao ang nagapahiluna sa tanang  mga butang sa ilalum niya” ( anak sa Diyos ) ( 28 )  Ug sa diha nga mahisakop na ang tanang butang ilalum kaniya, ( anak sa  Diyos ) nan, ang anak pagasakopon usab ilalum kaniya ( Diyoa  )  nga mao ang nagapahiluna sa tanang mga butang ilalum kaniya ( Diyos ) aron ang Diyos mahimong tanan ngadto sa tanan” . Atong mabasa usa sa  Hebreohanon 1:13  “ Apan kinsa  bang Manulunda ang iyang ( Diyos ) giingnan, Lumingkod  ka sa akong ( Diyos ) too,hangtud ang imong kaaway mahimo kong ( Diyos )  tumbanan sa imong mga tiil “

 

      Atong mabasa  sa Hebreohanon 10:10  “ Ug pinaagi sa maong kabubut-on kita nangahinlo gikan sa sala pinaagi sa makausa ra ug dayon nga paghalad sa lawas ni Jesucristo ( 11) Ug matag-usa  ka Sacerdote sa adlaw-adlaw anaa sa iyang pagpangalagad sa pagssubli-subli sa paghimo sa mao rang halad-inihaw nga dili gayud makawala sa sala ( 12 )  Apan sa  nakahimo na si Cristo sa usa ra ka paghalad tungod sa sala alang sa tanang kapanahonan siya milingkod sa too sa Diyos. ( 13 ) Sa pagpaabot sukad niadto hangtud  nga ang iyang mga kaaway pagahimuon nga tumbanan sa iyang mga tiil”Karon, si Jesus nasayud Siya sa mga katawhan nga may suliran sa pagsabut sa Iyang kalabutan diha sa Iyang Amahan,busa gipangutana Siya mahitungod sa kasayuran kon unsa ang gisulti ni David sa dihang anaa siya diha sa Espiritu.

 

 

      Mateo 22: 41-46  “Ug samtang nagkatapok ang mga Fariseo kanila si Jesus may gipangutana, ( 42 ) nga nagingon,” Unsa may inyong panghunahuna mahintungod kang Kristo? Kang kinsa man siyang anak”?,Sila mitubag kaniya,” Anak siya ni David” ( 43 ) Siya miingon kanila,” nan ngano man lagi nga si David , dinasig sa  Espiritu ,nagtawag man kaniya nga Ginoo sa iyang pagingon,;  ( 44 ) Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo,lumingkod ka sa akong too,hangtud igabutang ko ang imong mga kaaway diha sa ilalum sa imong mga tiil”  ( 45 )  Kon si David nagtawag kaniya nga Ginoo,unsaon man niya pagkahimong anak ni David”?( 46 ) Ug walay nakatubag kaniyag bisan usa na lang ka pulong,ug sukad niadtong adlawa wala nay nangahas pa sa paghimog mga pangutana kaniya “  Dili kantigad-an nga ang mga Fariseo gusto siyang patyon.Siya nagsangyaw sa duha ka Ginoo ug wala  Niya kini gisaysay diha kanila.

 

      Karon,mobalik  kita sa  Hebreohanon 5:7-14  “ Sa mga adlaw sa tawhanon niyang kinabuhi si Jesus,uban sa makusug nga pagsinggit ug paghilak,naghimog mga pag-ampo ug pangamuyo ngadto kaniya nga arang makaluws kaniya gikan sa kamatayon,ug siya gidungog tungod  sa iyang diosnong kahadlok. ( 8 ) Ug  bisan tuod siya anak,siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantus ,( 9 )  ug sa nahimo siyang himpit,siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan a;ang sa tanang magasugot  kaniya.( 10 ) Sanglit sa Diyos gitudlo man siya nga labanwng  Sacerdote sa laray ni Melchesidec, ( 11 ) Mahitungod niini daghan pa kamig igasulti nga malisud ikapasabut kaninyo,sanglit nangahimo man kamo nga mahinay sa inyong pagpanabut. ( 12 ) Kay samtang niining panahona karon angayan na unta kamo nga mahimong manunudlo,nagakinahanglan pa diay hinuon kamo nga adunay magasubli   pa sa pagtudlo kaninyo sa mga hinungdan sa nahaaunang pagtolon-an sa pulong sa Diyos.Nagakinahanglan pa diay kamog gatas ,dili sa kano-onon nga magahi. ( 13 )  Kay ang matag-usa nga gibuhi pa ug gatas dili batid sa pulong sa pagkamatarung,kay masuso [aman siya.  ( 14 ) Apan ang magahing kan-onon maoy alang  sa mga hamtong,alang kanila kinsang  mga salabutan nabatid pinaagi sa pagbinansay sa pagila sa maayo gikan sa dautan”

 

      Kay si Pablo nagsulti nganhi nga king tinodlo-an bahin kay Melchisedec magahi nga kan-onon ug dili kini alang sa mga bata.Ang mga  bata dili angay ahatagan sa magahing kan-onon tungod kay matuk-an sila niini.Busa,ang bisan kinssa nga dili makadawat niining pagtolo-an bahin kang Melchisedec wala pa mitubo sa pagtoo.Usa  pa ka butang nga atong makita nganhi nga ang Diyos mao ang nagtawag kang Jesus bahin niining laray.Kita gituga-anan niining mao rang hunahuna nga si Jesus nakakat-on siya sa  pagtuman niining pagtawag kaniya.Busa,atong makita nga ang Diyos nagpakita sa Iyang tahas sama kang Melchesidec  sa Daang Tugon sa katuyo-an sa [aghatag ug pagtudlo sa Iyang Anak aron nga kon moabot  na Siya sa dapit sa pagkahamtong,Iyang tumanon kining tahas sa usa ka Labawng Sacerdote ug mosunod sa panig-ingnan sa Iyang kaugalingong  Amahan. Busa, si Jesus  kanunay Siya mag-ingon….Juan 5: 19-20 “Ug si Jesus miingon kanila,” Sa  pagakatinuod,sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa Anak sa iyang kaugalingon kabubut-on,gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa Amahan.Kay unsay ginabuhat sa Amahan ,ginabuhat usab  kana sa Anak sa samang paagi. ( 20 ) Kay ang Amahan nahigugma sa Anak,ug iyang ginapakita kaniya ang tanan nga iyang ginabuhat;ug labi pa niini ka dagkung mga buhat ang iyang igaapakita kaniya aron kamo manghibulong “ Juan  5:30 Ako walay arang mahimo sa akong kaugalingon  pagbulut-an;sumala   sa akon nadungog .Ako magahukom,ug ang akong hukom matarung kay wala ko man tinguhaa ang pagbuhat sa akong kaugalingonn kabubut-on kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako”. Ug sa Juan 8:28 aton nadungog si Jesus sa pagingon,” Busa si Jesus miingon, “ Sa diha nga makita na ninyo ang anak sa tawo,nan, inyong mahibaloa-an nga ako mao siya ug nga walay akong ginabuhat sa  kaugalinong kong  pagbulut-an,hinonoa nga nagasulti sa ingon sumala sa gitudlo akanako sa Amahan.”

 

      Busa, nagasalig ako sa pagaka-kinahanglanon sa buluhaton ni Melchisedec sa Daan Tugon tungod sa Amahan nga nagbutang sa sumbanan ug panagingnan alang sa  Iyang   anak  nga moabut sa laray o sa mao rang mando o linihokan sama sa Amahan nga nagbuhat sa mao rang Iyang kaugalinong tahas  sama  sa usa ka Labawng Sacerdote ug hari  sa Daang Tugon sa kay Abraham.Ug sa samang linhokan,si Jesus miabot usab aron sa pagbuhat sa katungdanan sa labawng Sacerdote sa panahon sa mga iglesia ug usa ka Hari sa panahon sa Mellenium.Ang mga mosunod nga mga kinutlo  gikan kang Willam Branham ang gipanghimatuud nga manalagna sa Diyos maoy motanyag niining   pagsabut bahin kang Melchisedec. Usa ka butang nga angay masayran nga si Jesus wala matawo nga may Titulo nga  ‘Ginoo”.Wala kini miabot kaniya hangtud ang Diyos maoy naghimo kaniya nga Ginoo ug Krist nga  atong mabasa sa   Buhat 2:36-38Busa ang tibook  banay sa Israel kinahanglan masayud sa tinuod gayud nga  sa Diyos gihimong Ginoo ug Kristo ang Jesus nga inyong gilansang sa krus” 37 “Ug sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasingkasing, ug kang Pedro ug sa ubang Apostoles sila nagutana nga nanagaingon,”mga igsoon, unsa may among pagabuhaton?” 38 “Ug si Pedro mitubag kanila, “Paghinulsul kamo ug pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni JesuKristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo.”

 

Ang Diyos maoy naghimo kaniya nga Ginoo ug Kristo. Busa ang pagka-Ginoo ni Jesus maoy titulo nga gitubag sa Diyos sa Iyang Anak. Naghisgot usab siya nga ang Diyos naghimo sa Iyang Anak nga si Kristo nga ang kahulugan niini mao ang usang dinihugan. Tinuod nga ang Diyos nagdihog kang Jesus. Tataw kaayo ang kasulatan sa pag-ingon nga ang Diyos nagdihog kang Jesus pinaagi sa Iyang Espiritu. Busa kon ang Diyos nagdihog kang Jesus sa balaang Espiritu, wala pa kining pagdihog sa dihang natawo Siya. Buhat 10:38 mahitungod kang Jesus nga taga Nazaareth, giunsa sa Diyos pagdihog kaniyag Espiritu ug gahum; giunsa niya pagpangadto adto sa paghimog mga kaayohan ug sa pagpangayo sa tanang gisakit.

 

282 PARADOX - - 64-0206.1M (DAW SUMPAKI)

“Ug kining gamay nga bata, dose anyos nga bata, wala Siyay kaalam, ngano man? Tungod kay dose anyos pa lamang nga batang lalaki. Wala pa mipuyo kaniya kaniadto ang Amahan; tungod miabot ug mipuyo kaniya ang Amahan sa dihang nabautismohan Siya, “nakita niya ang Espiritu sa Diyos nga mikunsad ug misulod  kaniya”. Apan tan-aawa kining dose anyos nga batang lalaki, nga mao ang pulong, natawo Siya nga dinihugan aron madihugan. Ug Siya anaa na. “Wala ba kamo masayod nga ania ako sa pagatuman sa buhat sa akong Amahan? Tan-awwa, si Igsoon Branham   naghisgot siya nga ang Amahan wala pa mipuyo kaniya niadtong taknaa. Naghisgot  siya kanato nga ang Amahan mipuyo diha sa anak ngaaadto sa suba sa Jordan sa takna nga gibautismohan Siya.

 

Sa mensahe, ELISHA THE PROPHET - -56-1002.2E  E-21 (ELISEO ANG MANALAGNA) “Si Igsoon Branham nag-ingon, ug si Jesus ang iyang bautismo nga naangkon nia mao ang bautismo sa Balaang Espiritu, nga anaa na kaniya nga miabot ngadto sa suba sa Jordan human nga mabautismohan siya sa tubig. Si Juan nagsama sa salampati nga mikunsad kaniya. Ug tan-awa. Ug human sa iyang pagkayab, Iyang gipadala usab ang maong bisti nga maoy nagputoss kaniya; ang Espiritu Santo diha sa Iglesia.”

 

Sa mensahe, MANIFESTED SONS OF GOD 60-0518.88 (ANG GIPADAYAG NGA MGA ANAK SA DIYOS) “Sa tamnanan sa Getsemane, mipahawa kaniya ang dinihog, nasayod kamo niana, namatay Siya sama sa makasasala, kamo nasayod niana; dili ang kaugalingon niiyang sala, ang inyo ug ang akong mga sala.”

 

Also from the RISING OF THE SUN 65-0418 (ANG PAGSUBANG SA ADLAW) Nag0ingon Siya, “sa nagtan-aw ang Diyos sa lawas … (Ang Espiritu mipahawa gikan kaniya ngadto sa Harding sa getsemane; namatay Siya sama sa tawo). Hinumdumi mga higal; dili unta miya buhaton kadto. Diyos kadto Siya. Ang Diyosnagdihog nianang unod, nga tawhanong unod. Kon Siya miadto didto ingon ang Diyos, dili Siya mamatay sama niadtong mapait nga kamatayon; tungod kay dili mamatay ang Diyos. Karon, tan-awon naato kon unsa ang gisulti ni Igsoon Branham ang bahin sa kay Melchisedec kon kinsa siya?

 

E40 TESTIMONY WILLLIAM BRANHAM  60-0210 (ANG PAMATUOD  NI WILLIAM BRANHAM)(ANG PAMATUOD  NI WILLIAM BRANHAM)

“Igsoong lalaki ug babaye, mga katawhan kita ug mangamatay, apan ang Espiritu sa Diyos nga anaa sa atong taliwala, mao rang Diyos nga nagpakita kang Moises sa kamingawan, Siya anaa kang JesuKristo sa kalibutan, tungod kay ang kinabuhi nagpamatuod nga mao rang Espiritu. Nagabuhaat sa mao rang butang. Oh! Kini saad ni Kristo. Oh, daw wala akoy dapit nga hunongan.”

 

E37  FUNDAMENTAL FOUNDATION FOR FAITH 55-0113 (SUKARANAN NGA BAROGANAN SA PAGTOO)

“Karon, niadtong ania Siiya sa kalibutan, Siya maoy hingpit nga simbahan sa tanang butang sa pagka-Diyos. Siya mao ang kinatibuk-an sa pagka-Diyos sa lawas. Mipuyo ang Diyos sa kay Kristo. Ang lawas ni Kristo mao lamang ang tabernakulo sa Diyos. Diha kaniya ang Gamhanang Diyos nagkinabuhi ug mipuyo diha sa lawas. Nagatoo ka niana, dili ba? Kinahanglan nga maluwas ka. Kinahanglan nga tooouhan mo kini.”

 

25 HEBREWS CHAPTER 7 PART 1 HEB. 292-25-57-0915.2E (HEBREO KAPITULO 7)

“Karon ang hinungdaan kon mganong may kinalahi diha sa Diiyos ug kang Jesus mao kini: si Jesus may sinugdanan, si Melchisedec walay sinugdddanad apan si Jesus may sinugdanan. Apan si Jesus gibuhaat nga sama Kaniya”

 

HEBREWS CHAPTER 7, PT.1 57-0915E   299-20 (HEBREO KAPITULO 7)

“Karon, sa akong hunaahuna, si Pablo naghatag ug tarung nga kahulugan. Ug bahin kang Melchisedec, hari sa Salem … Hari sa Salem, ug bisan kinsang mga makinaalamon sa biblia nahibalo nga ang Salem o ang Jerusalem mao ang Salem kaniadto. Ug siya mao ang hari sa Jerusalem. Bantayi siya… Pari sa labaaaw ug hitaas nga Diyos… (mao ang Manlalaban) nga gikahibalag ni Abraham … (Gusto nakong makuha ang Iyang kaliwatan, kining bantugang taawo, aron kita masayod kon kinsa ang nahiuna, ug unya magpadayon kita sa pagsaysay..) mipauli gikan sa pagpagmatay sa mga hari, ug kansang ikapulo ni Abraham gihatag kaniya, pinaagi sa pagbadbad hari sa pagkamatrung… karon, tan-awa. Pagkamatarung… karon, may kaugalingon pagkamatarung, ug may  binalit-ad nga tinuod nga pagkamatarung, ug kanang pagkamatarung nahagikan sa Diyos, ug kining tawhana hari sa pagkamatarung. Kinsa kaha Siya? Karon, siya hari sa pagkamatarung, ang hari sa Jerusalem, ang hari sa pagkamatarung ang hari sa pahidait. Si Jesus gitawag nga prinsipe sa pakigdait, ug ang prinsipe, anak kini sa Hari. Busa, kining tawhana hari Siya sa pakigdait, busa nahimo Siyang Amahan sa prinsipe sa pakigdait. Nakita mo kini?

 

291-22 "Karon, atong tan-awon, kuhaon nato ang Iyang kaliwatan ngadto sa unahan aron makita nato kon hain kita padulong. Walay Amahan... (Karon si Jesus may Amahan man. Nagtoo kamo niini? Siguro gayud)... Walay inahan.i Jesus may Inahan apan kining tawhana walay Amahan ug Inahan).. Walay kigikanan... (Wala kini siya ni bisan kinsa nga kagikan. Siya anaa sa kanunay) Walay kagikanan, ug wala usab Siyay sinugdanan sa mga adlaw... (Wala siyay mga takna nga makita nga sinugdanan Niya)..."NI KATAPUSAN SA KINABUHI". Wala nay lain kini kondili mao ang Diyos. Mao kining tanan ang mahitabo.

 

292-23 "Karon kon imong makita sa mobasa kita sa mosunod nga bersikulo ang nahiuna, maoy kahulugan, Hari sa pagkamatarung... Karon, dili siya anak sa Diyos. Kay kon siya anak, may sinugdanan siya unta, apan kini walay sinugdanan. Kon Siya ang Anak, nan may Amahan ug Inahan unta Siya. Apan Siya walay Amahan ug Inahan apan gibuhat siya sama sa Anak sa Diyos... "Nagapadayon Siya nga Sacerdote hangtud sa kahangturan."

 

Karon, si  Dr. Scfield gisaysay niya nga ang pagka-Sacerdote nga gitawag Melchisedec pagka-Sacerdote o pagkapari. Akong dad-on kamo sa bahin niana sa mga pipila ka minuto. Kon bahin kini sa pagka-Sacerdote, nan may sinugdanan o bisan pa katapusan. Ug wala Siya mosulti nga gikahibalag niya ang pagka-Sacerdote; apan usa ka tawo ug ang ngalan si Melchisedec. Siya usa ka persona, dili denominasyon, dili usab pagka-Sacerdote o pagka-Amahan. Siya gayud tawo lamang sa pangalan Melchisedec, nga hari sa Jerusalem. Dili pagka-Sacerdote apan hari nga walay Amahan, ang pagka-Sacerdote nga walay Amahan. Ug kining tawhana walay Amahan, walay Inahan, walay sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Karon, ang anak sa Diyos.

 

Kinsa man kadto, mao Siya si Jehovah! Mao kini Siya ang gamhanang Diyos. Wala nay uban pa. 292-25 "Karon, tan-awa... nagapadayon sa wlay kahangturan... (May pamatuod siya nganhi nga nagakinabuhi Siya walay kamatayon. Wala nay kausaban kaniya kondili nagkinabuhi..) Siya nagkinabuhi sa walay kahangturan... Karon, si Jesus gibuhat sama kaniya. Karon, ang hinungdan kon nganong may kinalahi taliwala sa Diyos ug kang Jesus mao kini, si Jesus may sinugdanan; ang Diyos walay sinugdanan. Apan gibuhat si Jesus sama Kaniya... ang Sacerdote nga nagapadayon hangtud sa kahangturan.

 

HEBREWS CHAPTER 7 PT.1 - 57-0915E  305-93 (HEBREO KAPITULO 7)

"Karon, ato usab makita nganhi sa magapadayon kita sa pagtuon bahin kang Melchisedec, ang gamhanang Sacerdote sa Salem, ug ang tag-iya sa langit ug yuta. Karon, una sa tanan... walay Amahan, walay Inahan, walay kigikanan, walay sinugdanan  sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi apan gibuhat nga mahisama sa Anak sa Diyos, nagapadayon nga Sacerdote hangtod sa kahangturan. Karon, bantayi, dili Siya Anak sa Diyos; Siya mao ang Diyos sa Anak. (Dili si Melchisedec) apan siya ng Amahan sa Anak sa Diyos.

 

FROM HEBREWS CHAPTER 7 PT.1 157-0915E  309-118

(HEBREO KAPITULO 7) "Ang maoy Melchisedec nga gikahibalag ni Abraham nga gikan sa pagpamatay sa mga hari. Tinuoray. Ang Diyos sa langit, ang ELOHIM, ang gamhanang Ako, dili ako kaniadto, apan ako mao ako (present karon). "Ug gipanalilngan niya Siya. Paminaw karon sa diutay pa, sa unahan, aron makuha nato kining pagtulun-an sa haduol kaayo. Karon, ang bersikulo 4 ... karon, palandunga kini kkon unsa ka gamhanan kining tawhana... (Palandunga pag-ayo kini) Palandunga kon unsa ka gamhanan kining tawhana. Siya molabaw pa sa anak sa Diyos. Ang Anak sa Diyos may Amahan ug Inahan; apan Siya wala. Ang anak sa Diyos may sinugdanan sa panahon ug katapusan sa panahon; apan Siya wala. Kinsa man Siya? Mao kadto ang Amahan sa Anak. Mao kadto Siya.

 

HEBREWS CHAPTER 7 PT. 1 257-0922 (HEBREO KAPITULO 7)

Ug kining si Melcisedec dili si Jesus, tungod kay Siya Siyos. Ug unsa ang kinalahi ni Jesus us ang Diyos? Kanang si Jesus maoy tabernakulo nga gipuy-an niya. Karon, si Melchisedec... Si Jesus may Amahan ug Inahan, apan kining tawhana walay Amahan ug Inahan. Si Jesus may sinugdanan sa kinabuhi ug may katapsan ang Iyang kinabuhi. Kining tawhana walay Amahan, walay Inahan, walay sinugdanan sa mga adlaw o bisan sa katapusan sa kninabuhi. Apan, mao rang susama sa persona; mao kadto si Melchisedec ug si Jesus sama kaniya; o ug si Jesus may yutan-ong lawas, natwo ug sama sa tawo nga may sala; mao ang lawas sa Diyos, ang Iyang kaugal;ingong Anak, natawo ug sama sa nakasala aron sa pagkuha sa ikot gikan sa kamatayon, aron sa pagbayad sa pagtubos aron Iyang madawat ang mga anak nga lalaki ug babaye ngadto sa Iyang kaugalingon. Nasabtan ninyo? Mao kanay hinungdan kon hinungdan kon nganong may sinugdanan Siya ug may katapusan."

 

WHY CRY, SPEAK 59-1004E  E-48 (NGANONG MOHILAK, SULTI)

"Kinsa man ang nahibalo nga si Kristo mao ang Espiritu sa Diyos? Nasayod kita niana. Siya mao ang usang dinihugan. Si Jesus ang dinihugan. Adunay mga katawhan nga mutoo adunay tulo o upat kaha nga Diyos,  nasagulan ang hunahuna. AngDiyos Espiritu. Si Jesus mao ang lawas nga gipuy-an sa Espiritu sa Siyos, nga maoy nagbuhat kaniya nga Emmanuel, ang Diyos, mipuyo sa yuta. Siya Diyos. Si JesuKristo Diyos man apan Siya anak man sa Diyos. Ang Iyang unod anak sa Diyos tungod kay gibuhat kini sa Diyos, apan diha sa sulod niya, Siya Diyos. Dili ako ingon ni Jesus, ang nagbuhat niini, apan ang Amahan nga anaa sa sulod nako. Ug niadtong adlawa kamo masayod nga ako anaa sa Amahan, ug ang Amahan anaa kanako, ako anaa kaninyo, ug kamo anaa kanako."

 

SHALOM.64-0112     (KALINAW)

75 Sa dihang gikahibalag ni Melchisedec sa Abrahan nga nagikan sa pagpamatay sa mga hari, Siya mao kadto si Melchisedec, ang Diyos. Diyos siya tungod kay wala siyay Amahan, walay Inahan, walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa kinabuhi. Kon kinsa man Siya, buhi gihapon siya. Ug siya hari kaniadto sa Salem, kon hubaron. "Hari sa kalinaw, Shalom. Hari sa Jerusalem, nga nakita ni Abraham ug gihatagan niyag bino ug tinapay usa ka balaang opanihapon human sa gubat. Mao kini ang nahiunang buhaton sa dili pa mosulod sa bag-ong gingharian, mokaon kitag usab kauban niya sa gingharian sa Amahan, ang tinapay ug bino. "Dili na ako moinom sa bunga sa paras bisan pa mokaon sa tinapay hangtod mokaon usab ako kauban ninyo sa gingharian sa akong Amahan nianang adlawa."

 

THE TRIAL 64-0419 74  (ANG PAGHUKOM)

Si Jesus miingon kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, sa dihang ang Anak sa tawo igapadayag na. Sa mga adlaw sa Sodoma mao ang anak sa tawo - mao kadto ang Diyos nagpadayag sa tawhanong unod, nga usa nianang taknaa gitawag nga Melchisedec, ang Amahan. Si Melchisedec kaniadto walay Amahan, walay Inahan, walay sinugdanan sa mga adlaw ug walay katapusan sa kinabuhi kon man Siya, nagpabilin nga mao ra Siya. Si Jesus may Amahan ug Inahan, apan kining tawhana wala siyay Amahan ug inahan. Ug nagpakita Siya kang Abraham sa dagway sa Anak sa tawo, si Elohim jehhovah. Ang iglesia karon nag-alagad na sulod sa kapanahunan sa iglesia sa bautismo  sa balaang Espiritu. Apan si Jesus nganhi,miingon Siya, aron matuman ang Malaquias 4 ug ang uban pang kasulatan nga mahimong tin-aw kanimo nga katapusang mga adlaw sa wala pa ang pagbalik, ang panahon unya sama sa Sodoma, ug ang anak sa tawo sama sa Iyang gibuhat sa mga adlaw sa Sodoma." Karon ang pangutana mituhaw, "nganong nahimo man Siyang Jesu-Kristo?" Yano lamang ang tubag niini, sama lamang kini sa pagpuyo sa Iyang anak sama sa Iyang pagpuyo kang Melchisedec.

 

WHO IS MELCHISEDEC 65-0021E  (KINSA KINING SI MELCHISEDEC)

"Karon, ang matuod nga pinadayag bahin kang Melchisedec miabot sa panan-aw nga Siya mao ang diyos, ang pulong sa wala pa Siya nahimong unod, Diyos nga pulong tungod kay mao kini nahimong unod, diyos nga pulong. Tungod kay mao kini, kay walay tawo nga walay kamatayon sama kaniya. Tan-awa. Ako may Amahan ug Inahan; kamo usab. Si Jesus may Amahan ug Inahan. Apan kining tawhana, walay Amahan ug Inahan. Si Jesus may panahon Siya nga sinugdanan; apan kining tawhana wala.Si Jesus naghatag sa Iyang kinabuhi; apan kining tawhana wala tungod Siya mismo ang kinabuhi. Ug Siya nagpabilin nga mao rang tawo sa tamang panahon. Nagalaum ako nga ipadayag kini sa Diyos kaninyyo, ang mao rang persona sa tanang panahon. Tan-awa. Ang Iyang titulo, hari sa pagkamatarung. Karon sa Hebreohanon 7:2 "hari sa katarungan" ug hari sa kadaitan. Duha ka hari Siya. Bantayi karon, Hebreohanon 7:2 "Hari sa katarungan ug hari sa kadaitan. Duha ka hari Siya. Karon, miabot Siya diha sa unod ug gidawat ang iyang lawas ngadto sa ibabaw. Pinadayag21:16 iya gitawag nga hari sa mga hari. Silang tulo may gihapon silang nagkahiusa. Tan-awa? Haring Diyos, Haring Theophany, Haring Jesus; siya ang hari sa mga hari."

 

WHO IS MELCHISEDEC 65-0221E   109 (KINSA KINING SI MELCHISEDEC)

"Kinsa kining si Melchisedec, walay lain kondili Diyos."

 

CHRIST REVEALED 65-0822M  (KRISTO GIPADAYAG)

"Gusto kong ipakita kaninyo ang gamayng butang nganhi kon makabarog ba kamo niini. Pagbantay. Sa dihang si Jesus napadayag sa Saang tugon sumala sa atong gituohan.... Kamong mga magwawali diha, maghiglantugi kamo niini, buhaton ninyo ang inyong gusto, apan gikan sa akong kasingkasing sumala sa akong gihunahuna. Sa nagpadayag si Jesus sa Daang Tugon diha sa Theophany, sa persona ni Melchisedec, dili usa ka Sacerdote, apan usa ka tawo... tungod kay kining tawhana, wala pa mahimugso, apan anaa na Siya diha sa Theophany busa Siya walay Amahan, ug Inahan. Diyos Siya mismo sa Iyang kaugalingon. Siya napadayag sa dagway sa tawo nga gitawag hari sa Salem, nga mao ang hari sa kadaitan ug hari sa katarungan. Tan-awa! Siya si Melchisedec. Wala Siyay Amahan ug Inahan, sinugdanan sa mga adlaw ug katapusan sa kinabuhi. Siya si Jesus diha sa Theophany sa dagway sa usab ka tawo. Makadawat ka niana?

 

Kon si Igsoon Branham nagpadayon siya sa paghisgot kanato nga si Melchisedec dili mao ang Anak, apan Amahan siya sa Anak ug sa tibuok niyang pagministeryo nagpadayong sa pagtug-an kanato nga si Melchisedec dili si Jesus ug unya miliso siya ang nagtawag kaniya nga Diyos ug unya nganhi gitawag niya Siya nga si Jesus. Karon, atong pangutan-on ang atong kaugalingon si kinsa kining Jesus nga iyang gihisgutan. Si Jesus miabot sa ngalan sa Iyang Amahan mao si Jesus. Kon matuud kini ug tinuod gayud, kining Jesus nga iyang gihisgutan nganhi mao usab ang Amahan.