Kristi Parousia
av
Brian Joseph Kocourek

Pastor
Grace Fellowship Tabernacle
2380 Jefferson St.
Highland Heights, Ky. 41076


- forord -

I løpet av William Branhams tjeneste, var der to ting som forårsaket mer strid blant Denominasjonene og Pinsevenn-kirkene enn noe annet, og det var:

Lære nr 1
Broder Branham's bruk av betegnelsen Stadfestelse:
"Det at Gud har et Budskap gjennom bare èn mann og Han handler med bare denne ene mannen." Dette forårsaket at mange av presteskapet støtte broder Branham fra seg, dette var for det meste på grunn av yrkesprofesjonell sjalusi.

Lære nr 2
Broder Branham's lære om Guddommen:
Han lærte ikke som "Enhetstilhengerne" eller "Jesus Alene". Heller ikke lærte han en Treenighet. Han sa: "Jeg står midt i mellom dem. jeg tror ikke på en Treenighet hvor det er tre personer, og heller ikke tror jeg at Jesus er èn slik som din finger er èn."

Disse to lærespørsmål var "Forsvarsklippen" som holdt broder Branham fra å bli akseptert av kirkeverdenen i Hans dager. Hvorfor er det slik at tilhengerne av Treenighetslæren stempler broder Branham som en Enhetstilhenger, og dog Enhetstilhengerne tror han er Treenighetstilhenger. Det er fordi han var ingen av disse to skoletenkninger? Han stod rett i mellom dem, og de kunne ikke skjelne forskjellen, men de visste at han forkynte det ikke slik som de gjorde. Han var ikke Enhetstilhenger, heller ikke var han Tohetstilhenger eller Trehetstilhenger. Men han trodde at der er Èn Gud som hadde en Sønn. Ikke Gud Sønnen, men Guds Sønn.

Det skulle derfor ikke komme som noen overraskelse at selv iblant William Branhams etterfølgere, har disse samme to lærespørsmål forårsaket mer strid og blitt angrepet mer enn alt annet.

Lære nr 1
Igjen er det Stadfestelse som er saken: Ikke så mye at det var Gud som støttet opp William Branham's Budskap, for hele Pinsevenn-folket tror at Gud virker ut fra himmelen og gjør vidunderlig ting. Og de vil endog tillate at Gud komme ned for å gjøre bestemte ting. Men den forståelsen at denne Stadfestelsen kommer i form av Guds Personlige Nærvær sammen med Sin Profet, og at dette Nærvær ble referert til av Broder Branham selv som Kristi Tilsynekomst, dette har blitt den sentrale lærediskusjonen innen "Budskapets geistlige." Dette fordi det kommer i direkte konflikt med deres forståelse av Kristi Annet Komme slik som de alltid har oppfattet det, og dette skyldes det faktum at de ikke forstår Guddommen korrekt.

Lære nr 2 Guddommen:
Igjen, de fleste mennesker som har kommet inn i budskapet, har kommet fra en bakgrunn som Treenighets- tilhenger. Problemet da, er at de forlot Treenighetstilhengerne og har blitt Enhetstilhenger i sin tankegang inntil kanskje 99% av folket, som gjør krav på å etterfølge budskapet, i dag er Enhetstilhenger i sin tankegang. Dette har sin begrunnelse i det faktum at de har feilet i å virkelig lytte til hva broder Branham lærte oss angående Guddommen. Og på grunn av yrkesprofesjonell sjalusi blant presteskapet igjen, ser vi på nytt den samme frastøtelse av disse som har stått ved det som Broder Branham har lært med hensyn til den korrekte forståelsen av Tilsynekomsten og Guddommen.

Fra §202 DEN IDENTIFISERTE KRISTUS FOR ALLE TIDSALDRER, 64-0617 så sa broder Branham: "Jesu Kristi Nærvær, som burde opplyse menigheten, å vite at i disse siste dager hvor trosbekjennelser og denominasjoner og ismer og alt har fått Ordet helt glattet ut, og Jesus, Ordet, på utsiden av menigheten, Åpb 3: 20, Jak 5: 7-9, Joh 12: 48, 2 Tes 1: 7-10 , Matt 16:27, og å se Ham komme rett tilbake blant folket og identifisere Seg selv som Han lovet, "i de siste dager når menneskesønnen blir åpenbart." Han ble åpenbart i dåpen; Han ble åpenbart i Guddommelig helbredelse; her er han i sin siste attributt. Husk, det var den siste tingen som Abraham så før ilden falt og dømte hedningeverden, og før løftes-sønnen kom på scenen, Isak. Dette er den siste tingen som den kristne menigheten vil se, av tegn og mirakel, før tilsynekomsten av Jesus Kristus. Hvis Gud har gitt meg velvilje foran dere, tro meg i Herrens Navn, det er ingen ting annet som gjenstår i Bibelen, som skal gjøres, bortsett fra å ta på seg dyrets merke; og du har Guds Segl.

Og hva kalte Abraham Ham? Han sa: "Skal ikke Dommeren av jorden gjøre rett?" Så vi ser at Dommeren nok en gang har kommet ned i form av Ordet, for å dømme blant de Levende og de døde. For hvis Han må frambringe en oppstandelse, da må han allerede ha utvalgt de som vil stå frem og Han er her for å utføre denne Dommen. Dette er grunnen til at han i sitt Budskap FULLKOMMEN TRO [V-6 N-11 63-0825E §189 ovs] kunne si at han "står framfor Den Hvite Trone, nå."

Igjen legger vi merke til broder Branham's gave til å skjelne. Og hva er skjelning, er det ikke en bedømmelse? Og Hvem Dømmer, er det ikke en Dommer? Og dette er grunnen til at broder Branham la slik vekt på å vise folket bildet i Life Magazine av denne skyen av engler som utgjorde Guds Hvite Parykk, som han kalte "Den Høyeste Dommeren". Hvis ikke folket kan se at Dommeren er her, da vil de ikke forstå det siste attributt som Gud åpenbarer for dem før vi rykkes opp for å møte Jesus, Hans Sønn, i luften. Vi skal studere dette mer i kapittelet om Kristi Herlighet Doxa.

Jeg håper dere får glede av denne boken. Jeg vil utgi flere kapitler etter som Herren tillater. Gud velsigne Dere!

"Dette er min tjeneste, ser dere,
å erklære [declare = kunngjøre, erklære, melde ovs] Ham, at Han er her!"
FRA DEN TIDEN SIDE 227 [62-0713 §E-102 ovs]

Disse elleve ordene kunne meget godt være den aller dypeste erklæring som Broder Branham noen gang sa, og dog flertallet av folket som gjør krav på å følge etter hans budskap, simpelt hen overser disse ordene og forstår ikke hva han prøvde å fortelle dem.

APGJ 13:41 Her ser vi at Paulus brukte de samme ordene. Han fortalte oss også at dette talte om en gang i framtiden. Han profeterte at der ville komme en tjeneste ved endens tid som ville erklære selve Nærværet av den oppstandne Kristus iblant folket, og selv om Kristus ville stadfeste sitt eget Nærvær blant folket på denne tiden, ville de fremdeles nekte å tro det. "Se dere spottere, bli forundret og forgå: for jeg gjør en gjerning i dine dager, en gjerning som dere skal fullstendig nekte å tro, selv om en mann fullt ut erklærer det til dere."

Skriften forteller oss at èn mann vil fullt ut erklære den oppstandne Herre Kristi tjeneste blant folket. Allikevel, folket som hører ham, vil nekte å tro denne erklæring. "Han kom til sine egne og hans egne mottok Ham ikke." Budskapet om Kristi Tilsynekomst gikk ut fra leppene til Guds salvede tjener, William Branham, til pinsevenn-folket. Og Gud Selv støttet dette Budskapet ved sin egen Tilsynekomst, viser ufeilbarlige bevis av sin oppstandelse og sitt Nærvær.
Men selv endog disse, som hevdet å ha mottatt Broder Branham, og som gjør krav på å tro hvert ord som han sa, disse forkaster selve budskapet som han brakte. Jeg har hørt disse samme menn, på deres egne kassettbånd, kalle dette Nærværet av Kristus: "Det er bare enda en ny lære." Og noen har endog kalt det "Oppkast" fordi de i sin uvitenhet ikke kunne uttale ordet "Parousia." Andre har endog kalt det "søppel." Kan vi tro at disse menn vet hva dette ordet betyr og allikevel ville kalle selve Guds Nærvær for "Søppel eller Oppkast.".
Jesus Selv sa, " Å tale et ord i mot den Hellige Ånd når Han kommer, vil aldri bli tilgitt, nei ikke i denne verden eller i den kommende verden."

Skriften sier: "Hadde de visst hvem Han var, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre." Så, i sin egen uvitenhet korsfestet de Kristus. Og ettersom Skriftene ikke kan brytes, så forteller Heb 6:4-6 oss at dette vil gjenta seg igjen i disse siste dager. "For det er umulig for disse som en gang for alltid har blitt opplyst, og har smakt av den himmelske Gave (Herren Kristus Selv) og ble gjort meddelaktig (kompanjong) med den Hellige Ånd, og så har falt i fra , det er umulig for dem å fornye seg selv igjen, da vi ser at de korsfester Guds Sønn på ny og setter Ham fram i en åpen skam (offentlig vanære)."

Nå, broder Branham lærte oss at Heb 6 refererer til Kristus i form av Ordet i de siste dager. Så vi ser da at disse menn vil bli dømt for sine blasfemiske ord, og allikevel hevder de at de alltid har visst at Kristus er her. For, sier de: "Han har alltid vært her. Jeg vet Han er her fordi jeg kan føle Ham i mitt hjerte." De er simpelt hen bedratt av sin egen indoktrinering, og som Skriften kaller dem: "Uvitende i sin egen innbilskhet."

Broder Branham sa i sitt budskap som heter EN FORFØRT MENIGHET [59-0628M §83 ovs] "Men som Israel var bundet av sine konger, slik at de ikke kunne følge den virkelige Kongen; og den virkelige Kongen, når Han kom, gjenkjente de Ham Ikke. Å Herre, slik er det også i dag. Herlighetens Konge har kommet til syne i form av den Hellige Ånd og Herre. De vet det ikke. De gjenkjenner det ikke. De er så organisert, så fastspent, at de ikke forstår det, fordi det finnes ikke i deres organisasjon. Herre, dette er en gjerning av djevelen, som har gjort dette mot folket. Måtte Guds Samson, måtte Sannheten i hjertet, disse som er lengtende og gråtende og bedende og holder på. Måtte de stå ved det, Herre, inntil denne nye avlingen vokser ut. Inntil der kommer tilbake en glede i Sion, og der kommer fram en gruppe som kan gjenkjenne og forstå. Som kan se Messias og den skjulte kraften som er skjult fra verden, for de vil ikke forstå nå. Innvilg det, Herre, at de vil se dette, for vi ber om det i Jesu navn, amen."

Han sa: "Min Tjeneste er å kunngjøre Ham, at Han er her!" Nå, de fleste av folket som etterfølger Budskapet av Guds tjener, William Branham, tror at Budskapet for denne tiden er: "Gud sendte en profet!" De tror at Budskapet var å få deg til å se hvem broder Branham var. Nå, jeg ville like å spørre: Når har Gud noengang utsendt en Budbærer for å kunngjøre seg selv? Når har noengang noen Budbærer fra Gud, stått frem med et Budskap: "Se, her er jeg. Gud sendte meg!" Endog Jesus sa: "Hvis jeg vitner om meg selv, da er mitt vitnesbyrd ikke sant."

Så for broder Branham å komme og forkynne om seg selv, ville gjøre ham til en løgner, akkurat slik som Jesus sa. Så hva er da Budskapet? Han sa: "Min Tjeneste er å kunngjøre Ham, at Han er Her!"

Nå, dette er et tofoldig Budskap.
1) Å erklære Kristus.
2 ) Å erklære selve Hans Nærvær iblant oss.

Jeg er sikker på at han sa hva han mente, og at han mente hva han sa. Han kom ikke bare for å sende videre mer pinsevennlære, slik som noen vil ha deg til å tro. Hele hans hensikt i dette livet, var å kunngjøre Kristus, at Han har kommet ned med et rop, som han sa var et budskap, for å samle bruden til Kristus, Ordet, og å få henne rede for en bortrykkelse.

Nå, i undersøkelsen om hva han sa, så må vi vite hva det betyr å kunngjøre et eller annet.
Ordet Kunngjøre - Erklære er et Gresk ord exegesis som betyr: "å lede fram inn i beskuelse; å gjøre tydelig kjent, å åpenbare."
Skriften taler på forskjellige steder, om at Menneskesønnen skulle bli åpenbart i de siste dager. Allikevel, hvorfor er det slik at de vil akseptere det fakta at Gud har sendt en profet, men de vil fornekte selve tjenesten som profeten sier han er sendt for å bringe? Broder Branham's Budskap var visselig større enn Pinsevennenes budskap, som hadde gått foran ham gjennom mange år. Hvis dere ville bare stoppe opp et lite øyeblikk, og granske innholdet av hans Budskap for Bruden i endetiden, da vil dere finne ut at endog titlene på hans prekener, de gir nøyaktig tilkjenne hva angår hans virkelige hensikt.

1) EN STØRRE ENN SALOMO ER HER
(Nå, hvorfor ville han forkynne dette? Hva er hans hensikt? Pekte han ut seg selv for folket, eller på den samme som Johannes pekte ut for folket. Kristus iblant oss. Johannes sa, "Han står midt iblant dere, og dere vet det ikke.")

2) DEN IDENTIFISERTE KRISTUS FOR ALLE TIDSALDRER
(Hva menes med "Den Identifiserte Kristus?" Hvordan skal Kristus bli identifisert? Hvem fortar identifiseringen? Hvordan foregår det? Når skal det finne sted? Hvorfor skal det finne sted?)

3) DEN MEKTIGE GUD AVDEKKET FRAMFOR OSS
(Ordet avdekket, lar oss få vite at det som var skjult, det kommer nå inn i tydelig bekuelse. Det som var en hemmelighet, er nå blitt åpenbart. Så den mektige Gud må nå være i tydelig bekuelse. Og hvis han er i tydelig bekuelse, da må han være her for å bli beskuet eller satt på fremvisning. Da må vi stille spørsmålet: Hvordan skal Han bli avdekket? Svaret ligger i selve det Budskapet som broder Branham forkynte.)

4) HVEM SIER DU AT DENNE ER?
(Og det er spørsmålet. Mange vet ikke hvem som er her. Hvem var det broder Branham talte om? Det kunne ikke ha vært om seg selv, fordi når han bruker ordet THIS - DENNE, det refererer til en annen, ikke seg selv. Hvem var denne andre hvis det ikke var Kristus Selv? Legg også merke til, hvis han talte om Jesus tilbake der, da ville han ha sagt: "Hvem vil du si at denne VAR?" Men han bringer det inn i presens - nåtid.)

5) DET IKKE GJENKJENTE NÆRVÆR AV GUD
(Denne tittelen alene burde la deg vite at Han er her, men ikke gjenkjent. Hvorfor er Han ikke gjenkjent? Fordi de forventet at han skulle komme på en annen måte.)

6) HVEM ER DENNE MELKISEDEK?
(Legg merke til at trykket er lagt på HVEM ER DENNE, som betegner at han pekte på en eller annen. Hvis han talte bare i en historisk betydning, da ville han ha sagt, HVEM VAR DET?)

7) SE
(Brother Branham forkynte dette Budskapet kort etter at han forkynte DE SYV SEGL, og han begynte med å si: "Nå, en person sier 'SE' når han ønsker at du skal få øye på et eller annet som han ser, men som du ikke ser ".)

8) KRISTUS ER GUDS HEMMELIGHET ÅPENBART
Hovedpoenget er ikke at Kristus var Hemmeligheten, men at Han er Hemmeligheten som blir åpenbart her nå, iblant oss. Hvis dette refererte til en historisk Jesus for 2.000 år siden, da ville han ha sagt: "Kristus var Guds Hemmelighet Åpenbart." )

9) HVA SKAL JEG GJØRE MED DENNE JESUS, KALT KRISTUS?
(Det er et ærlig spørsmål å stille til deg i dag, idet du leser denne boken. Hva vil du gjøre med denne Jesus, som er her?)

10) SE HEN TIL JESUS
(Nå, hvordan kunne vi se hen til Jesus, hvis Han er et annet sted og ikke kan bli sett?)

11) JESUS HOLDER ALLE SINE AVTALER
(Og hvilke avtaler forventer vi i denne siste tid. Han er her for å holde sine avtaler slik som Han erklærte dem i Sitt Ord. Etter hvert som du leser denne boken, skal du se etter mange av de tingene. Vi skal granske disse i detaljer senere i denne boken.)

12) KRISTUS ÅPENBART I SITT EGET ORD
(Svaret, med hensyn til hvordan Han har åpenbart Sitt Nærvær, og seg selv for oss i denne endetiden, er nøyaktig det som dette budskapet erklærer. Han er åpenbart i Sitt eget Ord.)

Som vi kan se, det sentrale tema i hele Hans budskap, var å erklære KRISTUS, og Hans Nærvær iblant oss. Men Pinsevennene har fornektet Hans budskap til fordel for sitt gamle utslitt budskap.

Fra SPØRSMÅL OG SVAR OM DEN HELLIGE ÅND [59-1219 §425-75 ovs] side 19, sa han: "Nå, når den Hellige Ånd kommer inn og åpenbarer Sannheten om hva som helst, og beviser det ved Sitt Nærvær og ved Sitt Ord, Du kan ikke forvente at pinsevenn-folket skal si: Jeg er er enig i det! Du er nødt til å stå alene, slik som Luther gjorde. "

Nå, han sa at Hans tjenste var å erklære at Kristus var her iblant oss, og ordet DECLARE - KUNNGJØRE, ERKLÆRE betyr: "Å gjøre åpent kjent ved en uttrykkelig eller tydelig uttalelse for å framvise eller åpenbare." Så hva var det han fortalte når han sa: "Min Tjeneste er å erklærer Ham, at Han er her."

Broder Branham forteller oss at hele hans tjenste var for èn hensikt, og bare èn hensikt. Og det var å introdusere eller erklære Kristi Nærvær. Hans store oppdrag var dette: "Som Johannes Døperen var en forløper for Mitt første komme, således skal ditt Budskap være en forløper for mitt andre." Johannes Døperens tjenste var for èn hensikt, og bare èn hensikt: "Å introdusere Kristus." Nå, ville det fremdelses vært behov for Johannes sin tjenste hvis enhver allerede hadde visst at Kristus var nærværende? Ville ikke broder Branham's erklæring blitt betraktet som latterlig, hvis han kom med et budskap for å fortelle oss noe som vi allerede visste? Dette ordet ERKLÆRE, forteller ikke det oss ved definisjon, at det er å "Gjøre fullt ut kjent" noe som ikke var kjent. Broder Branham sa: "Min Tjeneste er å erklære Ham, at Han er her."

Like før han sa disse høyst bemerkelsesverdig ord, så sa han følgende [FROM THAT TIME 62-0713 §E-102 ovs] : "Hvor mange vet at der er en forskjell mellom Kristi Tilsynekomst og Kristi Komme? Det er to forskjellige ord, Tilsynekomsten er nå; Hans Komme vil inntreffe snart. Han er kommet til syne midt iblant oss, og gjør de gjerningene som Han en gang gjorde, i Sin menighet."
[se også CONVINCED AND THEN CONCERNED 62-0521 §E-31,
END TIME EVANGELISM V-10 N-5 62-0603 §50,
LETTING OFF THE PRESSURE 62-0609E §E-58,
IT IS I BE NOT AFRAID 62-0611 §E-81,
BE NOT AFRAID 62-0620 §E-66,
WE WOULD SEE JESUS 62-0627 §E-76 ovs]

Nå, hvis vi virkelig tror at broder Branham var Guds ordinerte Budbærer for denne tidsalder, da må vi granske nøyaktig hva han prøvde å fortelle oss. Hvis Kristus faktisk alltid har vært her, hvorfor trenger vi da en profet for å fortelle oss det som vi allerede vet. I JOH 1:18 leser vi: "Intet menneske har noensinne sett Gud; den enbårne Sønnen, som er i Faderens Skjød, Han har erklært Ham." Som Scofield bemerket: "Han har bokstavelig ført Ham fram inn i full åpenbaring. Eksempelet vi ser av denne erklæring, er i Jesu svar til Filip i JOH 14:9 Han som har sett Meg har sett Faderen. Jesus fortsatte med å si at denne erklæring av Faderen ville gjenta seg.

Igjen ser vi i 1 JOH 1:1-3 "Det som var fra påbegynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, som vi har beskuet, og våre hender har rørt ved, om livets Ord. (For Livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vi vitner om det, og framviser til dere det Evig Liv, som var med Faderen, og ble åpenbart for oss;) det som vi har sett og hørt, det erklærer vi til dere, slik at dere måtte ha samfunn med oss: Og i sannhet, i vårt samfunn med Faderen, og med Hans Sønn Jesus Kristus." Formålet for dette studie, da som nå, er å invitere deg inn i dette samfunnet som kommer fra Nærværet av vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, som nok en gang i disse siste dager, har komme ned til jorden og har åpenbart Sitt NÆRVÆR iblant oss på en måte som Han ikke har gjort på over 2.000 år. Han har kommet tilbake nok en gang, skjult i Ildstøtten. Misforståelser omkring dette "NÆRVÆR" har resultert i at det er blitt stilt mange spørsmål ut igjennom "Budskapet". Forhåpentlig vil dette studiet gi svar på noen av disse spørsmålene, og knuse noen av kommentarene også. Dette studie er på ingen måte det hele og avgjørende om denne saken, men er ment å være bare en hjelp til disse som har spørsmål angående denne store begivenheten: "Hans Nærvær".

Vi skal henvise til det Greske ordet PAROUSIA ut igjennom dette studiet sammen med det tilsvarende engelske ordet PRESENCE - NÆRVÆR. Ordet PAROUSIA betyr egentlig: "En handling angående det å ankomme, og med et etterfølgende nærvær." Det fokusere oppmerksomheten ikke på ankomsten men på begivenhetene etter ankomsten, eller på Nærværet. Det er blitt brukt til å henvise til Kristi Nærvær her iblant oss. Det er blitt kalt en ny lære av noen, men det er ikke det. Sant å si, læren om Parousia, eller mer alminnelig kjent som Nærværet, er like gammelt som Bibelen selv. Jesus talte om det i Matteus Evangelium, Lukas talte om det, Peter og Johannes talte begge om det, og det samme gjorde Paulus. Denne åpenbaring om Kristus og Hans Guddommelige Nærvær, som skulle inntreffe på jorden i en avsluttende strålende manifestasjon til Hedningene, før Hans andre komme, gikk tapt under de mørke tidsaldrer av kirkehistorien. Den Katolske kirke gjorde det meste for å skjule denne Herlige Sannheten i løpet av hennes tusen års regjering, i hvilket hun lærte at Kristus var her og hersket igjennom henne, som var Hans stedfortreder. Paven skulle være Guds talerør til menneskene på jorden, og det var gjennom dette blasfemiske påskudd at Kristi Nærvær ble fremvist og etablerte i jorden. Dette var menneskets mørkeste tid.

Etter som lyset begynte å komme tilbake, etter Martin Luther, ser vi gjennom tidene forskjellige tjenester komme fram, som begynte å forstå at Kristus skulle komme i form av den Hellige Ånd i de avslutt- ende tider for menneskeheten. I 1897 skrev den bemerkelsesverdige kristne forfatteren, J. B. Rotherham av Cincinnati, Ohio, en bibeloversettelse som han kalte THE EMPHASIZED BIBLE - DEN FRAMHEVEDE BIBELEN. [Emphasize = betone, legge vekt på, poengtere, fremheve ovs.]

I sin oversettelse bemerket han følgende: "I denne bibelutgaven er ordet Parousia konsekvent oversatt NÆRVÆR. ("Komme," som en erstatning for dette ordet, er blitt forkastet.)" Han fortsatte: "Parousia er fremdeles inn i fremtiden, og må derfor være innhyllet i et mål av uklarheter som bare oppfyllelse kan avklare. Det kan ende opp med å være både et tidsrom, mer eller mindre utvidet, i hvilket bestemte ting skal finne sted, en begivenhet, en ting som kommer fram og forsvinner som en av en rekke av Guddommelige faser. Kristus er oppreist som en førstefrukt, det er en begivenhet; Han returnerer og skjenker Sitt "Nærvær," I løpet av denne tiden vil Han også oppreise sine egne. Det er en annen begivenhet. Men langt om lenge; helt til slutt, kommer enda et knippe av begivenheter som utgjør avslutningen. Når alt kommer til alt, så er NÆRVÆR det mest vidtrekkende og best tilfredsstillende oversettelse av de vi har sett for Menneskesønnens Parousia.

En annen forfatter, Israel P. Warren DD fra Portland Maine, skrev i Sin bok THE PAROUSIA i 1879 på side 12-15 "Vi taler ofte om det andre advent, det andre kommet, etc., men skriftene taler aldri om det andre Parousia. Hva som enn skulle være dets natur, det ville være noe eiendommelig, noe som aldri tidligere hadde hendt og som aldri ville hende igjen. Det skulle være et Nærvær forskjellig fra og overordnet alle andre manifestasjon av Ham selv for menneskene, og det i så stor grad at dets benevnelse skulle behørig stå for seg selv, uten noen kvalifisert beskrivelse annet enn betegnelsen, "Nærværet".

"Ut fra denne oppfatning av ordet er det innlysende, synes jeg, at verken det engelske ordet KOMME, eller det latinske ADVENT, er det som best representerer ordet. De stemmer ikke overens med ordets avstamning; de korresponderer ikke med oppfattelsen om verbet, med hensyn til hvor det er avledet fra; heller ikke kunne disse ordene være en passende erstatning for det mer eksakte ordet, NÆRVÆR. I de tilfellene hvor oversetterne benyttet seg av disse ordene, så er heller ikke den bekreftede < roten > av dem det samme. KOMME og ADVENT gir høyst utpreget et begrep om en adgang til oss, om en bevegelse i mot oss. PAROUSIA sier mer om det å være sammen med oss, uten henvisning med hensyn til hvordan det hele startet. Kraften av et KOMME eller en ADVENT avsluttes i og med med ankomsten; det som har med NÆRVÆR å gjøre, starter opp i og med ankomsten. KOMME og ADVENT er ord av bevegelse mens NÆRVÆR framviser hvile. Det tidsrommet som dekkes av en handling av KOMME eller ADVENT er begrenset, det kan være av forbigående art; mens det som omhandler NÆRVÆR er ubegrenset.

Hvis våre oversettere hadde gjort det samme med dette tekniske ordet PAROUSIA som de gjorde med ordet BAPTISMA [Gresk ord for dåp, ovs] nemlig å overføre det uforandret, eller hvis oversatt, at de hadde brukt dets nøyaktige etymologiske tilsvarende, NÆRVÆR, da ville det blitt bedre forstått at det ikke finnes en slik ting som DET ANDRE NÆRVÆR. Jeg tror at da ville hele læren ha vært annerledes enn hva den nå er. Disse frasene om DET ANDRE ADVENT og DET ANDRE KOMME, ville aldri ha blitt hørt. Menigheten ville da ha blitt opplært til å tale om HERRENS NÆRVÆR, og at ut fra dette nærværet skulle deres håp bli virkeliggjort, enten i en nær fremtid eller ved en tidsperiode lenger borte, med en ny jord. Vi ville da oppleve en oppstandelse, både åndelig og kjødelig, og rettferdighet og evig frikjennelse skulle råde," ....Han fortsatte, " Ordet Parousia ble det formelle uttrykk for et besøk av en høytstående person, særlig kongene og keiserens besøk i en provins."

Før vi beveger oss videre til andre forfatter fra svunne tider, som visste at der skulle komme et Kristi Parousia, så vil jeg gjerne bare stoppe opp et lite øyeblikk, og overveie et par ting som allerede er blitt sagt. Aller først, Rotherham sa: "Det var fremdeles inn i fremtiden, men vi ville få vite det ved at det skjedde." Dette er nesten ordrett til hva broder Branham fortalte, når han sa: "Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å inntreffe." Likeledes sa Warren: "Ordet Parousia eller Nærvær innbære hvile." Broder Branham sa: "Når det Syvende Segl er åpnet, da er det tid for avslapping," som er hvile. Warren sa likeledes: "Hvis vi hadde forstått at dette ordet ikke er KOMME, men NÆRVÆR, da vil det forandre hele vår forståelse av Kristi Parousia." Og det har det gjort. Han sa også: "Menigheten ville ha blitt opplært til å tale om HERRENS NÆRVÆR, at ut fra dette skulle deres håp bli virkeliggjort." Fra sitt budskap kalt DET IKKE GJENGJENTE GUDS NÆRVÆR [V-20 N-2 §1 ovs] 64-0618, sa Broder Branham: "Å arbeide for denne ene hensikt; at dere skal gjenkjenne Nærværet av Jesus Kristus, Ser dere? Hvis Han er nærværende, da er alt avgjort. Han skapte Ordet, Han er her for å bekrefte det." Og så sa han i det samme budskapet [§76 ovs] : "Hvis vi kunne innse at Han viser seg for oss i disse møtene for èn hensikt, og det er å sette fri vår begjær som vi har i Ham for oss.
Men vi er nødt til gjenkjenne Hans nærvær."

Scofield skrev i 1909 i sin bibeloversettelse at ordet Parousia, taler om Kristi Personlige Nærvær. (se side 1212). Videre sier han at et hvilket som helst gresk leksikon vil gi deg den samme definisjonen. Broder Branham brukte selv ordet Nærvær ganske ofte under henvisning til den store tilsynekomsten av Kristus i denne sist tid. Men som alltid, så er der noen som vil forkaste det og si: "Hans Nærvær, det er bare en lære." Men jeg sier at det skulle ikke bli sett på som bare en lære, da det handler om den selvsamme Personen Kristus Selv. Det skulle bli referert til som en lære bare på samme måte som vi ville si at "JESUS er Læren." Du kan vel ikke si at Jesus er bare en lære, mere enn du kunne si at "Hans Nærvær" er bare en lære?
[En forespørsel på datamaskin gjennom 1.120 taler, forteller at ordet PRESENCE = NÆRVÆR - på gresk PAROUSIA, ble brukt av broder Branham over 4.000 ganger. ovs]

Fakta er: GUD SELV har kommet ned i denne siste tid, på en meget spesiell måte som Han ikke har vært her på 2.000 år. Broder Branham sa i C.O.D. [QUESTIONS.AND.ANSWERS JEFF.IN COD 54-0103M §102-263 ovs] side 102: "Tenk over det, Den selvsamme Herren Jesus, som var der tilbake i apostlenes dager, er rett her nå. Og det bare fullbyrder avslutningen for Hedningene. En stor bevegelse pågår iblant de overnaturlig troende, fordi vi tror at Gud er her."

Du kan spørre, "Hvordan var Han der i apostlenes dager?" Folk har en tendens til ofte å misforstå broder Branham på dette område. Deres tanker går straks tilbake til Jesus i Hans kjød mens han vandret på Galileas strender, og ikke til ham som Paulus møtte på veien til Damaskus. Ja, Paulus møtte virkelig nøyaktig den samme som vandret der i Galilea, bare i en annen form. Paulus møtte Ham i form av Ildstøtten. Det er den samme som broder Branham refererer til: "som i apostlenes dager." Nå husk, broder Branham sa ikke: "i de dagene da Jesus vandret på jorden i Sitt kjød." Men han sa: "i apostlenes dager." Folk har en tendens til lese Ordet med sitt sinn allerede oppkonstruert av tidligere opplæring. Broder Branham sier ikke at Jesus er her i sitt kjødelig legeme. Fra NÅDENS BUDSKAP [61-0827 §176 ovs] Side 30 sa faktisk broder Branham: "Der er bare en ting som er forskjellig fra det at Han er her denne morgenen, og det at Han var iblant folket ved Galilea, og det er Hans eget legeme, Hans kjød."

Faktisk så sa han i ÅNDELIG MAT I RETT TID [V-8 N-7 65-0718E ovs] § 167: "Nå, hvis Han kom til syne her som en fysisk legeme, lignet nøyaktig på Hoffmans hode av Kristus, rundt 33 år, og blod renner ut av hans hender, og så videre, naglemerker over det hele, da ville jeg ikke akseptere det." Han fortsetter med å si: "Vi tror ikke på disse dyrkelser og tilhørigheter. Vi tro at Gud er Ordet."

Fra budskapet som heter RETTSAKEN 4-27-64, sa han [V-12 N-2 64-0419 §80 ovs]: "Vi ser ikke etter naglemerker, vi ser etter Ordet gjort åpenbart." Han fortsatte [64-0427 §E-65 ovs]: "Kristi liv kommer tilbake i form av den Hellige Ånd, ikke et naglemerke. Hans kjødelige legeme sitter ved Guds høyre hånd for å gjøre mellommannstjeneste. Men den Hellige Ånd har kommet for å videreføre Hans gjerning." Broder Branham endog siterte folk som så etter Jesus til å komme i legemlig form, og som sa [HEBREWS CHAPTER 3 57-0901M §99-73 ovs]: "Jeg tenkte at Han var en mann, har sårmerker i hendene; slik som de hevder skjer i møtene nå, med naglemerker i Hans hender og Hans hode. Nei, Nei, ikke det Legemet, ikke i det legemet. Ser dere? Han er nå et lys ... Han var englen som ledet Israels Barn i dette Lyset gjennom ødemarken. Han returnerte tilbake til dette samme Lyset, og Paulus så det ut av det Gamle Testamentet. Han sa: Jeg er Jesus, paktens engel."

William Branham var ikke Enhetstilhenger, heller ikke var han Treenighetstilhenger. Han brukte ganske ofte uttrykket: "Gud skifter Sin maske." I vår innledning til dette studie, så siterte jeg fra 1 Joh 1:1-3. Selve Kilden til Liv som Johannes talte om, er selve Nærværet av Gud Selv, og Han er her. Legg merke til hva Johannes prøvde å fortelle folket av hans tid. "Det Evig Liv, som var med Faderen og ble åpenbart for oss." Guds selvsamme liv hadde kommet ned og hadde bokstavelig åpenbart seg selv for folket. GUD som erklærer seg selv. Og hvordan gjorde han det? Gjennom et legeme (en maske, et dekke) kalt Jesus. Dette er nøyaktig det som Jesus fortalte til Filip i Joh 14 når Han sa: "Han som har sett meg, har sett Faderen," og så sa han: "Tro meg, at jeg er i Faderen og Faderen i Meg. Hvis ikke, så tro meg for selve gjerningenes (stadfestelsens) skyld."

Igjen i 1 Joh 1:3 "Det som vi har sett og hørt, det erklærer vi til dere, for at dere kan ha samfunn med oss." Johannes forteller oss at den eneste måten hvor vi kan ha et rett samfunn med hverandre, er å motta erklæringen om Guds Nærvær og det åpenbarte Livet (gjennom stadfestelse) som har kommet ned inni vår midte. Selve Guds personlige Nærvær iblant Sitt folk. Jeg tror at grunnen til at folk gå glipp av dette, har å gjøre med forventningene. Hvorfor gikk folket glipp av Messias ved Hans første komme? De forventet ikke at Han kom på den måten Han gjorde. Og i dag er der ikke mange som vil argumentere og si at Gud ikke er her. Men når du forteller dem at Han er her på en måte som er forskjellig fra hva Han har vært gjennom menighetstidene, da vil de vanligvis falle tilbake på sin tidligere teologi som sier: "Han har alltid vært her." Men, som vi ser i 1 Joh 1:1-3, Selve Livets Kilde har nok en gang kommet tilbake til jorden på den samme måten som Han var Nærværende i den først Menighetstid.

Fra JEG VET MIN GJENLØSER LEVER 4-10-1955, sa broder Branham [V-26 N-15 55-0410S §46 ovs]: " Så når hver skapning har hørt Evangeliet, da vil Jesus returnere igjen. Stoppet du noengang opp denne morgenen for å tenke over dette, at når det gjelder hans komme, så skal det bli synlig. Han er allerede her med oss nå. Nå, i dag, bare tenk på det, at Hans Nærvær er her i dag. Herren Jesus er med oss nå, i en annen verden eller dimensjon, rett her i dag i form av Ånd. Våre øyne kan ikke se Ham fordi de er fysiske. Dog, med mindre noe ville skje, slik at vi kunne se visjon,.. Men Han er her like synlig, like virkelig som Han var den dagen da Han talte til Maria ved graven, eller da Han møtte Cleophus på veien til Emmaus. Hans Nærvær er her. Det kan føles med den indre fylden som er på innsiden av det menneskelige legeme, den som kalles den nye fødsel."

Legg merke til her, broder Branham forteller oss at det er behov for den nye fødselen for å være istand til å gjenkjenne Hans Nærvær. Folk har en vanskelig tid med å klare og skille mellom Åndens dåp og Døperen selv. Efes 1:13-14 taler om den dåpen som er nødvendig for å forberede oss for å motta selve Guds nærvær, som Paulus omtaler som Visdoms Ånd og Åpenbarings Ånd i kunnskapen om Ham. vers 15-17.

En av de beste nøklene til å forstå vår dag og dens Budskap, ble introdusert i boken De Syv Menighetstidertider. Denne nøkkelen er at Alfa er blitt Omega. La meg bruke en illustrasjon fra Skriften som vi vil lese fra Joh 1. Nå, la oss da vite dette at Hans Nærvær iblant oss er mer enn bare en lære, for det står skrevet: "I Ham var Liv og Livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørke, og mørket forstod det ikke. Der var en mann sendt fra Gud, og hans navn var < W.M. Branham >. Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om Lyset, slik at alle mennesker, gjennom ham, kunne tro. (Englen sa til ham: "Om du bare kan få folket til å tro deg".) Han var ikke det Lyset, men han var sendt for å vitne om dette Lyset, det som opplyser hvert menneske som kommer inn i verden. Han var i verden, og verden var skapt ved Ham, og verden kjente Ham ikke." (Lærte ikke broder Branham oss at Logos, som gikk ut fra Gud som et Lys, skapte verden?) Og dette er fordømmelsen, at Lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørket framfor dette Lyset. Heller ikke kommer de til Lyset, forat ikke deres gjerninger skulle bli irettesatt. Men han, som gjør Sannheten, kommer til Lyset, (underordner sine egne tanker etter Lyset) slik at hans gjerninger kan bli åpenbart, at de er forarbeidet (har sin kilde) i Gud."

Fra De syv Menighetstider [V-4 N-7 64-0705 ovs] sa broder Branham: "På øya Patmos, talte Jesus til Johannes gjennom visjon og sa: 'Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Avslutningen.' Han sa aldri noe midt i mellom. 'Jeg er Alfa og Omega, den Første og den Siste!' Det er det hele! Den Første tjenesten og den siste tjenesten er den samme. Det Første Budskapet og det siste Budskapet er den samme tingen." Så hva var det første budskapet? For hvis vi visste hva det første budskapet var, da ville vi også vite hva det siste budskapet skulle være. Folk har diskutert dette spørsmålet i over 2.000 år. Hva var budskapet til den første tidsalderen? Igjen leser vi fra CA boken: "Paulus var den første Budbæreren. Husk, Paulus kom på slutten av Tidsalderen. Alle Budbærere kom på slutten av Tidsalderen." Så spørsmålet gjenstår da: "hva var Paulus' Budskap?" For å finne svaret, la oss gå til Paulus' eget vitnesbyrd i Apostlenes gjerninger. Her forteller han oss at Ildstøtten kom til ham, og han hørte røsten av Jesus som talte og sa: "Jeg har vist meg for deg i den hensikt å gjøre deg til en forkynner og et vitne, både om disse ting som du har sett, (Ildstøtten kommet tilbake til jorden) og disse ting som jeg vil vise for deg." Se Apgj 26

Vi ser da at Paulus' Budskap var erklæringen om at Jesus Kristus, ikke bare hadde oppstått fra de døde, men at Guds Ånd som hadde vært i Ham, hadde kommet tilbake igjen som Ildstøtten. Broder Branham sa [DISCERNING THE BODY OF THE LORD V-2 N-25 59-0812 ovs]: "Hvor mange vet at Jesus i dag er Ildstøtten som fulgte Israels Barn? Jeg kommer fra Gud og Jeg går tilbake til Gud. Er ikke det hva Han sa? Når Paulus møtte Ham på veien til Damaskus, hva var Han? Det Store Lyset! Ildstøtten! Han er den samme Ene i dag! Guds Hellige Ånd! Jesu legemet sitter ved Guds høyre Hånd på Hans trone i himmelen, men Hans Ånd er her på jorden og fullfører og avslutter Hans gjerning. Den samme Ånd som var i den Engelen som bodde i legemet til Jesus Kristus, var den samme Ånd som var i englen som kom til Sodoma og Gomorra." Tror du det? Den samme Ene som fulgte Israels Barn, den samme Gud!"

Igjen i FORENINGENS TID OG TEGN [V-6 N-10 63-0818 ovs] side 97 sa han: "Aldri tidligere siden den første Menighetstid, var Ildstøtten noen gang blant folket. Aldri etter den første Menighetstid, fikk de noen gang se de tingene som vi ser i dag. Og dette var bare gjort mulig ved at Gud sendte de Syv Segl og ga oss et tegn gjennom det, og sendte syv Engler ned fra Himmelen og kom for å bringe tilbake dette adspredte Ordet i disse denominasjonene, og knytte det tilbake inn i Ordet igjen, for å bringe ned Hans Hellige Ånd."

Nå, disse uttalelsene må sikkert forårsake at vi vil stille noe spørsmål. For eksempel, hvorfor ville broder Branham si: "For å bringe ned Hans Hellige Ånd," hvis den Hellige Ånd alltid har vært her gjennom alle de Syv Menighetstidene? Igjen, hvorfor ville broder Branham si: "Min Tjeneste er å erklære Ham, at Han er her." hvis Han, (Guds Nærvær), har vært her hele tiden? Faktisk så sa broder Branham også: "Etter nesten 2.000 år har Han besøkt oss igjen." Hvorfor ville han si noe slikt, om det ikke var slik at Han ikke har vært her i de siste 2.000 årene på samme måte som Han er her nå?

Nå, hvis du ser på Budskapet med lyset av en annen tidsalder, da vil du si at han talte om Jesus som var her for 2,000 år siden, og ditt sinn vil se for seg legemet med naglemerker i hendene. Men, hvis du har trodd broder Branham korrekt når han fortalte at vi ikke må se tilbake, og ikke se fremover, men se på hva Gud gjør rett nå, da vil alle disse budskaps-titlene peke deg til en ting: Han er her, Alfa har blitt Omega.

Den Ene som viste seg for Paulus i den første tidsalder, har kommet tilbake igjen i denne siste tidsalder for å fullføre Sin gjerning. Fra NÅDENS BUDSKAP [V-13 N-3 61-0827 ovs] side 30, sa han: "Der er bare en ting som er forskjellig fra Ham er her denne morgenen og Han som var iblant folket ved Galilea. Det vil være Hans eget Legeme i kjød, Hans Kjødelige Legeme."

Faktisk så sa broder Branham i BARE EN GANG TIL HERRE [V-9 N-8 63-0120E ovs] : "Mennesket tenker alltid tilbake på hva Gud gjorde, og ser fremover til hva Gud vil gjøre, men overser hva Gud gjør." Og han sa også i sitt lydbrev til broder Vayle [64-0500 ovs]: "Hvis de bare ser det fra de tidligere tider, da er der ikke noe håp for menigheten. Menigheten må se det som er i nåtid. Så Gud sender sin profet for å åpenbare nåtid av det." Og han sa også fra sitt budskap DE SALVEDE I ENDETIDEN [V-5 N-3 65-0725M §219 ovs] "JEG ER sendte meg." JEG ER, ikke jeg var, eller vil bli, JEG ER, nåtid, Ordet nå. Ikke Ordet som var eller Ordet som vil komme. Ordet som er nå.... og så sa han [§233 ovs]: "For det er umulig for disse som en gang var opplyst og ikke beveget seg videre med Ordet, etter hvert som det ble oppfylt... De er døde,"

Dette er grunnen til at det er så viktig å forstå Alfa og Omega prinsippet som broder Branham la ut for oss. Han sa at dette var det aller første prinsipp som han lærte som en Kristen. Det som Gud gjorde i den første tidsalder, er Han forpliktet til å gjøre i denne siste tidsalderen. Så, hvis vi kan se på det som Gud gjorde i den første tidsalder under Ildstøttens tjeneste i Paulus, og hvordan Han gjorde det der, da vil vi se hva Han har gjort under den samme Ildstøttens tjeneste i William Branham i denne siste tid, og det som Han fortsetter å gjøre etter at broder Branham gikk av scenen.

Husk, han lærte oss at der var Tre Utvandringer, og alle tre var under Ildstøtten og under ledelse av en Stadfestet Profet. Moses, Paulus og W.M. Branham. Og som du kan se, så har folket gått glipp av hele hensikten med denne siste tids Utvandring. W.M. Branham var bekymret for folket, fordi de gjenkjente ikke det som Gud gjorde i deres midte, men de så framover til det Andre Kommet og tilbake på et Pinsevenn lys av en annen tidsalder og de mislykkes i å se selve Guds Nærvær i deres midte, slik som vi allerede har forklart. Hvis din hukommelse er med deg, så vil du huske at da broder Branham var rykket opp bortenfor tidens forheng, da ble det sagt til ham at Han og Hans budskap ville bli bedømt. Og Han stilte spørsmålet: "Vil Paulus og Hans Budskap bli bedømt?" Og englen svarte: "Ja." Da sa broder Branham: "Jeg har bare forkynt det som Paulus forkynte." Og alle disse menneskene som så på, sa: "Vi stoler på det, broder Branham."

Nå, slik som Paulus sa i Gal 1: 8 "Hvis vi eller en engel (en budbærer) fra himmelen forkynner et annet Evangelium enn det som allerede er blitt forkynt, la ham være forbannet." Så broder Branham's Budskap til oss i denne tid måtte være det samme Utvandrings Budskapet. Faktisk forteller Paulus oss i 2 Tess 1: 10 at det kommer en dag når Kristus vil komme på en slik måte at Han vil bli herliggjort i sine hellige, fordi han sier at Hans (Paulus') Evangelium vil bli trodd på den dagen. Så her ser vi denne dagen, og det Budskapet er W.M. Branham's Budskap i dag.

Nå, i det vi følger opp denne tanken rundt Alfa og Omega, så leser vi i Luk kap 4 angående begynnelsen av Jesu egen Tjeneste i den første tidsalder: "Og da djevelen hadde endt alle fristelsene, forlot han Ham for en tid, og Jesus returnere i Åndens Kraft til Galilea. Og det gikk ut et rykte om Ham gjennom hele området rundt omkring. Og Han lærte i deres synagoger, og ble herliggjort av alle. Og Han kom til Nasaret, hvor Han hadde blitt oppfostret, og som Han hadde for vane, så gikk Han inn synagogen på sabbaten. Og Han stod opp for å lese. Og det ble gitt til Ham Profeten Jesaja's bok. Og da Han hadde åpnet boken, fant Han stedet hvor det var skrevet, "Herrens Ånd er på Meg; fordi Herren har salvet Meg til å forkynne et godt bud til de saktmodige; Han har sendt Meg for å forbinde det sønderknuste hjerte, for å proklamere frihet til fangene, og for å åpne fengslene for dem som er bundet, for å proklamere et akseptabelt år fra Herren, "

Nå, du vil legge merke til at på dette tidspunkt, så forteller skriften oss at han lukket boken og leverte den tilbake og sa: "Denne dag er dette skriftsted blitt oppfylt for deres ører." Legg merke til at Jesus aldri fortsatte å lese hvor Skriften fortsatte. Den sier videre: "For å proklamere et akseptabelt år fra vår Herre, og hevnens dag fra vår Gud." Legg merke til hvordan den første del av denne setningen passer til Hans første komme, men den andre passer bare til Hans andre komme. Så derfor kunne Han ikke på noen mulig måte ha lest det. Han tok en pause og sa: "Denne dag er dette skriftsted blitt oppfylt for deres ører." 2.000 år adskilt av et komma.

Under henvisning til Kristi nærvær her iblant oss, så sa broder Branham
[THIS DAY THIS SCRIPTURE IS FULFILLED V-3 N-8 65-0219 ovs]:
"Jeg har lest Skriften med et dusin eller mer bevis på at vi lever i de siste dager, den generasjonen som vil se Jesus komme tilbake til jorden, og jeg sier til dere i kveld: På denne dag er dette skriftsted oppfylt for deres øyne." Igjen hører vi broder Branham si i et annet budskap [JEHOVAH JIREH PART 2 73-106 62-0706 §174 ovs]: "Kristi Tilsynekomst, og så hans komme. Det er to helt forskjellige ting. Tilsynekomsten og hans Komme. Han er Kommet til syne nå, arbeider med oss i form av den Hellige Ånd, gjør det bare helt fullkomment; Menigheten. Den må."

Og så må vi spørre oss selv: hvis Gud har kommet inn i det som broder Branham og Skriften kaller en Tilsynekomst, på hvilken måte vil dette fullkommengjøre menigheten, som Han sier her? Naturligvis finner vi i Skriften at Guds Ord fullkommengjør menigheten eller Bruden. Så det er i form av Ordet at fullkommengjøringen kommer. Og når det som er fullkomment kommer, da skal det som er oppstykket, opphøre. Og broder Branham sier, idet han siterer dette i COD boken [QUESTIONS AND ANSWERS COD 64-0823E §1005-56 ovs]: "Når det som er fullkomment, er kommet ... og vi har i dag, ved Guds hjelp, den fullkomne fortolkingen av Ordet med Guddommelig stadfestelse." Så senere, i den samme serien av spørsmål, sa han [§1017-96 ovs]: "... når det som er fullkomment, er gjort kjent." Og så sa han [§1030-Q-302 ovs]: "Nå, er der noen som er fullkommen, bortsett fra Gud?" Og så sa han: "Og Ordet er fremdeles Gud. " Så vi kan se nok en gang at Hans fokus var å få folket til se at Gud har kommet i form av Ordet i vår midte. Og det er grunnen til at han sa: "Se ikke tilbake og se ikke fremover, men se på hva Gud gjør nå."

Nå, vi vet at vi ikke kan tilbe Gud uten å ha Åpenbaring. Men hva om vår åpenbaring er en gal åpenbaring. I Rom 12 blir vi fortalt at vi mottar vår forvandling ved fornyelsen av vårt sinn. Så vi kan se at vi er avhengig av et Ord for å gi oss en forvandling av legemet. Det er det som 1 Tess 4:15-17 handler om. Herren Selv kommer ned med et rop, som er Budskapet, og gjør oss rede for en bortrykkelse. Broder Branham sa: "Når Ord er stablet på Ord, på Ord, det vil ta et tak i hvert fiber av vår legemer." Så vi er avhengig av oppbyggingen av Ordet, som tar et tak i hvert fiber av vår legemer, hvis vi skal kunne få vår forvandling. Men hva om vårt sinn er blitt fornyet av en gal forståelse. Av et forgjengelig ord og ikke av et uforgjengelig Ord. Vil ikke da vår forvandling også bli forgjengelig? Det er grunnen til at det er helt avgjørende å ha et ord som kommer frem og som er stadfeste av Gud å være uforfalsket. 1 Peter 1:23 forteller oss: "dere som er gjenfødt, ikke av en forgjengelig sæd, men av en uforgjengelig, ved Guds Ord som lever og blir til evig tid." Så vi ser her at en person kan bli gjenfødt av en forgjengelig sæd. Og vi vet at Mar 4 & Luk 8 forteller oss at Ordet er en sæd som såmannen sådde. Men vi blir fortalt at to såmenn gikk ut og sådde sæd eller Ord. Menneskesønnen og Djevelen. Så da sådde en ut en fullkommen Ord-Sæd, og den andre en forfalsket ord-sæd. Og dette ordet forfalsket [corruptible betyr forfalsket, fordervet, forgjengelig ovs], kommer fra et Gresk ord: Phthartos, og dets hovedstam-ord er phtheiro, som betyr: Noe som er ansvarlig for forråtnelse eller som forderves til død - er dømt til undergang, og det refereres til: "tilbaketrekking av Liv ".

Uten Ropet vil der ikke bli en forvandling av sinnet, og dermed kan der heller ikke bli en forvandling av legemet, og dermed kan der ikke bli en oppstandelse av de døde. Der kan heller ikke bli en bortrykkelse. Så Ropet setter hele tingen i bevegelse. Og Jesus sa: "Som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Og det hjertet flyter over av, det taler munnen." Så derfor, hvis Gud Selv kommer fram med et rop, da kan dette bare være en erklæring av Hamselv. Og det er nøyaktig hvordan vi skal motta vår forvandling. I 1 Joh 3:2 sier Skriften oss: "Elskede, nå er vi Guds Sønner, men det vises ikke fram hva vi skal bli. Men vi vet at når Han Viser seg, ( I Hans Tilsynekomst) da skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som Han virkelig er." Så vi ser her at vi mottar vår forvandling gjennom å se Ham som Han virkelig er. Faktisk kan vi lese i Kol 3:4 "Når Kristus, som er vårt Liv, skal vise seg, da skal vi komme til syne sammen med Ham i Herlighet." Så vi ser igjen at det trengs Hans Tilsynekomst for å få frem av oss hvem vi virkelig er. Denne Tilsynekomsten er så medvirkende til vår forvandling. Å se at Han forvandler oss. Tidligere har vi sitert broder Branham som sa til oss: ".. når det som er fullkomment, kommer," og han fortalte oss at Han har kommet. Det er Gud i form av Ordet. Nå, i 1 Kor 13:12 blir vi fortalt: "For nå ser vi gjennom et mørkt glass, men da skal vi se ansikt til ansikt. (Når? Når Gud kommer!) Nå kjenner vi bare delvis, men da skal vi kjenne, slik som også vi er kjent." Vi ser også i 2 Kor 3:18 at etter som vi ser inn i speilet av Guds Ord, da ser vi bare Kristus. Og jo mer vi ser på Ham, jo mer blir vi forvandlet fra bilde til bilde og fra Herlighet til Herlighet.

Så vi ser at Ordet er det som forårsaker vår forvandling. Og hvis vi skal motta en forvandling som er uforgjengelig, da må det komme gjennom et Ord som også er uforgjengelig. Det er grunnen til at det er så viktig for Gud Selv å komme ned. Broder Branham fortalte oss at Kristus Selv er vår Elias av i dag. Han sa: "Kristus er Budbæreren til denne Tidsalderen." Og som vi vet, så taler han til oss gjennom leppene til Sine Profeter. Så Gud kommer ned med et Rop, som er et Budskap, som er en erklæring av Hamselv. Som Han er, slik taler Han. Og vi rykkes opp, inn i Åpenbaringen av Hamselv, og dette forårsaker vår forvandling. I Efes 1:17 Forteller Paulus oss at Gud vil sende fram Visdoms Ånd og Åpenbarings Ånd i kunnskapen Om Ham, slik at vi kunne vite hva håpet eller hva den oppriktige forventningen om dette kallet fra Gud er.

Broder Branham definerer dette for oss i Daniels Syttiende Uke [DA 89-141 61-0806 §67 ovs] side 15: "Visdoms Ånd kommer inn i menigheten gjennom den Hellige Ånds Åpenbaring, som bringer menigheten inn og åpenbarer hvilken dag som vi lever i. Akkurat på samme måte som Gabriel kom til Daniel, slik kommer Den Hellige Ånd til menigheten i de siste dager, for å åpenbare disse dype stor hemmeligheter. Forstår dere nå?"

I 1 Kor 1:4-10 ser vi at Kristus sender oss en spesiell utdeling av Nåde, også omtalt i 1 Pet 1:13 Det er for å berike oss, eller også slik som gjødningsstoff gjør sæden annerledes. Det er for å hjelpe oss til å vokse opp inn i Ham i alle ting. Han forteller oss at dette er for å hjelpe oss, slik at vi ikke kommer på etterskudd i noen åndelig gave, som er en åndelig utrustning eller forståelse, slik at vi måtte være i stand til å se og oppfatte hva som skjer i Avsløringen eller Åpenbaringen av Kristus. Så vi ser viktigheten av at Kristus er iblant oss i form av den Hellige Ånd, som bringer fram Hans Ord for å øke modningsprosessen i oss, og forvandle våre dødelige legemer til udødelighet. Vi finner også at Ordet vil frembringe en rettferdig Brud for en Rettferdig Gud. Og Ordet rettferdighet, kommer fra et gammelt Engelsk ord: right - wise - ness = rett - vis - het. Så derfor, hvis vi er et rettferdig folk, så er det fordi vi er et rett, viselig folk, eller et folk med et rett Ord. Igjen så sa han: "Hvem er fullkommen bortsett fra Gud, og hva er Gud uten Ordet, det er John 1:1. Og vi ser at Det er ved dette samme Ordet at vi skal bli forvandlet og rykket opp.

Hovedvekten ligger ikke på dåpen lenger, men på Døperen, på Ham Selv. Paulus talte i Efes 1:15-17 om Visdoms Ånd som kommer til disse som allerede var forberedt gjennom dåpen i vers 13-14. Så derfor kan vi se at det Budskapet som broder Branham talte i denne tid, tar oss bortenfor dåpen i den Hellige Ånd og rett inn i selve nærværet av Døperen Selv, Som er den Hellige Ånd. Faktisk er det grunnen til at det er så mye publisitet iblant pinsevenn-retningen i dette Budskapet.

Broder Branham advarte oss om at dette ville komme i SPØRSMÅL OG SVAR OM DEN HELLIGE ÅND [COD 59-1219 §425-75 ovs] SIDE 19: "Nå, når den Hellige Ånd kommer inn og åpenbarer Sannheten av alt og beviser det gjennom Sitt Nærvær og gjennom Sitt Ord, da kan dere ikke forvente at Pinsevennene skal være enig i det. Du er nødt til å stå alene, slik som Luther gjorde."

Jeg håper allerede nå, at du kan se tydelig gjennom skriften og gjennom Guds stadfestede profet, at Kristus er her nå, på en måte som Han ikke har vært på nesten 2.000 år. De neste få avsnittene vil ta for seg 11 grunner til hvorfor Han er her nå.

1) Han er her for å klargjøre et forberedt folk.
Luk 1:17, Efes 1:3-6 og 17-21, 1Joh 3: 1-3, 2 Kor 3:18, Kol 3:4, 1 Kor 1:4-10, 1 Pet 1:10-13 og 23,

2) Han er her for å samle Sine Utvalgte og gjøre krav på Sin Arv.
Matt 3:11-12, Matt 13:28-31, Matt 13:41, Matt 24:31, Mark 13:27, Luk 3:17, Efes 1:10, 2 Tess 2:1

3) Han er her for å frelse de rettferdige fra å forderves.
2 Tess 1 og 2, 13, 1 Pet 1:5, 1 Pet 1:9-10 (Endetidens Åpenbaring som bringer frelse.) 2 Pet 2:12-13, (mens de holder festmåltid med dere.) 2 Pet 3:9, 1 Tess 5:9, 2 Tess 2:13, Tit 2:11, Heb 2:1-4, Heb 9:28

4) Han er her for å bevare de Utvalgte fra bedrag.
Matt 24:3-5 og 11 og 24, Mark 13:5-6, Efes 1:17-18, Efes 4:14, 2 Tess 1:7-12, 2 Tess 2:2-3, 2 Tess 10-12, 2 Joh 8-10, 1 Joh 2:19-20 og 28, Luk 21:8, 2 Tim 3:13, Åpb 13:4-10, Åpb 14-16, Åpb 19:20, Matt 13:1-17, Mark 4:11-12, Luk 8:10, 1 Tim 4:1-2, 2 Tim 3:1-9, 2 Tim 4:3-4 og 8

5) Han er her for å forsegle inn de kloke Jomfruer.
Matt 25:1-13, Efes 1:13-18, Efes 4:30, 1 Pet 1:3-7
som er ordinert til å bestå endetidens tros-test
(Tro er en Åpenbaring, der er bare en Tro, det er Åpenbaring, Åpenbaringen av Jesus Kristus, og disse er ordinert til å bestå testen (Guddommen etc.), men disse som faller bort fra Troen, Åpenbaringen av Jesus Kristus er da blitt avvist når det gjelder Troen, Åpenbaringen.

6) Han er her for å atskille agnene fra hveten.
Matt 3:11-12, Matt 7:15-23, Matt 13:24-30, Matt 13:36-43, Matt 13:47-49, Matt 25:1-11, 2 Tess 1:7-12, 2 Tess 2:3, 2 Tess 2:10-12, 1 Tim 4:1, Heb 6,1, Joh 2:19-21 og 28, (2 grupper:) Luk 17:26-37, 2 Kor 4:3-6, 2 Kor 11:1-4, Gal 1:6, 2 Tim 3:1-9, 2 Tim 4:3-4 og 8

7) Han er her for å oppreise de døde.
1 Thes 4:15-18, 1 Kor 15: hele kap., Efes 1:17-23, Gal 2:1, Apgj 1:9-11, Matt 27:51-53, Kol 3:4, 5 Mos 30:3, Luk 20:36 (Oppstandelsens barn:) Joh 11:24-25, Apgj 24:15 og 21, Rom 6:5, Fil 3:10-11, 2 Tim 2:18, Åpb 20: 5

8) Han er her for å forvandle de levende.
1 Tess 4:15-18, I Kor 15: hele kap., 2 Joh 3:1-3, 2 Kor 3:18, Rom 12:1-2, Kol 3:4, 1 Kor 13:9-12, 2 Tess 1:7 og 10-12, Apgj 3:19-21, 1 Pet 1: 7-9 og 13, 2 Pet 1:1-4 og 10-12, 1 Kor 1:4-10, Matt 24:30

9) Han er her for å sette oss i en bortrykkelse.
1 Tess 4:15-18, Se også transformasjon og forvandling.

10) Han er her for å Herliggjøre Sine hellige
2 Tess 1:7, 2 Tess 1:10-12, 2 Tess 2:14, 2 Kor 3:9-10 og 18, 2 Tess 4:6, 1 Joh 3:1-3, 1 Kor 1:4-10, 1 Kor 13:9-12, Rom 12:1-2, Matt 16:27, Matt 24:30, Matt 25:31, Luk 2:32, Luk 21:27, Joh 17:5 og 22 og 24, Apgj 22:11, Rom 5:2, Rom 8:18, Rom 9:4 og 23, 1 Kor 2:7, 1 Kor 15:43, Efes 1:14 og 17-18, Fil 4:19, 1 Pet 1:7-8 og 11 og 21, 1 Pet 4:13-14, 1 Pet 5:1 og 4 og 10, 1 Pet 5:10-11, Kol 1:27 Hvorfor skulle der være dette håpet om Herlighet? Kol 3:4, 1 Tess 2:12, 1 Tim 3:16, Heb 1:3, Heb 2:7, Heb 2:9-10, Jud 1:24

11) Han er her for å Dømme de levende og de døde. (Undersøkelses-Dom) EN Dommer!
Åpb 3:4-21, Jak 5:7-9, Joh 12:48, Matt 3:12, Matt 7:15-23, Matt 13:24-30, Matt 13:36-43, Matt 13:47-49, Matt 25:1-11, 2 Tess 1:7-10

Nå, der er forskjellige andre spørsmål som har oppstått som følge av at visse folk prøver å lære dette Budskapet om Kristi Tilsynekomst uten virkelig å forstå det. Resultatet av dette er at mange fanatiske doktriner har blitt tillagt, noe som har forårsaket mye bekymring iblant Budskaps-troende. Følgende spørsmål og svar skulle hjelpe til å roe ned noen av disse spørsmålene, som har oppstått som en følge av gal forståelse.

SPØRSMÅL Noen mennesker har sagt at Det Andre Kommet finner sted rett nå. Er dette sant?
SVAR Ja, men ikke personlig! Det som skjer nå, er Tilsynekomsten som broder Branham sa: "det er et tegn på Hans Komme.

Broder Branham sa i DE SYV SEGL side 308:
"Han Kommer tre ganger. Kristus er i tre."...Deretter sier Han i det siste avsnitt: "Se på Kristus. Det Første Komme, Han kommer som en dødelig, for å blø og dø. Er det rett? Det er Hans Første Komme. Det Andre Komme er Bortrykkelsen. Vi møter Ham i skyene - Udødelig. Hans Tredje Komme - Han er den Inkarnerte Gud. Amen! Gud, Emmanuel, for å regjere på jorden. Det er rett. Bare tre.

Så, det andre Kommet, i seg selv, må være slik som Hans Første var, og slik som det tredje vil bli, og det er i Hans Legeme. Med andre ord, så vil Han komme i en fysisk manifestasjon akkurat slik som Han gjorde i sitt første komme. Legg merke til bildet i 1 MOS 18 når "Elohim" Viser seg" for Abraham. Skjelningstegnet blir utført. Så, etter brenningen, Løftes-Sønnen kommer til jorden. Luk 17:30 sier dette skal gjenta seg. Men, mange av skriftstedene som vi har forbundet med Hans Andre Komme, er egentlig en henvisning til Hans Tilsynekomst, som er viktig for den egentlige oppfyllelsen av Det Andre Kommet av vår Herre Jesus Kristus.

Legg merke til i Hans Første Komme, Han kommer til jorden som en dødelig. Han er her når Gud kommer ned som en due fra himmelen og inkarnerer seg i Ham på jorden. Gud forlater Ham deretter i Getse- mane for å dø som en dødelig. Ved Hans Andre Komme er Gud her på jorden etter å ha kommet ned med et Rop (Budskapet), en Røst, (Oppstandelsen), og en Basun (bortrykkelsen) 1 Tess 4:13-18. Alt dette er forberedelser for Møtet i luften. SE TALEN OM BORTRYKKELSEN: Jesus (Legemet) er i himmelen. Mens Gud samler sammen Sin Brud 2 Tess 2:1 og rykker henne bort for å møte Jesus i luften. Han trekker henne opp, slik som Han gjorde med Apostlene, opp på Forklarelsens Berg og Inkarnerer seg i Jesus igjen, denne gangen midtveis mellom himmelen og jorden. Matt 17:1-2 Ved Hans tredje Komme, som er Hans siste, da kommer Han til jorden fra himmelen, og er allerede den Inkarnerte Gud. ÅPB 19 og 20

SPØRSMÅL Du sier at Han må komme tilbake i en fysisk form slik som Han gjorde den første gangen. Hvis dette er sant, hva var det Paulus fortalte oss i II KOR 5:16 da han sa: "Derfor, fra nå av kjenner vi intet menneske etter kjødet: ja, selv om vi har kjent Kristus etter kjødet, dog fra nå av kjenner vi ham ikke lenger således."?
SVAR Husker du disiplene på veien til Emmaus? Likeledes, når Jesus viste seg for Peter og Brødrene som fisket? Hva hadde disse tilsynekomster til felles? Bibelen forteller oss at de gjenkjente ikke Jesus. Men så gjorde han noe som manifesterte ham i Hans sanne egenskap. Han brøt brødet på en bestemt måte. Nå, i dag er Han kommet og har brudt livets Brød på Sin egen bestemte måte. Men mange har gått glipp av Ham, fordi Han kom ikke på den måten de trodde, men på Sin egen måte.

Hvis du vil legge merke til lenger ned i versene 18-21, så taler Paulus om et slektskap som ikke eksisterer ved bare en begrenset bekjentskap, men heller er en tjeneste gitt til oss, som forliker oss tilbake til Ham. Nå, denne tjenesten av forlikelse er nødvendig, fordi vi er blitt atskilt fra Ham. Ordet REConciliate - Forlike kommer fra to ord: "RE" er en forstavelse som betyr (på ny eller om igjen), og ordet "Conciliate" som betyr å (samle, forene,). Dette da, er en Ord-tjeneste som vil forene eller samle oss igjen. Dette Ordet om forlikelse plasserer oss da i en stilling av Ambassadørtjeneste, som vi ser i vers 20.

Således, som Ambassadør, representerer vi vår Hersker mens vi har vårt oppholdssted på fremmed jord, og derfor er atskilt fra Ham som vi representerer. Derfor er det et Ord om forlikelse, fordi Forlikeren selv ikke er tilstede. Derfor er vi, gjennom Ord, blitt brakt inn i et forhold til vår Hersker, slik som ved Hans første komme, da vi hadde en forlikelse av mennesket tilbake til Gud eller (Ordet). Gud benyttet Jesus (den fullstendige åpenbaringen av Hans Ord) for å bringe mennesket tilbake til Hans Ord. Nå Har han kommet som Ordet, (Logos) for å samle eller forene oss til den fullstendige åpenbaringen av Hans Ord, som kalles Jesus. Da Jesus var her i kjød ved sitt første komme, da var det ingen mennesker som kjente Ham, eller som visste hvem Han representerte, når de bare så på Hans kjød. Noen Grekere hadde hørt at Gud var kommet ned, og de gikk for å møte Ham. Men når de kun så en mann, da gikk de skuffet bort. Bibelen forteller oss at etter Hans oppstandelse, da viste han seg for mange. Hvis du vil legge merke til at ved mange anledninger, så var han ikke identifiserbar i Sitt kjød. Det var hva Han sa, som fikk dem til å bli oppmerksom på at "Dette var Kristus". Hvis de ikke kjente Ham etter kjødet dengang, hvordan kan det ha seg at de da vil kjenne Ham gjennom Hans kjød nå. "Slik som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han", og "Det som hjertet flyter over av, det taler munnen". Så vi kjenner egentlig ikke noe menneske gjennom kjødet, men heller gjennom hva han sier, For dette er det som bærer vitnesbyrd om hva han er og hva han står for. Så vi kjenner ikke, og vil ikke kjenne Jesus etter kjødet, men gjennom et fullkomment Ord-kjennetegn. Når alt kommer til alt, så er Han Ordet. Faktisk så er han den fullstendige åpenbaringen og den nøyaktige fortolkningen av Ordet.

SPØRSMÅL Sier du da at hvis ikke vi, på en eller annen måte, blir gitt et tydelig kjennetegn gjennom ord av Jesus, så ville vi egentlig ikke gjenkjenne Ham, hvis Han skulle gjøre seg selv synlig i kjød?
SVAR Helt riktig. Det er det som tjenesten i Hans Tilsynekomst handler om. Gud har kommet ned i form av Logos, for å åpenbare eller avdekke seg selv for oss. I denne tjenesten vil Han, som er sannhetens Ånd, lede oss inn i hele sannheten. Han er Visdoms Ånd og Åpenbarings Ånd som gir oss Kunnskapen om Ham. Uten denne tjenesten, kunne vi ikke bli rykket bort, for vi ville ikke engang være klar over dagen eller tiden for bortrykkelsen, og derfor ville vi heller ikke være forberedt på slik en stor begivenhet. Vi ville fremdeles holde fast på våre egne tanker om det som skal skje, og vi ville garantert gå glipp av det. La meg bruke en illustrasjon for å få frem mitt poeng. Elieser ble sendt for å hente en brud hjem til en lovet sønn, Isak. Han møtte en kvinne ved brønnen som tok imot ham og hans tjeneste. Gjennom ord holdt han aldri opp med å fortelle henne om denne brudgomen, som hadde sendt ham for å hente henne hjem til seg. Jo mer han talte om denne brudgomen, jo mer lengtet hun etter å møte ham. Gjennom ord, så tok hun imot dette løftet, og ble rykket bort for å møte, reiser for å møte. For når de kom fram, da steg hun ned av kamelen, og løp inn i hans ventende armer. Nå, hun var en dydig kvinne. Og en kvinne ville ikke beholde sin dyd lenge ved å løpe inn i armene til fullstendig fremmed. Så å gjøre dette, ville egentlig for henne være helt utenfor hennes moralstandard. Men hadde hun ikke allerede kjent Ham, før hun egentlig møtte ham i kjødet?

SPØRSMÅL Sier du da at Tilsynekomsten er en introduksjon til Hans komme. Og uten den ville vi fremdeles spekulere over hvordan, når, hvor, gjennom hva for noe, etc.
SVAR Ja, du er meget observant. Tilsynekomsten er den tidsperiode, eller tid, en tidsepoke hvor vi blir ledet inn i en momentant tilstand, en bortrykkelse. Det er den tidsperioden hvor vi; etter å ha kommet ut av Egypt så å si, så måtte de nå et punkt hvor deres utgang gikk over til å bli en inngang. Å komme ut fra Egypt var ikke nok. De måtte gå inn. Det var behov for den Hellige Ånd, i form av Ildstøtten, for å lede dem inn i løfteslandet. Som Johannes Døperens tjeneste var en forløper for det første Komme, så skulle også denne Eliastjenesten i våre dag løpe foran Kristi Annet Komme. En introduksjon. Johannes' tjeneste var ikke selve Kommet, men Kristi Komme etterfulgte det.

SPØRSMÅL Så, det du sier er at der er en forskjell mellom Tilsynekomsten og Kommet.
SVAR Ja, Broder Branham sa det på forskjellige steder, for eksempel sa han i Budskapet ENDETIDS EVANGELISERING [V-10 N-5 62-0603 §50 ovs]: "Nå, vi har allerede sett, og er vitne til Herrens tilsynekomst. Nå husk, Tilsynekomst og Komme er to forskjellige ord. Å komme til syne, og deretter å komme. Tilsynekomsten er nå, Han har allerede kommet til syne i disse siste få dager. Rett her med oss i de siste få årene. Nå, det er et tegn for Hans Komme." Legg merke til at han advarer oss om at vi må huske på at disse faktisk er to forskjellige ord og to forskjellige begivenheter. Han sier at det er et tegn for Hans Komme. Husk lignelsen om tyven, hvis den gode mannen hadde visst i hvilken time tyven kom, da ville han ikke ha latt sitt hus bli ranet. Dette tegnet for tilsynekomsten, er et tegn gitt om at en tidsepoke er satt i gang eller satt i bevegelse. Men husk, det er bare et tegn, det er ikke selve begivenheten.

SPØRSMÅL Vel, hvis vår Herre Selv er her i form av en Ildstøtte, eller skal vi si som Logos, hva mer kan vi ønske. Hva mer kan egentlig legemet til en mann tilføye for oss.
SVAR For det første har vi to spørsmål her. La oss ta det siste først. Du spør hva mer Legemet til Jesus kan tilføye. Formodentlig er du klar over at vi mottar vår forvandling under Ropet, Røsten og basunen, som er tre stadier av bortrykkelsen. Dette er sant. Men det Syvende segl fortsetter rett inn i Evigheten som en uavbrutt oppklaring, eller som Broder Branham la ut om det: Lik en Romersk flammekaster, en ildkule går opp, og ut av den kommer enda en, og enda en, og det fortsetter rett inn i Evigheten. Nå, kom også i hu at vi blir forvandlet fra Herlighet til Herlighet, og således vil møtet i luften være en enda større Herlighet enn Tilsynekomsten, og bryllupsmåltidet er en enda større herlighet enn møtet i luften. Det som det handler om, er en tilføyelse av Ord på Ord på Ord, eller fra Herlighet til Herlighet, som starter med Tilsynekomsten og svinger rett inn i det Andre Kommet. Tusenårsriket er en Herlighet over Bryllupsmåltidet, og Det Nye Jerusalem er en enda større Herlighet over Tusenårsriket.

Nå, det første spørsmålet som vi valgt å besvare sist, er: "Hvis Gud, i form av Logos eller Ildstøtten, er på scenen nå, hva mer kan jeg ønske." Husk, Gud var også på scenen i Abrahams dager, og Abraham lengtet fremdeles etter å se sin lovede sønn. Løftet til Abraham var ikke komplett før den virkelige fysiske ankomsten av hans sønn, Isak. Vi er fremdeles under løftet, ettersom vi egentlig ikke har krysset Jordan ennå. Å si: "Hvis jeg har Hans Logos, hva trenger jeg det fysiske legemet for?" Det viser en mangel av forståelse med hensyn til det virkelige legemet til Jesus. Så dette er det egentlige spørsmålet, og må bli besvart først, for at vi virkelig skal verdsette denne store åpenbaringen om hva Gud gjør i disse siste dager. Åpenbaringen om Guddommen er noe som virkelig er misforstått. Ingen ønsker å innrømme at de ikke forstår Guddommen, men fakta er er at svært få mennesker virkelig gjør det. Hele Kristenheten er hovedsakelig et treenighets-troende folk. De tar meget feil. På den andre side, Enhetstilhengerne, selv om de er få i antall, så er de nærmere, og allikevel fremdeles langt ute i ødemarken. Hvor vanskeligheten synes å ligge, er hva vi skal gjøre med dette Kjødelige legemet. Treenighetstilhengerne vil gjerne guddommeliggjøre legemet og gjøre det til den andre person i Guddommen, mens Enhetstilhengerne gjerne vil fjerne alt sammen og plassere viktigheten bare i en historisk betydning. Med andre ord, ettersom Han kom fra Gud, og gikk tilbake til Gud, så føler de at legemet ikke har noen videre anvendelse eller viktighet i Guds Husholdning. Det er denne mangel på forståelse som forårsaket at Jødene drepte Jesus.

Løsningen til å forstå dette, ligger i Guds Ord. Gud, som er usynlig, ønsket å vise Sin kjærlighet til Sine barn. Som en som er usynlig, så visste Han at de ville ha problem med å motta Hans kjærlighet. Derfor, for å kunne vise fram Sin kjærlighet, så skapte han et legeme, slik at Han igjennom dette, i det ytre kunne uttrykke Sin Kjærlighet til Sine Barn. Den usynlige Gud ble derfor synlig. Med andre ord, Jesus Kristus er den fulle og komplette fortolkning av Guds uttrykte tanke. Gud uttrykt. Den ytre tilkjennegivelse av Gud. Enhver karakteristikk, ethvert attributt, enhver tanke som Gud noen gang hadde, formet Han inn i en sæd og et egg, og plasserte det inni Marias livmor. Ettersom dette legemet begynner å vokse, så mottok det den fulle karakteren og den komplette fylden av hva Gud hadde i Sine tanker til å begynne med. Derfor, Ordet som startet som en tanke en dag, ble kjød, og Gud-barnet synliggjør nå Sin uttrykkelse av Kjærlighet til Sine barn. Han kan nå motta vår kjærlighet på en måte som vi ikke kunne elske Ham, da han var usynlig. Det gir oss en retning til å kanalisere vår kjærlighet. Et fokus. Så legemet til Jesus, som er en mann, er mer enn bare en mann. Det er Gud åpenbart eller gjort synlig. Så, Han som skapte dette legemet, samler en brud for å bringe henne til dette legemet, og Han har slik omtanke for dette legemet, at Han vil inkarnere seg i det igjen i møtet i luften.

SPØRSMÅL Det som du sier da, er at vi har hatt vår tankegang helt feil gjennom mange tidsaldre, slik at Gud måtte komme på scenen nok en gang for å gjenopprette den forvirringen vi hadde fått oss selv inn i, og for å bringe oss til en tilstand hvor vi i sannhet kunne motta Jesus som vårt Hode og Ektemann.
SVAR Du store min, hvor raskt dere lærer. Ja, endog ved Sitt første komme, så han etter en Brud, men menigheten var ikke i en slik forfatning til virkelig å bli mottatt som en brud. Paulus refset dem i Galaterbrevet, for at de så raskt vendte tilbake til loven, etter at de hadde kommet ut fra å være under det. Det trengtes mer enn en profet for å vende barnas hjerter til deres første kjærlighet. Det trengtes Gud-Profeten Selv. Han ønsket våre hjerter og våre sinn. Hvor ironisk, i en tidsalder hvor kvinnene strever etter personlig frihet, at Han skal hente en Brud som fullstendig, frivillig, og med glede har overgitt alle sine rettigheter til Ham. Hun har endog kommet til en tilstand hvor hun lar sine egne tanker fare. Fullkommen hvile på grunn av fullkommen tillit.

SPØRSMÅL Du store min, for et nydelig bilde! Så det som du sier, er at Han er her for å forsikre at hun ikke faller, slik som den første Eva falt.
SVAR Korrekt! Etter hvert som hun blir mer oppmerksom på Hans Nærvær, så kommer hun mer og mer inn i en tilstand av hvile. Hun stoler helt på Ham til å bringe henne inn i en tilstand av hvile. Hun stoler helt på Ham til å bringe henne inn og oppfylle ethvert løfte som Han har gitt til henne. I den første Utvandring, så befalte Moses folket til å "Stå stille og se Guds Frelse." Men de ble ivrige og full av virkelyst, og de ønsket noe de selv kunne gjøre i det. Rut, et annet bilde på Bruden, ble fortalt av sin brudgom Boas, til å "hvile til morgenen." Og i denne tredje utvandringen blir vi også fortalt at vi skal være i ro. Broder Branham sa at der er "hvile under det syvende Segl." Han sa [RESTORATION OF THE BRIDE TREE V-3 N-15 62-0422 §18-6 ovs] at vi må "La det fare og la Gud slippe til."

SPØRSMÅL Så, hva når det gjelder å vinne sjeler for Kristus, og alle disse tingene som har vært så viktig for oss alle disse årene? Hvor passer dette inn hvis vi skal hvile?
SVAR Vel, det er nettopp det som er poenget. Jesus sa: "Jeg gjør ingenting uten at min Fader viser meg først." Hvor ofte har ikke vi forsøkt å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Hans vilje. Jesus sa til Fariseerne at de ville gå over land og hav etter en de kunne omvende, og resultatet ville være en som deretter var dobbelt så mye mer et barn av helvete enn han var før. Broder Branham sa: "Bruden vil ha så sier Herren, ellers vil hun være stille." Hun skal "ligge i Sønnens Nærvær for å bli moden." Så, hvis Gud virkelig er i det, da vil vi absolutt se resultater. Nå husk, resultater er ikke antall medlemmer. Hva var resultatene av Jesu forkynnelse til de som var fullstendig fortapt?

SPØRSMÅL Jeg begynner å forstå mer tydelig nå enn noen gang tidligere. Denne siste tids Brud er ikke opptatt med å prøve og arbeide seg vei inn i favør hos Gud. Hun vet at hun allerede er i Hans velvilje. Så hun hviler i det som Han har gjort for henne, og hun forkynner tilbake til Ham det som Han allerede har vist henne, slik som Jesus gjorde når Han var her i kjød?
SVAR Ja, hun elsker Ham så mye at hun er bare opptatt med å behage Ham. Som enhver god hustru vil gjøre, slik ønsker hun først og fremst å tjene sin ektemann. Hun er ikke interessert i det som hennes nabo holder på med. Hun ikler seg det perfekte bildet av Jesus Kristus, for det er nøyaktig det som Han gjorde mens han var her på jorden i kjød.

SPØRSMÅL Å, jeg skjønner! Og vi må komme inn i dette samme bilde av Ham før vi kan forlate denne verden. Vel, hvordan kan dette skje? Jeg mener, hvordan kan den Hellige Ånd, som er i vår midte, få dette til å skje?
SVAR Broder Branham sa: "den rette mentale holdning mot ethvert Guddommelig løfte fra Gud, vil få det til å skje." Dette er ikke gjerninger. Husk, Gud må vise det først. Deretter vil din holdning mot det, bringe resultatet. Like før Israels Barn gikk inn i løfteslandet, ble de gitt de aller siste instruksjoner. De ble instruert til å gjør krav på ethvert steg som de tok. Og ethvert sted som de trådte over, var gitt til dem. Sammenlign så dette mot Abraham, og du vil legge merke til at Gud først ga Ham åpenbaringen om landet som var lovt. Han tok imot løftet først, og deretter begynte han å vandre mot det. Hvert skritt som han tok, var en synlig framvisning på at Han trodde Gud. Derfor mottok han det fra Gud, og Han ofret det tilbake til Gud. Reisen var da hans offer eller ofring til Gud. Alle hans skritt mot løfteslandet ble da en manifestasjon om det lovede Ordet for den tiden. Så også i denne tiden. Bruden blir manifestasjonen av sin åpenbaring, Ordet blir kjød. Etter hvert som hun mottar åpenbaringen om bortrykkelsen, eller tilsynekomsten, blir hun forvandlet gjennom fornyelsen av sitt sinn. Og slik blir 2 Kor 3:18 oppfylt, som erklærer at hun blir forvandlet fra Herlighet til Herlighet, noe som indikerer en framskridende forvandling fra en framskridende åpenbaring.

Fra Sitt Budskap, JEG HAR HØRT, MEN NÅ SER JEG 65-1127E §182, her sier Broder Branham: "Nå, Han lovet at Han ville gjøre den samme tingen igjen, like før verden ville bli brent, og verden ville være i en Sodoma tilstand. Det Nye Testamentet, Profeten, Gud-Profeten, Profeten over profetene, Gud over alle profetene, Guddommens fylde legemlig, Gud åpenbart i kjød, Skaperen i Begynnelsen. Halleluja! Det er Hans Ord! Han sa det ville skje! Og vi ser Sodoma-tilstanden, vi ser verden i den tilstanden. Nå ser vi Ham komme ned og gjøre nøyaktig det som Han sa Han ville gjøre. Nå, vi har hørt fra Ham, og nå ser vi Ham! "Jeg har hørt fra dere med mine ører, nå ser jeg dere med mine øyne." Amen! " Jeg ser Ham med mine egne øyne." For en tid det skulle bli! For en tid det skulle bli! bekreftelsen på Hans Ord! Alltid når Ordet er stadfestet, da er det Gud som taler i Sitt Ord, som gjør seg selv synlig for at du kan se.


Norsk oversettelse: S. Severson

Du kan lese originalen på engelsk på denne adressen:
www.messagedoctrine.net