THE PRESENCE OF CHRIST

ANG PRESENCIA NI KRISTO

 

Si  Igsoon Branham nag-ingon,”Mao kini ang akong ministeryo,Tan-awa? Sa pagpaila Kaniya nga ania Siya karon.Sa maong paagi,nagtug-an siya kanato nga ang kinatibuk-ang buhat may usa lamang  ang tumong ug usa lamang kini,mao kini, nga ipasundayag ug ipaila ang Presensya ni Kristo.Ang dakung sugo Niya mao kini” Sama kang Juan Bautista nga maoy nahiuna sa Akong nahaunag pag-abot, ang imong mensahe usab magauna sa Akong ikaduhang pagbalik”aAng kang  Juan Bautistang ministeryo kaniadto,may usa lamang ang tumong ug usa ra ug mao kini, ipaila lamang si Kristo.Karon,kinahanglan pa ba ang ministeryo ni Juan kon ang matagusa nahibalo na nga si Kristo  anaa na.Dili ba nga ang pamatbat ni Igsoon Branham mahimong dili tinuod kon miabot  sia nga may mensahe nga ato nang nahibaw-an nga daan? Ang pulong nga “ nagpaila”, ang kahologan niini mao kini,’ “mahimong  ipahibalo sa tanan’ ANG BUTANG NGA WALA PA MAHIBALOI.Si Igsoon Branham nagingon siya,” Ang akong ministeryo mao ang pagpaila Kaniya nga Siya anaa na”

 

Sa wala pa gisulti kining mga  halandumong mga pulong,nag-ingon siya niining mosunod. E—10-2 “ Kinsa man ang nahibalo nga may kinalahi sa taliwala  sa pulong nga “ pagpahayag ni Kristo ug ang pagbalik ni Kristo? Duha kining may kinalahing mga pulong.Karon,mao kini  ang pagpahayag ug ang pagbalik maoy umaabot pa.Siya nagpakita sa atong taliwala karon, naglihok Siya sa mga buhat  nga Iyang gibuhat kaniadto  sa Iyang iglesia.Karon ,usa kang bahin  nianang iglesia  ug pinaagi sa grasya,gitoohan mo kini.Ako  usa ka miembro nianang iglesia.Karon,kon matuud nga mitto ka nga si Igsoon Branham usa ka tinangdo sa Diyos nga mensahero niining panahon karon,nan,kinahanglan atong sutaon paga-ayo kon unsa ang buut niyang ipasabut kanato.Kon matuud gayud nga si Kristo mitungha na karon,nan nganong  kinahanglan pa man nato ang manalagna nga motuga-an kanato nga Siya  ani-a  na kon atong nahiba-an na kini? Sa Juan 1; 18 “ Wala pa gayuy tawo nga nakakita sa Diyos; ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa Amahan-kini Siya mao ang nagpaila Kaniya”.Sama sa pag-ingon ni Scofield” Siya,sa walay pasulabi nag-agak Kaniya diha sa kinatibuk-ang aaapinadayag.Ang ehemple nga atong makita bahin niining  nagpaila,atong makita kini  kang Jesus nga tubag sa kang Felipe sa Juan 14:9 “ Si Jesus mitubag  kaniya” kadugay ko nang pakig-uban kaninyo,ug wala ka pa diay makaila kanako,Felipe? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan.Naunsa bang miingon man ikaw,”ipakita kanamo ang Amahan? Ug mipadayon sa paghisgut si Jesus nga ang nagpaila sa Amahan sublion kini.

 

 

CONVINCED AND THEN CONCERNED 62-0521  E-31  { Paghaylo ug unya Kahingawa} Karon,si Juan,nakasiguro siya nga makita niya  ang Messias,hangtud nga siya miingon,” Ania na Siya karon sa atong taliwala “.Tan-awa karon.Adunay  dakung kinalahi kining ilhanan sa pagpakita ni Jesus ug ang pag-abot ni Jesus.Adunay ka mga pulong nga may kinalahi,kon sayoron,duha ka butang nga adunay kinalahi ang matag pulong: Ang pagpakita sa Ginoo , ug ang pagbalik sa Ginoo.Karon na ang pagpakita sa Ginoo.karon Siya nagpakita sa Iyang kaugalingong katawhan,ug ang Iyang Espiritu nagalihok sa ilang taliwala,nagapamatuud nga Siya anna kauban nila,sa pag-andam sa pagsakgaw.pagbalik sa Ginoo aron sa pagkuha sa Iyang kaugalingong Nobya.[Tan-awa ?] Ang pagpakita ug ang pagabot.Nasayud ka na ba karon?

 

 

 

END-TIME  EVANGELISM    62-0603-50 030 [Ang katapusang evangelio]

“ Sama karong adlawa,kon makita mo ang Iyang kalihokan.Karon,ato na kining  nakita ug namatud-an ang pagpakita sa atong Ginoo. Hinumdumi kini,ang pagpakita ug ang pag-abot duha ka mga pulong nga may kinalahi: ang pagpakita ug unya ang pag-abot.Karon mao  ang pagpakita.Nagpakita na Siya niining katapusang mga adlaw,ania  karon kauban nato niining pipila ka mga tuig.Karon,ilhanan kini sa Iyang pag-abot.Nagpakita na Siya sa Iyang iglesia sa dagway sa  Balaang Espiritu,timaan nga mao na kini Siya , tungod dili makahimo kining mga katawhan sa mga butang ngabuhat sa Espiritu; busa,mao kana ang pagpakita sa Ginoo.Karon,hinumdumi kini,gisulti kini sa duruha ka mga dapit,”pagpakita” ug “pagbalik”.

 

 

 

LETTETING OFF THE PRESSURE   62-0609E  E-58 058 [GIKUBSAN ANG KAKUSUG]

    Kon imong maparot kanag tanan gikan kanimo ug magingon,”Ginoonh Diyos,ako nagatoo sa sibo gayud sa gisulti sa Imong pulong,ug nagatoo ako[sa atong gisangyaw sa milabay nga gabii] nga ang pagpakita sa atong Ginoo maoy mouna sa wala pa ang pagbalik sa Ginoo”,tungod kini may duhanga may kinalahing pulong.Tan-awa ? Karon,mao ang pagpakita,sama sa Iyang gisaad niining katapusang mga adlaw nga makig-uban Siya kanato”

 

 

 

IT IS I BE NOT AFRAID      62-0611   E-81  081   [ Ayaw kahadlok,Ako kini]

 

   “Hisayri kini,nga adunay kinalahi taliwala sa pagpakita ni Kristo ug ang pagbalik ni Kristo.Mao kini and duha ka pulong nga adunay kinalahi kanila.Siya nagpakita karon sa Iyang iglesia.Ato Siyang makita;ug makaila kita nga Siya kadto.Kini ang balaang Espiritu,Tan-awa? Kita nasayud nga mao Siya.”

 

 

IT IS I BE NOT AFRAID     62-0620   E-66    066

    “Adunay duha ka pulong nga gigamit.Ang pagpakita ni Kristo ug ang pag-abot ni Kristo.[Tan-awa] Kini duha ka pulong nga ang matag usa  may kinalahi.Karon,si Kristo nagpakita niining katapusang mga adlaw sa Iyang iglesia,nag-agak sa Iyang iglesia sa panaghiusa,ang pagtoo,ang  gahum diha sa pulong,gilangkub kining tanan  aron Siya mobalik  na Iyang makita ang mao rang iglesia.”

 

 

WE WOULD SEE JESUS    62-0627    E-76   076 [  MAKITA NATO SI JESUS]

    Ang sibilisasyon karon nagpanaw kauban sa adlaw.Ang adlaw mosubang sa sidlangan ug ang mao rang adlaw ang mosalop sa kasadpan.Au=duna kitay mangitngit nga panahon sama  sa sa giingon sa  Biblia,dili man matawag nga adlaw  ni gabii,hust lang aron makaapil sa simbahan ug aron magbuhat sa maayo ug sa uban  pa.Apan may kahayag unya sa panahon sa kagab-ihon.Ug ang  maong anak.anak sa Diyos ,nga misubang  ngadto sa Sidlangan, sa katawhan sa Sidlangan,ug nagpakita sa Iyang panalangin ug gahum…Usa kini ka mangitngit nga adlaw,apan karon anaa  na sa kabaybayonan sa Ksadpan.Kon magpadayon kita,magabalik usab kita sa Tsina,Sidlangan.ug balik na usab  sa Sidlangang nasud..Karon anaa kita sa kabaybayonan sa Kasadpan,ug ang Anak  magapakita sa dili pa Siya moabot.Hinumdumi,ang pagpakita ug ang pag-abot adunay duha nga may kinalahing pulong.Siya nagpakita na karon sa iglesia,nga nagapasundayag sa Iyang kaugalingon nga buhi human sa Duha ka Libo ka Tuig.!! Mga G inoo,atong makita unya si Jesus.”

 

 

FROM THAT TIME    62-0713   E-102   [GIKAN NIADTONG ADLAWA]

    102 “Pila man kaninyo  ang nahibalo nga adunay kinalahi taliwala sa pagpakita ug ang pagbalik ni Kristo? Duha kini nga pulong nga adunay  kinalahi.Karon,mao ang pagpakita,ug ang pagbalik atong gipaabot pa.Siya nagpakita na sa atong taliwala,nagbuhat sa mga buhat nga Iyang gihimo kaniadto sa Iyang iglesia.Karon,bahin ka nianang iglesia,ug pinaagi sa grasya mitoo ka.Ako bahin man nianang iglesia’.”

 

 

GOD HAS A PROVIDED WAY      62=-0728    E81   [  ANG DIOS MAY GI-ANDAM NA NGA DALAN]

    E81 ‘Karon,hinumdumi  kining duha ka pulong sa wala pa ako mobiya  kaninyo: Ang pagpakita ni Kristo ug  ang pagbalik duha kini nga butang.Si Kristo  karon nagpakita na sa  Iyang   kinatibuk-ang gahum.Ang pagbalik  mao ang umaabot pa:Siya  nagpakita na sa walapa Siya mibalik”.Ato usab nga makita  sa Juan 1; 1-3” Kadto nga diha sa sukad pa sa sinugdan ,nga among nadungog,nga among nakita pinaagi sa mong kaugalingong  mga mata,nga among nasaud-ong ug nahikap pinaagi sa among mga kamot,mahitungod sa [ulong nga nagahatag ug kinabuhi.(2) ug ang kinabuhi gikapahayag ,ug kami nakakita  niini ug nagapanghimatuud  ninii,ug magamantala kanninyo sa maong dayong kinabuhi nga diha kauban sa Amahan ug nga gikapadayag kanamo.(3) kadto nga among nakita ug nadungog among gimantala usab kaninyo,aron kamo usab makabaton sa pakig-ambitay uban kanamo; ug ang atong pakig-ambitay maoy  pakig-ambitay uba sa Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesucristo”

 

     Ang tumong sa pagtoon niini karon ug kaniadto pa,mao nga hangyuon kamo sa nganhi sa  pakig-ambitay nga nagikan sa “Presensiya’ sa atong Ginoo ug Manluluwas,si Jesucristo,nga sa makausa pa niining katapusang mga adlaw  miabot sa kalibutan  ug nagpadayag sa Iyang Presensiya sa atong taliwala sa paagi nga wala Niya  nabuhat sa subra na sa 2,000 ka tuig.Mibalik na Siya usab nga may tabil sa Haligi sa Kalayo.Ang panagsumpaki tali niining “Presensiya” maoy nakaaghat sa daghang pangutana sukad pa kaniadto nganhin sa “Ang Mensahe” .Akong gilauman kining pagtoon nga maoy motubag sa uban niining pangutana ug mapuypuy ang uban pang mga commentaryo.Kining pagtoon,dili sa tanang paagi maoy katapusan sa tanan,apan gigama kini nga mahimong makatabang  kaniadtong may mga pangutana bahin niining Dakung hitabo;” Ang Iyang Presensiya”

 

    Modangup kita ngadto sa Grego nga pinulongan ang “Parousia’ sa  atong pagtoon pinagi sa Englis nga tugbang niining “PRESENSIYA”.Ang pulong ‘Parousia’ ,ang kahologan niini mao kini,” nagpunting kini sa paaligat dili sa pag-abot,apan sa panahon  human sa pag-abot o ang “Presensiya” .Kini gigamit nga may kalabutan sa Presensiya ni Kristo nganhi kanato.Gitawag kini nga bag-ong tinodlo-an sa uban,apan kini dili tinood.Sa tinuoray,ang tinodlo-an bahin sa  “Parousia”  uga ang kadaghanan nagtawag niini nga ‘Presensiya”  usa kini nga karaan sama sa Biblia.Si Jesus,sa libro sa Mateo misulti niini,si Lucas naghisgot man niini;si Pedro ug si Juan,silang duruha naghisgot niini ug si Pablo usab.Kining pinadayag ni Kristo ug ang Iyang diosnong Presensiya nga maoy  momakmak sa kalibutan sa ka mahimayaong pagpahayag sa mga Hentil sa dili pa ang ikaduhang pagbalik,maoy nawala sa panahon sa  mangitngit nga mga tuig sa panahon sa kasaypanan sa panahon sa mga iglesia.Ang simbahang katoliko maoy nagbuhat niini aron matago king mahimayaong  kamatuuran sa panahon sa Iyang Usa ka Libo ka tuig nga paghari,ug nagtudlo nga si Kristo miabot na sa kalibutan aron sa paghari sa pag-agak ug paghari sama sa usang puli ni Kristo sa yuta.Ang Papa maoy nahimong tig-pamaba sa katawhan sa yuta,ug gikan niining mapasipalahong pag-angkon nga si Kristo ug ang Iyang Presensiya maoy nagpasundayag ug nagtukod  nganhi sa kalibutan.Mao kini kadtong mangitngit nga mga panahon sa iglesia.

 

    Ug sa nag-anamanam na pagbalik ang kahayag human sa kalihokan ni Martin Lutero,ug atong makita nga kapanahonan sa tawo,ug lainlaing mga pundok ug ministeryo ang mituhaw ug nagsugod sa pagsabut nga si Kristo moabot sama sa dagway sa Balaang Espiritu sa katapusang mga adlaw sa katawhan.Niadton tuig 1897 ,ang inilang kristohanong tagsulat nga mao si J.B. Rotherham nga ggikan sa Cincinati,Ohio,nagsulat sa Biblia ug iyang gihubad kini ug gitawag nga { THE EMPHASIZED BIBLE]ug sa iyang paghubad,iyang gitala kining mga mosunod,” Kining pamatik,ang pulong Parousia,nahiusang gigamit nga ‘Presensiya”[“Pagbalik” sama sa hulagway niining pulong nga gisalikway] Ug mipadayon siya,,Ang Parousia…umaabot pa kini,ug mahimo kining matago-an  sa sokpd sa kahanap  nga katumanan lamang niini mao ang mohatag ug kahayag.May kaayohan man kining duruhang panahon,kapin kon kulang sa palugway,ug nianang panahon adunay butang nga mahitabo,usa ka hitabo ,mobalik ug mawala sama sa talay sa diosnong paglaban.Si Kristo nabanhaw ingon nga nahiunang bunga,kana usa sa mga hitabo;Siya mibalik ug gitugyan ang Iyang Parousia”.Niadtong panahona,Iyang gibanhaw ang iyang kugalingon .Usa usab sa ubang hitabo.Bisan pa niana,modaku ug motaas;ug sa katapusan moabot kini sa daghang hugpong sa mga hitabo nga han-ay sa “katapusan”.” Niining dapita,bisan pa ang “Presensiya”  maoy mahimong halapad ug malungtaron nga mohatag ug katagbawan sa hubad bahin sa panan-aw ngadto sa Parousia sa anak sa tawo”.

 

    May usa pang magsusulat si Israel P.Warren  DD gikan sa Portland,Maine misulat sa iyang libro [THE PAROUSIA]  1879  pp.12-15  Nagingon siya,” Kanunay kitang maghisgot sa ikaduhang pag-abot , ang ikaduhang pagbalik,etc, pan ang Kasulatan wala maghisgot sa ikaduhang Parousia.Bisan unsa man kining kinaiyahan o usa ka talagsa-on,bisag wala mahinabo kaniadto ug bisag mahinabo kini.Mao kadto ang Presensiya nga lahi kaayo sa  ubang labing labaw nga mga  pagpahaayag sa Iyang kaugalingon sa mga katawhan.Busa,kining maong pagtugyan mahusay sa iynag pagbarog sa kaugalingon,ug walay labut ang ubang may ubang ngalan o angga,lain sa niining sinulat na,”Ang Presensiya”.Gikan niini ng gihunahunang pulong,tataw kaayo sa akong bahin nga dili ang Englis  nga pulong “Pagbalik”,bisan pa sa Latino nga pulong “Pagbalik” ang labing maayo ug ilhanan nga timailhan nianang pulonga.Dili kini magkasinabut sa iyahang Etimolohiya.[kagikanan sa pulong].Dili kini sibo o nahiuyon sa hunhuna sa verbo gikan sa iyang kagikanan;ni mobagay sa igong mga pulong nga angay ipuli sa “Presensiya”.

 

    Ang mga bahin nga diin ang mga maghuhubad migamit  niadtong mga pulonga ni ang gamut niadtong pulonga,kini sila sulusama ra.Ang pagbalik ug ang ikaduhang pagbalik naghatag usab  sa hataas nga hunahuna sa paghimamat sa lihok padulong kanato nga mao ang”Presensiya”.Kanang bahina nga anaa kanato,walay kalabutan kon diino giunsa kini sa pagsugod.Kining kakusog sa pulong pag-abot ug pagbalik,mahuman kini sa pulong”Pagbalik”,ug kanang Presensiya kini kauban sa pag-abot.Ang pagbalik  o pag-abot,duha kini nga mga pulong nga may kalihokan apan ang pulong “Presensiya” nagapakita sa kapaahulayan.

 

    Ang lugway sa panahon nalukob pinasubay sa kalihokan niining Pagbalik ug pag-abot,apan kini sila may kinituban ug lumalabay lamang; apan kining “Presensiya” walay kinutuban.Kon unta kining mga maghuhubad nagbuhat niining hinanas nga pulong “Parousia” sama sa ilahang gibuhat kauban sa “Baptisma” nga gihubad nga walay kausaban, kon unta gihubad kini sa hustong tugbang sa etemolohiya,ang “Presensiya”,sayon ra untang masayran ug masabtan,sama kaniadto nga walay igong butang sama sa ikaduhang “Presensiya”.Nagtoo ako nga ang tibuok tinodlo-an nausab kini kaniadto ug dili sama karon.Ang hugpong sa pulong,,ang  ikaduhang pagbalik ug ikaduhang pag-abot wala unta kini madunggan.Natudlo-an unta ang iglesia sa paghisgot lamang nianang “Presensiya” sa Ginoo aron unta ang paglaum matuman,bisan kini umaabot pa o bisan  sa madugay pang paanahon sa ilalum niining kalibutan nga pagabag-ohon kini pinaagi sa pagkabanhaw sa duha,ang espiritual ug and lawasnon nga atong mahiaguman,ug ang hukom sa  walay katapusang ganti,igatugyan na.Ang pulong “Parousia” mahimong lutaw nga termino sa pagbisita sa usa ka tawo nga may hataas nga rangko o katungdanan ilabi na sa mga hari ug mga emperador sa dihang mobisita sila sa mga kalungsuran”

 

    Sa dili pa  kita magpadayon paghisgot sa ubang mga Tagsulat sa dugay nang panahon nga nasayud  nga adunay moabot nga “Parousia” ni Kristo,.Mohunong usa ako nganhi ug unya mamalandong kita sa mga diutay nga mga butang nga human na gisulti.Una sa tanan,si Ruther nagingon,"Kining butanga umaabot pa ug atong masayran kini kon kini matuman na" Kini sama sa pulong  ug pulong [verbatim] ni Igsoon Branham sa pagingon,"Ang Diyos maoy mohubad sa Iyang pulong pinaagi sa pagdala   sa katumanan niini"Ug si Warren nagingon nga ang pulong "Parousia"  O "Presensiya" timaan sa pahulay.Si Igsoon  Branham nagingon ," Kon ang ikapitong  patik o timbre nabuksan na  adunay panahon sa lolinghayaw" nga ang kahologan niini mao ang pahulay.

 

    Si Warren miingon usab,'"Kon atong masabtan nga kining  pulong dili mao ang moabot kondili ang "Presensiya",mao kini ang makabalhin sa atong tibuok nga salabutan mahitungod sa '"Parousia" ni Kristo.Mao kini ang mahitabo.Miingon pa siya," Ang iglesia natodlo-an unta sa pagsulti sa "Presensiya" sa Ginoo ,diin ang mga paglaum dihay katumanan niini.

 

 

Gikan sa mensahe nga gitawag,[UNRECOGNIZED PRESENCE]  ---Ang wala mailhi nga presensiya] 6-18-64, Si Igsoon Branham nagingon,"Nagabuhat kita niining  usa ka katoyu-an;alang kaninyo aron mailhan ninyo ang Presensiya ni Jesucristo.Kon Siya presente karon,ang  butang mahusay na.Siya nagbuhat  sa pulong,Siya anna karon sa pagmatuud niini." Ug nagpadayon siya sa maong mensahe,"Kon atong mailhan nga nagpakita kanato niining atong mga tigum sa usa ng katuyu-an nga mao ang pagpahigawas sa atong mga handum nga anaa  kaniya ug alang kanato.Apan kinahanglan nga atong mailhan ang Iyang Presensiya ,unya ra kon ang gisaad nga pulong mapadayag na"

 

    Sa 1909,si Scofield nagsulat sa iyang [Bible edition] nga ang  pulongParousia naghisgot kang Kristong lawasnong Presensiys[Tan-awa sa pahina 1212].Bisan  pa sa gitawag [GREEK LEXICON] Mohatag kini kaninyo  sa maon pagsaysay.Si Igsoon Branham naggamit sa pulong"Presensiya"  sa iyang kaugalingon sa daghang  mga paagi nga may kalabutan sa dakung pagpaila ni Kristo niining katapusang mga takna.Apan,sama sa sa kanunay,adunay pipila ng mosukwahi sa pagingon nga kining Iyang Presensiya usa kini sa ubang tinodlo-an.Apan ako moingon,dili angay totokan kini nga  sama ra sa tinodlo-an nga may kalabutan kauban sa maong persona ni Kristo.Kini pasabut ngadto sama sa tinodlo-an lamang sa maong paagi nga kita moingon nga si Jesus usa lamang ka doctrina,sama sa pagingon nga Iyang Presensiya" usa lamang ka tinodlo-an?

 

    Sa tinuoray,ang Diyos mismo sa Iyang kaugalingon miabot Siya niining katapusang mga takna sa usa ka talagsaong paagi sa madugay  nang  panahon sulod sa 2,000 ka tuig.Si Igsoon Branham nagingon sa [COD] 54-0103 pg.102-263 "Hunahunaa kini.Ang maong  Ginoong Jesus nga anaa kaniadto sa mga adlaw sa mga Apostoles,sa karon,anaa  Siya .Ug sama ra  nga mibalik ngadto sa katapusan sa mga Hentil.Ang dakung kalihokan nagapadayon sa taliwala sa mga aalabaw sa kinaiyahang mga magtotoo tungod kay nagtoo kita nga ang Diyos ania karon.

 

   Tingali mangutana ka," Naunsa man nga Siya  anaa sa panahon sa mga Apostoles? Ang katawhan hilig sa dili pagsabot sa kay Igsoon Branham niining dapita.Ang ilahang hunahuna sa diha diha dayon kang Jesus sa Iyang  lawas nga naglakaw-lakaw sa daplin sa baybayon sa Galelia ug dili kang Pablo nga iyang nahibalag ngadto sa dalan sa Damasco.Tungod gayud nga wala niya  mahibalag kini ang maong usa nga naglakawlakaw ngadto sa Galelia apan, sa ubang apanagway niya nakita kini.Si Pablo natagbo niya Siya sa panagway sa haligi sa kalayo.Usa kini sa giinggon  ni Igsoon Branham nga may kalabutan sa mga adlaw sa mga Apostoles".Karon,hinumdumi,si Igsoon Branham wala maghisgot " Sa mga adlaw sa  dihang si Jesus naglakaw nganhi sa yuta  diha sa Iyang unod" Apan nagingon siya" sa mga adlaw sa mga Apostoles".Ang mga katawhan may hilig sas pagbasa sa pulong nga  ang hunahuna natakpan na sa mga nakat-unan nila kaniadto.Si Igsoon Branham wala maghisgot nga si Jesus  ania sa sa alawasnong panagway.

 

    Sa tinuoray,gikan sa [THE MESSAGE OF GRACE]---Ang mensahe sa grasya] pp.176 si Igsoon Branham nagingon,"Adunay usa lamang ka butang  nga may kinalahi diha Kaniya  nga anaa Siya niining buntaga dili sama nga anna Siya taliwala sa mga katawhan sa Galelia,kadto Siya anaa sa Iyang kaugalingong lawas ug unod."

 

    Sa tinoud nagingon siya sa [SPIRITUAL FOOD IN DUE SEASON]--[ESPIRITUHANONG PAGKAON SA IGONG PANAHON] pp.167 "Karon,kon Siya  nagpakita sa Iyahang kaugalingong lawas lawas, sama sa imong nakita nga takdo gayud niadtong letrato ni HOFFMAN Kaniya  sama sa ulo ni Kristo sa edad nga 33,ug ang dugo nga midaligdig sa iIyang kamot ,ug sa ubang bahin ,ang ulat sa lansang sa tanang bahin sa Iyang lawas,dili ako makadawat  niini".Ug siya nagpadayon sa pagingon,'Dili kita mutoo niining mga culto ug mga kaliwat.Nagatoo kita nga ang Diyos mao ang  Pulong"

 

    Gikan sa mensahe nga may ulohan,[THE TRIAL]-----[ ANG PAGHUKOM]=4-27-64  Nagingon siya,"wala kita  nangita ug mga ulat sa lansang,nangita kita sa pulong nagpahayag"Mipadayon siya" Ang kinabuhi ni Kristo mibalik sa porma sa balaang Espiritu,dili ang ulat sa lansang.Ang lawas maoy naglingkod sa toung kamot sa  Diyos sa paghimo ug pangaliyupo.Apan ang Balaang Espiritu miabot aron magpadayon ang Iyang buluhaton"

 

    Si Igsoon Branham may kinutlo alang sa katawhan nga nangita kang Jesus sa lwasnong dagway.Ug sa Hebreohanon Kapitulo 3-57-0901M  pp.99-73 Siya nagingon," Naghunahuna ako nga Siya tawo,may daghang lama sa mga kamot;nga sila nag-angkon mopakita sa atong tigum karon,nga may daghang ulat sa lansang sa Iyang  mga kamot ug ulo.Dili,dili,dili, ang lawas.dili sa lawas.Tan-awa? Siya karon ang kahayag.Si Jesus sa dihang ania pa Siya sa yuta miingon Siya,'" Nagikan ako sa Diyos,ug mobalik ako sa Dyios" Siya mao ang manulunda nga nag-agak sa mga anak sas Israelenhon sa nianang kahayag padulong sa kamingawan.Miabalik Siya sa sa maong kahayag ug si Pablo nakita niya kini sa Daang Tugon.Nagingon Siya,Ako si Jesus ang Manulunda sa Kasabutan.