KUBAHO KWA YESU KRISTO.

(PRESENCE)

 

UMWANZURO.

 

Mugihe cyumurimo wa William Branham, hari ibintu bibiri byatumye hagati ya madini namatorero ya ba Pentekote kurusha ibindi, aribyo ibi:

 

·        INYIGISHO# I  Mwene data Branham kubwo gukoresha ijambo GUHAMIRIZA: “Yuko, Imana ifite ubutumwa buva kumuntu umwe kandi ko ikorengana numuntu umwe gusa.” Iki cyatumye benshi bo mubakuru bamadini banga urunuka Mwene data Branham, bitewe cyane cyane nishari.

 

·        INYIGISHA # II Mwene data Branham yigisha kubumana, kuko atigishije nkabo ubumwe cyanga aba “Yesu Gusa” kandi ntabwo yigishije ubutatu (Trinity). Yaravuze ati, “Mpagaze hagati yabo; Ntabwo nizereye mubutatu hari abantu batatu;  Kandi sinizeye ko Yesu ari umwe nkurutokirwawe rumwe. “Izi nyigisha Ibiri  zari“Igitare cyo gucumura” Icyo catumye mwene data Branham atemerwa nitorero ryisi mugihe cye. Niyo mpamvu,  abashakisha amadini ba banyabutatu babaraga mwene data Branham nkaho ari uwo mubumwe nabanyabumwe bagatekereza ko ari umunyabutatu. Nukuberako yari ntaho ari muri aya mashuri abiri yintekerezo? Yari ahagaze hagati yabo; kandi ntibagashoboyekugenzura  itandukaniro, ariko bari bazi ko utabwiriza nkabo.  Ntabwo yari uwubumwe, kandi ntabwo yari uwububiri cyangwa uwubutatu. Ariko yizeraga ko harih Imana Imwe yari ifite umwana. Atari Imana mwana, ahubwo umwana wImana.Kitababera igitangaza ko mubayoboke ba William Branham, Izinyigisha zingenzi ebyiri zateye cane kudahuza nabo bafatwa kurusha abandi.

 

·        INYIGISHO # 1. Nubundi UGUHAMIRIZA: ni inkomoko: Ntabwo aricyane ko Imana yahamirizaga ubutumwa bwa William Branham, kuko aba Pentekote bose bizera ko Imana ikorera mwijuru ikora ibintu bihebuje. Kandi bazabyemera ko Imana ija Imanurwa nogukora ibintu runaka, ariko gusobanukirwa ko uku guhanuriza kuza muburyo bwo kubaho KwImana ubwayo hamwe numuhanuzi wayo, kandi ukukubaho kwa  kwavuzweho na mwene data Branham ubwe kokuboneka kwa Kristo kwabaye Ishingiro ryingigisha yabaye  ikiganiro hagati yabakuru “mubutumwa;” kuko kwazanye muribo amakimbirane kugusobanukirwa kwabo ko kuza kwa kabari kwa Kristo kuko bahoze babirabukwa, bitewe no kudasobanukirwa neza ubumana.

 

·        INYIGISHO # 2. UBUMANA: Byongeye, abenshi baje, mubutumwa bari bakomoka mubanyabutatu. Nanubwo , ingorane baretse abanyabutatu binjira mubanyabumwe muntekereza zabo kugeza ubwo ahari 99% kujana ryabantu bahamya ko ari abayoboke bubutumwa ikigihe ari abanyabumwe mu ntekerezo zabo. Ibi bitewe nuko batategeye neza amatwi kubivuga ibyo mwene data Branham yattwigishije ku mana. Kandi kubera ishari ryuzuye hagati yabayobozi nubundi, turi kureba ukongera kwitandukanya kwabo bahagaze kubyo mwene  Branham yigishije bivuga kugusobanukirwa gushitse ko kuboneka nu Bumana.  Kuva kumurunko 2002 (Kristo wagaragaye ibihe byose), (64 -0617)

Mwene data Braham yaravuze ati; Ukubaho kwa Yesu Kristo, Kwagombaga kumurikira itorero, kumenya ko muriyi Misi yimperuka aho imigenzo ya madini na madini na mashaka naburikintu kibonye ijambo ryose ryakuwemo na Yesu jambo arihanze yitorero; (Ibyah 3:20, Yakobo 5;7-9, Yohana 12:48, 2Abateso 1:7-10, Matayo 16:27)

Kandi kumubona agarutse mubantu akongera kwihamiriza nkuko yabisezeranije “Mumisnsi yimperuka ubwo Umwana wumuntu azaba ahishurwa  “Yahishuwe mu mubatizo, ahishurwa mugukira irwara kwakImana; hano ari  murugingo rwe rwanyuma .wibuke ko arikintu cyanyuma cyo Abraham yabonye umuriro utaragwa agacira isiyabanyamahanga urubanza; kandi numwana wisezerano ataraza, Isaka, Iki nikintu cyanyuma itorero rya bakristo rizabona mukimenyetso cyigitangaza kugeza  kukuboneka kwa Yesu Kristo.  Imana niba ingiriye ubuntu imbere yanyu munyizere muzina ryu Mwami; ntanikindi kintu gisigaye muri Bibliya ukuyeho gufata ikimenyetso cyi nyamaswa, no kugira ikimenyetso cyImana.

Abrahamu yamwise iki ? Yaravuze ati, mbese umucamanza wisi ntabwo azakora igishitse? None turarebeko umucamanza yongeye kumanuka muburyo bwijambo gucira abazima nabapfuye urubanza. Kuko niba yashobora kuzana umuzuko, nuko afite kuba yaratoranyije uwokuza kandi akaba arihano guca urubanza. Niyo mpanvu mubutumwa bwe (Kwizera gushitse) yaravugaga ko ariho “ahagaze imbere yintebe yera yubwami, ubu”.

 

Byongeye turareba impano yamwene data Branham yokugenzura. Kugenzura ntarikindi nurubanza. Uriguca urubanza niwe mucamanza. Niyo mpanvu mwene data Branham avuga yerekana igishushanyo kiri mu Life magazine- Ikinyamakuru cyubuzima) cyigicu cya bamalayika cyari kigize umwenda were wurubanza rwImana, icyo yise “UMUCAMANZA UKOMEYE”. Ukuyeho abantu barebye ko umucamanza ari hano,ntabwo basobanukirwa ingingo yanyuma yImana irikwiyerekamo abantu nyuma yo kuzamurirwa guhura na Yesu umwana wayo mukirere. Turiga byinshi mugice kivuga kubwiza  (DOXA) bwa Kristo.  Niringiye Ko mwishimiye iki gitabo: Nzandika ibice byinshi Imana nibishaka. Imana ibahe umugisha.

 

Uyu niwo murimo wanje, reba, nukwanzura ko, Arihano!” (From that time Par. 227).

 

Aya magambo cumi narimwe ashoboye kuba ayi ngenzi mubyo mwene data Branham yigeze kuvuga ariko abenshi bavuga ko bakurikiye ubutumwa bwe bapfa guca kuraya magambo ntibasobanukirwe icyo yashakaga kuba bwira.

 

Mu (Ibyak 13:41) Pawulo ntabwo yakoresheje aya magambo gusa, ahubwo yatumenyesheje ko iki cyavugaga kugihe kizaza. Yahanuye ko hagomba kuza umurimo muminsi yimperuka wa nzura ukubaho kwa Yesu Kristo wazutse mubantu, kandi nubwo Kristo yakwihamiriza mubantu be muri ikigihe nabwo ntibazabyizera.

 

Dore abakobanyi, bazatangara kandi barimbuke. Kuko nkora umurimo minsi yanyu, umurimo muzanga Kwizera, nubwo umuntuya wubahamiriza byuzuye.

 

Icyanditswe kitubwira umuntu uzahanuriza umurimo wumwami Kristo wazutse mubantu, ariko ko abantu bamwumva bazanga kwizera uko guhamiriza. “yaje mube ariko abe baramwanga” ubutumwa bwo kugaragara kwa kristo bwavuye mukanwa kumugaragu wImana usizwe William Branham kuba Pentekote kandi nImana ihamiriza ubwo butumwa bwo kugaragara kwe, kandi yerekana mubuhamya bushitse bwu muzuko no kubaho kwe; ariko nabo bahamyaga ko bakiriye Mwene data Branham kandi bagahamya ko bizeye burijambo yavugaga, banze ubutumwa yazanye numvise ababantu ku macompati yabo berura ko uko kubaho kwa Kristo “ko arindi nyigisho” kandi abandi kacyita (IBIRUTSI) “Puke” Kubera ubuswa bwabo ntabwo bashobora kuvuga ijambo “Parousia” (Ukubaho). Abandi bacyise garbage – Ibishingwe. Gutekereza ko ababantu bazi icyo irijambo rimenyesha kandi bakita uko kubaho kwImana “Ibishigwe cyangwa Ibirutsi”. Yesu ubwe yaravuze ati, “Kuvuga ijambo rimwe utuka umwuka wera, ntabwo azababarirwa haba muri iyisi cyangwa isi azaza .

 

Icyanditse kiravuga ngo: “Iyo babaramenye uwo ariwe ntibaba barabambye umwami wicyubahiro”. Ku bwubujiji bwabo babambye Kristo. Kandi ubwo ibyanditswe batashobora gukuraho (Abah 6:4-6) biratubwira ko ibi bizongera ku baho mumisi yimperuka. Kuko bidashoboka ko abamaze ku virwa numucyo bagasogongera impano iva mwijuru, ba kagabana kumwuka were, bakanasogongera ijambo ryiza ryImana nimbaraga zigihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura basha ngo bihane kuko baba bongeye kwibambira umwana wImana bakamukoreza isoni kumugaragaro (Muri rubanda).

 

None mwene data Branham yatwigishije ko (Abaheburayo 6) bimenyesha Kristo mungeri yijambo munsi yimperuka. Nuko turareba ko abantu bacirwa urubanza kubwa magambo yabo yo gutuka Imana kandi bahamya ko basanzwe bazi Kristo ko arihano, kuko, bavugu ko, “Asanzwe hano. Nziko aharihano kuko mwiyumvamo mumutima wanje”. Muri make babeshwa ninyigisho zabo kandi nkuko ibyanditse bibita, “Injiji mu migambi yaboyubwibone.”

 

Mwene data Branham yaranze mubutumwa bwe bwo yise: ITORERO RYARIGANIJWE “Kunko abisirayeli bari baboshwe nabami babo byatumye badakurikira Umwami nyakuri; nuko umwami ukwiriye, ubwo yaje ntiba mumenya. Nanubu niko biri Mwami. Umwami wicyubahiro yaragaragaye muburyo bwu mwuka wera nu Mwami, ntibabimenya. Ntabwo babisobanukiwe. Baboshwe nurwihuze cyane, bibabuza kubisobanukirwa, kuko bitari ibyo murwihuze rwabo. Mwami uyu numurimo umubi yakore ye mubantu. Uwo samusoni wImana, uwo munyakuri mumitima, Abo bifuzanya kurira no kwinginga bategereje bihanganye reka babigumane mwami kuza ibwo imbuto nsha ikura. Kugeza ubwo umuzero ugaruka isiyoni, hakaboneka abantu basobanukirwa kandi baka bimenya.

 

Bakareba mesiya hamwe nimbaraga zahishwe iyisi, kugira ngo badasobanukirwa ubu. Biduhe mwami kugira ngo bakirebe, kuko tubisabye muzina rya Yesu               “Amina.”

 

Mwene data Branham yavuze ko umurimo we wari uwo guhamya ko Kristo arihano muritwe. None ubu, niba Kristo yarasanzwe hano, nkuko  bamwe babwiriza kandi niba abantu barabimenye nikuki Imana yakohereza umuhanuzi wo guhamya kandi ikintu kizwi ? Ntabwo Imana yari yapfisha ubusa igihe yohereza intumwa nubutumwa bwa Bantu ba menye. Muri (TOKEN: AKAMENYETSO 3-8-64) yavuze ati, “Igihe mubona ibimenyetso bibaho, ntabutumwa bubishoreye, kimwe nkishure rishaje ryo  kwiga ibyidini  theology nibindi bitavuye kumana ariko ikimenyetso cyerekanywe nubutumwa buragikurikira.

 

Yavuze ati,  umurimo wanje nuwo guhamya ko ari hano“ None ubu abantu benshi bayoboka ubutumwa bwu mugaragu wImana William Marrion Branham bizerako ubutumwa bwigihe ari “IMANA YOHEREJE UMUHANUZI.” bizerako ubutumwa bwari ubwo gutuma ureba uwo mwene data Branham yariwe. None, nifuzaga kubaza nigihe ki Imana yo herezaga Intumwa yo kwiyamamaza Niryari intumwa yImana yazaga nubutumwa “Reba, ndihano. Imana yaranyohereje”. Na Yesu yavuze ati “Niba nihamya uguhamya kwanje ntabwo ari ukukuri. “Nuko rero kuza kwa mwene data Branham akibwirizaho bya kamuteye kub’ atari umunyakuri nkuko Yesu yavuze None ubutumwa niki ? Yavuze ati,” Umurimo wanje nugumya ko ari hano!

 

Ubu nubutumwa bwingeri ibiri. (Ubwambere I  Uguhamya Kristo, ubwakabiri Guhamya ukubahokwe hagati yacu.Nemera ko yavuze icyo yamenyeshaga kandi ko icyo yamenyeshega aricyo yavuze Ntiyazanywe no kubwiriza ubutumwa bwinshi bwaba Pentekote nkuko bamwe bifuza kubibizeza

 

Ikigendererwa cye cyuzuye mubuzimabwe kwari uguhamya Kristo, ko yamaze kuza nijwi rirenga, cyo yavuze ko ari ubutumwa buhuriza umugeni kuri Kristo ari jambo, ategurirwa umuzamuko.

 

Nuko rero mubugenzuzi bwibyo yavuze, twari dufite kumenya icyo kimenyesha kwamamaza icyo kimenyesha ijambo kwamamaza nijambo ryu rugiriki exegesis rimenyesha kuyoborera kureba, kugaragaza ikintu, guhishura. Icyanditswe kivuga ahantu henshi ko umwana wumuntu ko afite guhishurwa  muminsi yimperuka niyo mpanvu bazemera ukuriko Imana yohereje umuhanuzi gusa bagahakana umurimo umuhanuzi avugwaho ko azakora ? Ubutumwa bwa Mwene data Branham bwari bukomeye cyane kuruta ubwa ba Pentekote bwa banje mumyaka yimbere. Niba washobora guhagarara akanya gato ukagenzura umutwe mukuru wubutumwa bwe bwu mugeni wimperuka, urasanga ndetse nimitwe yibyigisho bye bitanzwe byerekeye kukigendererwa cye.

 

1.      URUTA SALOMO ARI HANO: (Nimpamvu kiyabwiriza iki?  Ikigendererwa cye nikihe? Mbese yari yerekanaga cyangwa yerekanaga  uwo Yohana yerekanye. Kristo hagati muritwe. Yohana yaravuze ati, “Ari hagati yanyu ariko ntabwo mubizi.”

2.      IDENTIFIED CHRIST OF ALL AGES: (KRISTO WIHAMIRIJE IBIHE BYOSE). (Kristo wihamirije kimenyesha iki ? Kristo arahamirizwa ate ? Ninde uri guhamiriza ? Biri gukorwa bite?  Kirabaho ryari? Ni mpamvu ki bibaho?

3.      IMANA IKOMEYE IHISHURIRWA IMBERE YACU (Ijambo gupfukura ridutera kumenya icyari gihishwe ko kigaragajwe, icyo cyari iyobera ko gihishwe. None Imana ikomeye ifite kuba iri aho igaragayekandi niba igaragaye nuko ifite kubahano  kugira ngo irebwe nangwa imurikirwe abantu. None dufite kubaza ikibazo. Mbese afite gupfukurwa ate ? Igisubiza kiri muri ubwo butumwa mwene data Branham yabwirije).

 

4.      (IMWEBWE MUVUGA KO UYU ARINDE ?) (Kandi icyo nikibazo. Abenshi ntabwo bazi uwo urihano. Ninde mwene data Branham yavugagaho?. Ntabwo ariwe wivugagaho, kuko mugihe yakoreshaga ijambo uyu kimenyesha undi, atari kwivugaho. Uwo undi yarinde niba yari Atari kristo ubwe ?. Nubundi wongere umenye ko, iyo avaga kuri Yesu wa kera abayaravuze ngo, Mbesi muvuga ko yari nde ? Ariko arikubishira muri uyumunsi.)

5.      (UKUBAHO KWIMANA KUTAZWI) (Uyu mutwe wikicyigisho umenyesha iki arihano mungeri itazwi. Nimpamvu ki atazwi? Kuko bari biringiye ko araza muyindi ngeri.)

6.      (UYU MELEKISEDEKI NINDE?) (Menya neza ikigendererwa cyuyu uwa ARIWE, Kimenyesha ko hari uwo yatungaga urutoki. Iyaba yaravugaga mu mumvuga isazwe yibyabayeho yajaga kuvuga ngo UWO YARINDE?)

 

7.      (REBA) (Mwene data Branham yabwirije ububutumwa hanyuma hato yo kubwiriza Ibimenyetso birindwi kandi yatangiranye no kuvuga ngo “none umuntu aravuga ngo “REBA” igihe ashaka ko ureba ikintu cyo arikureba weho utakirora.

 

8.      (KRISTO NUBWIRU BWIMANA BWAHISHUWE) Icyi ngenzi suko Kristo yari ari ubwiru ahubwo nu BWIRU buriguhishurwa ubu, muritwe. Iyo iki kiba kitwerekeza kubyabaye bya Yesu mu imyaka 2000 yashize, kiba yaravuze ati, Kristo yari ubwiru bwImana bwahishuwe”.)

 

9.      (UYU YESU WITWA KRISO MUGENJEJENTE?) (Icyo nikibazo cyo roheje cyo kubazwa ubu mugihe usoma iki gitabo. Uyu Yesu uri hano uramugenza ute?).

 

10. (KUREBA KURI YESU) (None twareba gute kuri Yesu niba ari ahandi aho atarebwa?).

 

11. (YESU ASOHOZA IBYO YASEZERANIJE). ( Icyo yasezeranije twiringiye muri ikigihe cya nyuma . arihano asohoze ibyo yasezeranije ahamya mujambo rye. Uko uri busome iki gitabo urashobora kureba byinshi mubintu turi bugenzure nyuma ho muburebure mur’ ikigitabo.


12. (YESU YIHISHURIRA MUJAMBO RYE) (Igisubizo cyuko ari guhishura kubaho kwe yihishura muri iki gihe cya nyuma nicyo ubu butumwa buri guhamya neza. Ahishurirwa mujambo rye bwite).

 

Turebye, turasanga inshingano ye yingenzi mubutumwa bwe bwose kwari kumenyekanisha Kristo, no kubaho kwe muritwe. Ariko aba Pentekote banze ubutumwa bwe bishimiye inyigisho zabo zishaje.

Kuva (MUBIBAZO NI BISUBIZO BIFASHE KUMWUKAWERA) Pg 19., Yavuze ati, “Mugihe cyo umwuka were uje uga hishura ikintu mukuri kwacyo uko kiri kandi ukagihamirisha no kubaho kwe ni jambo, ntu kaziringire ko aba Pentekote bavugango nemerekanyije naco? Ufite guhagarara wenyine nkuko Luther yakoze”.

 

None umurimo gwe kwari kumenyekanisha ko Kristo ari hano hagati yacu, kandi ijambo kumenyekanisha rimenyesha: Kumenyekanisha kumugaragaro kubwo Explicit cyangwa imvugo yeruye imenyesha kwerekana cyagwa guhishura. None yamenyeshaga iki ubwo yavugaga ati. “Umurimo wanje nukumuhamya ko ari hano.”

 

Mwene data Branham ari kutubwira ati umurimo gwe guse cyari ikigendererwa kimwe, kandi kimwe gusa kandi uko kwari ukwanzura Kristo cyangwa kumenyekanisha ukubaho kwa Kristo. Rero umurimo we mukuru gwari “Nkuko Yohana  umubatiza  yabanjirije mukuza kwanje kwambere niko nubutumwa bwawe burabanziriza kuza kwanje kwa kabiri umuimo wa Yohana umubatiza gwari gufite ikigendererwa kimwe kandi kimwe gusa, ariko kwanzura Kristo. None, umurimo wa Yohan wari icyifuzwa buri muntu amaze kumenya ko Kristo ari aho? Mbese invugo yamwene data Branham yari iraba iyakababaro iyo azana ubutumwa buvuga icyotwari dusazwe tuzi ? mbese  ijambo  guhamya ritubwira  ko dusobanura ko ari “Kumenyekanisha kuzuye” Ikintu cyari kitazwi. Mwene data Branham yari arikuvuga ngo umurimo wanje nukumumenyekanisha ko, ari hano.

 

Atari yavuga ayamagambo yangombwa, yavuze ibi bikurikira “Mbese nibangahe bazi itandukaniro riri hagati yo kugaragara kwa Kristo hamwe no kuza kwa Kristo? Namagambo abiri atandukanye; Ubu nukugaragara kwe, Ukuza kuraza kuba ho vuba. Ari kugaragara  hagati yacu, ari gukora imirimo yigeze gukora, mutorero rye.” None rero niba twizera mukuri yuko mwene data Branham yari intumwa ya tumwe nImana kubwikigihe none dufite kugenzura icyo yageragezaga kutubwira. Niba koko Kristo yari asanzwe aho, none twifuriza iki umuhanuzi  wo kutubwira icyo dusanzwe tuzi. Muri (Yohan 1:18) turasoma “Uhereye kera nta muntu wigeze kubona Imana ahubwo umwana wikinege, uri mugituza  cyase niwe wayimenyekanishije, “ Uko Scofield  yamenyesheje,” ya mushize muguhishurwa kumubiri kose icyo kureberaho cyuku kumenyekanisha tura cyumva mu gisubizo Yesu yashubije Filipo muri (Yohana 14:9) Umbonye, aba abonye Data. Yesu yakomeje kuvuga ko uko kumenyekanisha Data kokuzongera kubaho.

 

Turongera tureba muri (Yohana 1:1-3) “Uwahozeho  uhereye mbere nambere, uwo twumvise, uwo twiboneye namaso yacu, kandi uwo twitegereje, intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo ryubugingo; (Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona turabuhamya, kandi none turababyira ibyubwo bugingo buhoraho, bwa horanye na Data wa twese, tu kabwerekwa.) Ibyo twabonye tukabyumva, nibyo tubabwira, kugirango namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data watwese nu mwana we Yesu Kristo.” Ikigendererwa cyiki cyigisho nukubararikira ubu ngo muze muri ububumwe buvuye Mukubaho ku Mwami nu mukiza wacu Yesu Kristo wongeye kuza kusi nubundi muri iyi minsi yimperuka kandi akaba yagaragaje ukubaho kwe muritwe mungeri yo atigeze mu myaka 2000 yose ishize.   

 

Yagarutse, nubundi yihishe mukigi yumurimo. Kuda sobanukirwa kwitoreye uko “KUBAHO” kwa vuyemo ibibazo byinshi bibazwa hose “ ubutumwa”. Kwiringira ko ikigisomo kira subiza bimwe mubibazo bimwe no kwitoromba nibyo abantu babivugaho byose. Iki gisomo si indunduro yabyose ukuyeho ikigendererwa nugufasha abo bafite ibibazo bifashe kuri iki kintu gikomeye cyabaye “UKUBAHO KWE”.

 

Tura gendera kujambo ryurugiriki Parousia muriki gisomo cyose “Parousia  kubwijambo ryicungereza gisobanura kubaho. Ijambo Parousia mukuri rimenyesha “Igikorwa cyo gusohora gikurikirwa nukubaho.” Kigaragaza uku ba maso kutari kugusohora gusa ahubwo kuri bube  hanyuma yo gusohora; Cyangwa kubaho. Byakoreshejwe mukubaho kwa Kristo hano hagati muritwe. Bamwe ba yise inyigisho nsha, ariko siko biri. Mukuri inyigisha yo gusohora kwe, cyangwa ibisanzwe bita “Ukubaho” ku maze igihe kirekire kimwe na Bibiliya. Yesu mugitabo cya Matayo yabivuzeho, Luka abivugaho, Petero na Yohana bose babivugaho ndetse na Pawulo nuko. Uku guhishurwa kwa Kristo no kubaho kwe kumwuka cyari icyo kubaho cyituye musi muherezo rimwe ryo kugaragazwa ku bwiza mu ba nyamahanga ataraza ubwakabiri, byari byaratakajwe mugihe cyu mwijima mubihe bya matorero. Itorero rya katolika rya koze umurimo munini go guhisha uku kuri kwiza mugihe cyu butegetsi bwabo bwimyaka igihumbi cya yigishije ngo Kristo yarihano ategekera muriyo, kobari mucyimbo cye. Ngo Papa yari ari akanwa kImana mubantu kusi nuko kwari kunyurira muruko kurogota bigereranya ngo kubaho kwa Kristo yaragaragaye kandi yimikwa musi. Iki nicyo cyari igihe cyumwijima ukomeye kumuntu.

 

Ubwo umucyo watangiye kugaruka nyuma yigihe cya Martin Luteri, tureba mugihe cyumuntu, imirimo myinshi itandukanye yaratangiye yo bari bazi ngo Kristo ari uwo kuza mungeri yumwuka wera mu herezo ryigihe cyumuntu.

 

Mu 1897, Umwanditsi wumukristo uzwi nka J.B Rotherham wa Cincinnati, Ohio, yanditse ahindura Bibiliya yose (Bibiliya yamagambo yangombwa): Mubuhinduzibwe yanditse ibi bikurikira “Muri iyi nyandika ijambo Paruziya nigisa no “Kubaho” (Ukuza,” Nkuhagarariye iri jambo rishizwe iruhande)

Yarakomeje “Paruziya” ngo itegerejwe igihe kizaza nuko rero gishizwe hejuru murugero rwigikingirije kizavanwaho no gusohora kwayo: Muri make n ibihe byombi byongerewe cyangwa bigabanyuwe, umwo ibintu runaka bizabera, nkigikorwa, kirikuzaho kandi kirikunyuraho nka kimwe murutonde nkakimwe mubintu byImana biri hagati yibindi, Kristo akazurwa nkimbuto yumuganura icyo nigikorwa cya mbere; Aragaruka kugirira imbabazi abe “Mukubaho kwe” Aricyo gihe azanzura abe, icyo nacyo nikindi gikorwa, Ariko ikinini kirambanije, hanyuma haze urundi rutonde rwibintu birimo “Imperuka” Hanyuma yabyose, “Kubaho ahari nikintu gifite umwanya kandi harimo guhinduka gukomeye kunyuze abobari bategereje kubaho kumwana wumuntu.

 

Undi mwanditsi, Israel P.Warren DD wa Port land maine, yanditse mugitabo cye (PAROUSIA) 1897mu muronko 12-15 “Dukunda Kuvuga kukuza kwaka biri, kuza kwa kabiri, nibindi, ariko ibyanditswe ntabwo byigera kuvuga kukuza kwa kabiri icyari kubaho cyose cyari imibereho, cyari ikintu gitandukanye, kitigeze kubaho, kandi kitazongera kubaho. Kwari ukabaho kwe gutandukanye kandi kwicyubahiro kiruta ibindi yigeze kwiyerekana mubantu, nuko iherezo ryaco rigahagarara ukwako, hatariho ikindi gikwiriye kongera gushimwa ukuyeho iyo nyandiko ngo “UKUBAHO”

 

Kuva kuri iri Jambo duhamirizwe, ritekereza, Nubwo ryaba ijambo ryu URUZUNGU ijambo kuza, cyangwa uru Latin Advent kugaruka niryoryahagararira neza iryo jambo.

 

Ntampinduka yashoboka guhinduraho nubwo yaba amagambo yubuhanga mubyamagambo; ntabwo bigendagendana nijambo ryi nkomoko yaryo, kandi ntibashobora kugira icyo bashira mucyimbo cyaryo. “UKUBAHO” Aho abasobanuzi bakoreshaga ijambo ryambere, nangwa niyo waba umuzi waco nikimwe  no“UKUZA” no kugaruka, kiduhereza intekerezo ihamye yo kutwegera; kudusanga atambuka. “Paruziya” ukuba natwe, hatariho ikitwereka uko byatangiye. Imbaraga zo kuza “Kugaruka. Ukuza no kugaruka guhereza mukugeraho ukuza no kugaruka namagambo yi gikorwa naho ukubaho guhagarariye ukuruhuka; Igihe kiri hagati yigikorwa cyo kuza cyangwa kugaruka gifite inkomo; karabasha kuba akanya, ariko ukubaho ntigufite aho guhereye. Iyo abasobanuzi bakurikirana  irijambo ryingenzi Paruziya nkuko babikoreye “baptisma” kurijana ukoriri ridahinduwe, cyangwa ryaba rihinduwe rigasobanuzwa  amagambo yaryo bihwanye; “Ukubaho” iyo riba ryarasobanutse neza, kuko icyo gihe ryari riri, ko hatiriho ikintu nkicyo ngo “Ukubaho” kwakabiri,. Nizera ko inyigisho yose yari ifite kuba itandukanye neza nicyo iricyo ubu. Amagambo “Kugaruka kwakabili no kuza kwakabiri nti gakumvikanye. Itorero kiba ryarigishijwe kuvuga UKUBAHO, Kumwami, nkuko ibyiringiro byacu biri. Nubwo amenyesha igihe kizaza, nangwa igihe kitazwi, aho isi izahindurwa nshya. Umuzuko wumwuka ni mibiri gu kabaho; Ubutabera ningororano ziteka zigatangwa; Arakomeza ngo, “Ijambo Paruziya ryabaye ijambo ryicubahiro ryo kugendererwa mumuntu wumushitsi wimena. Cyane cane Umwami nabategeka bagendereye akarere.

 

Tutaraja kubandi bibihe byashize bari baziko hazabaho Paruziya ya kristo, Nshatse kugarukiriza aha nka gira ibintu bike mvuga byavuzwe.  Icyibanze Rotherlam yaravuze ngo, “Ni ikizaza ariko tukaza kimenyera mugusohora kwacyo”. Iki nikimwe hafi gusibira mumagambo mwe data Branham yavuze, igihe yavuze ngo “Imana isobanuza ijambo ryayo ugusohora kwaryo.” Na warren yavuze ngo ijambo Paruziya cyangwa ukubaho remenyesha kuruhuka. Mwene data Branham

 

Yaravuze ati: “Igihe ikimenyetso cyakarindwi cyabumbuwe hari umwanya wo guhagarara” iricyo kuruhuka. Warren yongerye kuvuga ati “Iyaba twarasobanukiwe ko irijambo Atari ukuza ahubwo kubaho kurahindura intekerezo zacu ku bya Paruziya yaKristo.” Ariko kuri, yongeye kuvuga ngo kiba itorero rya rigishijwe kuvuga “ukubaho” Kumwami, kuko kuva muri iryo jambo ibyiringiro byacu biri. Kuva muri ubu butumwa ngo “Ukubaho kudasobanutse” 6-18-64, Mwene data Branham yavuze ati, “ugukorera iki kigendererwa kimwe : kugira ngo mwebwe musobanukirwe ukubaho kwa Yesu Kristo uritegereza? Niba ariho none burikintu kiri mubuteka, yashizeho ijambo, none arihano ku rihamya. “Arongera aravuga muri ubwo butumwa ati “Iyaba twamenyega ko ari kugaragarira muri ibi biterane ku bwi mpamvu imwe ari yo  kumenya ibyifuzo tumufitemo. Ariko dufite guso banukirwa ukubaho kwe.

 

Mu mwaka 1909, scofield yanditse mu Bibiliya ye (INYANDIKO YABIBILIYA) ngo ijambo Paruziya rivuga kukubaho kwa Kristo nku muntu (reba kurupapuro 12 12) kandi, buri magambo yakare yurugiriki arigutanga insobanuro imwe.  Mwese data Branham yakoresheje ijambo “UKUBAHO’ Ubwe ibihe byinshi amenyesha uku kugaragara gukomeye kwa Kristo muri ikigihe cyimperuka ariko nkuko bisanzwe harimo bamwe bapfagutereraho  bakavuga ngo” UKUBAHO KWE” ngo nindi nyigisho. Ariko ndavuga, ntigifite kurebeka nkinyigisho yaho gusa ikurikirana ukubaho kwa Kristo ubwe. Tuyitware kinyigisho, nkuko gisa no kuvuga ngo “Yesu” ni nyigisho. Ntiwavuga ngo Yesu ninyigisho gusa, nkuko wavuga ngo “UKUBAHO KWE” ninyigisho gusa?

 

Ukuri nuko, Imana ubyayo yaje kusi muri iyisaha yanyuma mungeri itandukanye, nubgo yabitigeze kubaho murimyaka 2000 ishize. Mwene data Branham yavuze mu COD urupapuro 102 Gahunda yitorero ati “Ubu ntekereza, ngo uwo mwami Yesu wari uriho mugihe cyintumwa ari hano akakanya. Kandi kiri gusoza igihe cyabanyamahanga. Igikorwa gikomeye kirimo gukorwa mu murimo ukomeye mubantu bizera batari abasanzwe kuko twizera ko Imana iri hano.

 

Urabasha kubaza uti mbesi yari iriho ite mugihe cyintumwa Abantu bakunda kudasobanukirwa mwene data Branham cyane muri uyu mwanya. Intekerezo zabo bakazisubiza mugihe cya Yesu mu mubiri agenda genda ku nyanja ya Galilaya, Atari uwo Pawulo yahuye nawe munzira ija Idamasiko. Nuko Pawulo yahuye nawe wagendagendaga muli Galileya, muyindi shusho Pawulo yahuye nawe mushusho yinkingi yumuriro. Ariwe umwe mwene data Branham yavugagaho “nkuko byari muminsi yintumwa” “None wibuke ko mwene data Branham atavuze ngo muminsi yo Yesu yagendaga kusi mumubiri” Gusa yavuze ati “Mugihe cyintumwa”. Abantu bakunda gusoma ijambo intekerezo zabo zarangijwe kujanwa nibyo barangije kwiga. Mwene data Branham ntabwo arikuvuga ngo Yesu arihano nu mubiri gwe. Mukuri kuva mubutumwa (UBUTUMWA BWU BUNTU) urupaparo 30 Mwene data Branham yavuze ati “Hariho ikintu kimwe gusa gitandukanyije ukubaho kwe hano nkuko yari mubantu bigalilaya, nukuvuga umubiri we bwite atariho.

 

Mukuri mubutumwa buvuga buti (IBIRYO BYUMWUKA MUGIHE GIKWIRIYE) Umuronko 167: None, niba yaragaragaye hano mumubiri yerebetse neza nku mutwe werekanwa mucya Hoffman kuri 33, amaraso kandi atambera muntokeze, nibindi, inkovuzi misumari zirihose. Ntabwo na cyemeye” Arakomeza aravuga ati “Nti twizera muri ibi biva mumadini ni miryango. Twizera ko Imana ari Ijambo”.

 

Kura mabutumwa bwitwa (kugeragezwa) 4-27-64. yavuze ati, Nti duhanze amaso ku nkovu ze, ahubwo tureba ijambo rye rigaragajwe. “Arakomeza,” ubugingo bwa Kristo bugarutse mushusho yu mwuka wera, Atari inkovu zimisumari. Umubiriwe wicyaye kukuboko kwiburyo kwImana ari gukora umurimo wubuhuza. Ariko umwuka wera yaziye gukomezamo imirimo ye. “Mwene data Branham yahamirije abari bamutegereje ko afite kuza afite umubiri avuga ati “Natekerezaga ngo yari umuntu afite inkovu mubiganza, uko bahamya  ariko agaragara mubiterane ngo yari umuntu afite inkovu muntoke no mumutwe we. Oya siko biri, ntabwo ari uwo mubiri, ntari muri uwo mubiri ureraba? Ubu ni umucyo. Yari ari Marayika wa yoboraga abana ba Israyeli muri uwo mucyo mubutayu. Yagarutse kuba.

 

Uwo mucyo, kandi Pawulo yamubonye mu sezerano rya kera. Yavuze ati “Ninje Yesu Malayika wesezerano.

 

William Branham ntabwo yari UWUBUMWE cyangwa uwubutatu (Trinite) yakoresheje  iyimvuga kenshi “Imana ihindura igitwikirizo cyayo”. Mu kugarura umuronko wi banze muri iki gisomo, najurije kuva (1 Yohana 1:1-3) Isoko yubugingo Yohana yavuzeho nuko kubaho kwImana ubwayo, kandi ari hano. Menya icyo Yohana yageragezaga kubwira abantu mugihe cye; “ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data watwese, tukabwerekwa. Ubugingo bwImana nibwo bwaje hano kandi bwerekannye ku mubiri yi yeretse abantu. Imana yihamiriza ubwayo. Yabikoze ite? Inyuriye mumubiri (igipfukisho, igitwikirizo) cyitwa Yesu. Iki nicyo neza Yesu yabwiye Filipo muri (Yohana 14) ubwo yavuze ati umbonye aba abonye Data, nuko avuga ati Nimunyizere ko ndi muri Data, na Data akaba murijye, ariko rero nimutizezwa nibyo mvuga munyizezwe nimirimo nkora (Ugahamirizwa) ubwayo.

 

Nubundi muri (1 yohana 1:3) ibyo twabonye tukabyumva, nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Yohana atubwira ko ingeri imwe tubasha gufatanya neza ni  ukwakira ibyo twabwiwe byo ukabaho kwImana nubugingo bwa haminjwe (Kunyura muguhamirizwa) bwaje bukamanukira hagati yacu. Kubaho kwImana kumuntu mubantu be; Nizera ko, igituna abantu batamenya iki kikabacaho, bikuramo nibyiringiro. Nimpamvu ki abantu bapfiriwe Mesiya mukuza kwe kwambere. Ntabwo bari biringiye ngo azaza uko yaje. Kandi uyumunsi, ntabantu baja impaka ko Imana itari hano, ariko iyo ubabwiye ngo irihano mungeri itandukanye nuko yari iri mubihe byamatorero, baragaruka kutheologiya yaba bamenyejwe ivuga ngo “yahoze aha” Ariko uko tureba muri (1 Yohan 1:1-3) Isoko yubugingo yongeye kugaruka kusi nkuko yari  iriho mugihe cyitorero ryambere.

 

Kuva muri (NZIKO UMUCUNGUZI WANJE ARI MUZIMA ) 4-10-1955, Mwene data Branham yavuze ati “Ubwo icyaremwe cyose kizamara kumva ubutumwa, ubwo nibwo Yesu azagaruka. Hari ubwo mwigeze kubura gutekereza murikigitondo kubivuga kugaruka kuzaba kurebekera amaso. Nubu arihano natwe. None uyu munsi, ibaze, ukubaho kwe kuba kuriho uyumunsi. Umwami Yesu ari natwe uyu munsi mu yindi nsi cyagwa ikirere, ubu arihano mu buryo bwumwuka. Amaso yacu ntiyamureba kuko nayumubiri. Ahari hagize ikibaho tukaba muyerekwa. Ariko arihano arebeka nkuko uriya munsi yavuganye na Mariya kumva nagwa ahura na Kilewopa aja Emawusi. Ukubaho kwe kurihano. Kwa kumvikananira  mumbaragazo munda mu muntu zitwa ku byarwa ubwakabiri.

 

Menya hano, Mwene data Branham aratubwira ko dusabwa ukubyarwa ubwakabiri kugira ngo dusobanukirwe ukubaho kwe. Abantu bafite ibihe bikomeye kumenya ugutandukanya ububatizo wumwuka were nu mubatiza ubwe. (Efeso 1:13-14) avuga ko umubatizo ko ari ngombwa kudutunganiriza kwakira ukubaho kwImana icyo Pawulo avuga ko ari umwuka wubwenge kandi Guhishurirwa ubwenge bwo muriwe mu murunko (15-17).

 

Kimwe mubishumuruzo bikuru byo gusobanukirwa igihe cacu nubutumwa bwacu twabimenye ye mu gitabo cyibihe (Birindwi byamatorero) Icyo gishumuruzo ngo Alufa niwe wabaye Omega. Reka nkoreshe gusobanunuza gusoma icyanditse gikurikira muri (Yohana I ) None ubu tumenye neza yuko ukubaho muritwe kiruta inyigisho yonyine, kuko kivugango “muriwe harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo wabantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe no guhamya ibyuwo mucyo ngo atume bose bizera William Branham uwo yazannye noguhamya ibyuwo muco ngo atume bose bizera.

 

Malayika yamubwiye ngo, “Iyaba watumabantu ba kwizera” Icyakora, uwo siwe uwo mucyo ahubwo niwe wahamije ibyawo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi, ngo amurikire umuntu wese. Yari musi, ndetse ni we wayiremye nyamara ab’ isi ntibamumenya. (Mbese ntabwo mwene data Branham yatwigishije ngo Logos yavuye kumananku mucyo gwaremye isi ?) Kandi uku niko gucyirwaho, ko umucyo waje munsi abantu bagakunda umwijima aho gukunda umucyo, ntibaza no kumucyo, kugirango ibikorwa byabo  bitagaragara. Ariko uwo mukuri azaku mucyo (Ushira intekerezo ze  kumucyo) kugira ngo ibikorwa bye bigaragare abo niba bavuye (bakomoka) ku Mana.

 

Kuva mubihe birindwi bya natorero Mwene data Branham yaravuze ati: ku kirwa cya Patimo Yesu yavuganye na Yohani muyerekwa ati, Ninje Alufa na Omega itangiriro niherezo. Ntakindi yavuze hagati umwo. Ninje Alufa na Omega, uwambere nu wimperuka! Niko uko? Ubutumwa bwa mbere nubwanyuma nicyo kimwe. Ubutumwa bwa mbere bwari ubuhe? Iyo tumenya icyo ubutumwa bwa mbere bwaricyo, twariku menya nicyo ubutumwa bwa nyuma buricyo. Abantu bamaze igihe bajimpaka ziki kibazo ku mara imyaka 2000. Mbese ubutumwa bwigihe cyambere bwari iki ? nubundi kuva mugitabo cyibihe birindwi turasoma ngo “Pawulo yari intumwa yambere nibuka ko Pawulo  yaje kuherezo ryigisekuruza. Buri ntumwa zose zizaga kuherezo ryigisekuruza”.  None ikibazo kikagumaho ngo “ubutumwa bwa Pawulo bwari iki? Kubona igisubizo reka dusome ubuhanga bwa Pawulo ubwe mugitabo  cyibyakozwe aha aratubwira ati inkingi yumuriro yamujeho yumva ijwi rya Yesu avuga ati “Ariko haguruka, uhagarare, kuko igitumye nkubonekera, ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye, umugabo woguhamya ibyo ubonye nibyo nzakubonekerana ikingi yumurimo yongera kugaruka kusi (Ibyakozwe 26:16)Tureba ko, ubutumwa bwa Pawulo kwari uguhamya ko Yesu Kristo ko atazutse gusa ahubwo ko umwuka wImana wari umurimo, wagarutse mubantu nki nkingiyumuriro.

 

Mwene Data Branhamm yaravuze ngo “Mbese nibangahe bazi ko Yesu Kristo  ari yankingi Yumuriro ya kurikiraga abana ba Isirayeli? Navuye kumana ndasubira kumana. Icyo nicyo yavuze? Ubwo Pawulo yahuye nawe munzira ija Idamasiko, yari iki? Umucyo mwinshi ukomeye? Ikingi yumuriro iracyariho uyu munsi. Umwuka wera wImana; umubiri wa Yesu wicyaye kukuboko kwiburyo kwImana kuntebe ye yubwami mwijuru, ariko umwuka we uriho kwisi gurangiza gugasoza umurimo gwe. Ugo mwuka wari muri Malaika wabaye mu muri Yesu Kristo nuwo wari muri Malaika wageze Isodomu ni Gomora. “icyo mura cizera? Uwo umwe wa kurikiraga abana ba Isirayeli, ni Imana imwe!”

 

Nubundi mu (IGIHE CYO KWIHUZA NIKIMENYETSO ) Umuronko 97.  Yavuze ati: Kuvana igihe cya matorero yambere inkingi yumuriro nta yabanaga nabantu.  Kuvana igihe cyitorero ryambere, bigeze kureba ibintu bisa nibyo tureba ubu. Iki cyashobotse ubwo Imana yohereje ibimenyetso birindwi ikaduha ibimenyetso byacyo kandi ikohereza abamalayika bavuye mwijuru bakaza kugaruraho ayo magambo yatataniye mu Madini aga hurizwa iyo mujambo nubundi, kugaruraho Umwuka we Wera.

 

None ayamagambo adutera kubaza ibibazo. Katugirengo nimpamvu ki  Mwene Data Branham yavuga “Kugaruraho Umwuka Wera” ? niba umwuka wera wari usanzwe hano mubihe birindwi bya matorero? Nubundi niki cyatuma Mwene data branham avugango. Umurimo wanje ni kumubabwira, ngo ari hano.” Niba we (ukubaho kwayo) kwari kuriho igihe cyose? Mukuri Mwene data Branham yongeye kuvuga ngo “Hanyuma yimyaka 2000 yongeye kutugenderera”  Nimpamvu ki yavuga acyo ukuyeho kuba yari Atari hano kuvana mumyaka ibihumbi (2000) Mungeri Imwe nkuko ari hano ubu.

 

Ubu niba urikurebera ubutumwa mu gicucu cyikindi gihe, uravuga ngo yari ari kuvuga kuri Yesu wo mumyaka 2000 yashize nuko intekerezo zawe zishushanyiriza umubiri ufite inkovu zimisumari mubiganza; Ariko, niba wizeye neza Mwene data Branham, Igihe yatubyiye ko tudafite kureba inyuma, cyangwa kureba imbere ariko kureba icyo Imana irigukora none iyi mitwe yamagambo yose yerekeye kukintu kimwe arihano alufa yabaye Omega wabonekeye Pawulo mugihe cyambere yagarutse nubundi mugihe cyanyuma kurangiza umurimo we.

 

kuva mubutumwa (Ubutumwa bwubuntu P9.30 ) yavuze ati. Hariho ikintu kimwe gitandukanyije ukubaho kwe muri ikigitondo kutari nkuko yari mubantu kuri Galileya, Nicyo ni  umubiri gwe yambaye umubiri gwe.

 

Mukuri mwene data Branham yavuze mu (Rimwe gusa mwami ) umuntu ahora atekereza mubyo Imana yakoze, agahanga amaso kubyo izakora, ariko ntiyite kubyo iri gukora”. Yongera kuvuga mubaruha yandikiye Mwene data Vayle, “Niba babirebera mugihe cyasize nta byiringiro Itorero riba rigifite. Itorero rifite kubirebera muri noneha kwa ryo. Yongeye kuvuga mubutumwa bwe (ABASIGWA BIBINYOMA) yavuze ati  NDIHO, niwe unyohereje NDIHO, Atari yariho, cyangwa azabaho, ndiho, nukuvuga nonaha. Ijambo ubu. Atari ijambo yariho cyangwa ikizaza, ijambo nonaha, nuko yaravuze “Ntibishoboka ko abo baviriwe umucyo ntibakomezemo nijambo bagasohora Barapfuye”. Niyo mpanvu kiri ngombwa gusobanukirwa Alufa na omega ingingo ngombwa mwene data Branham yadushinze. Yavuze ko iyi ariyo ngingo yambere yabanje kwiga nkumukiristo icyImana yakoze mugihe cyambere  ifite kugikora mugihe cyanyuma. Nuko, niba twamenya icyo Imana yakoze mugihe cyambere munsi yinkingi yu muriro mugihe murimo cya Pawulo nuko yabikoze nibyo irigukomeza gukora hanyuma yamwene data Branham akuwe hano *yigishiriza mumasinagogi yaho bose baramuhimbaza. Ajya Inazareti, iyo yarerewe, ku munsi wisabato yinjira musinagogi nkuko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cyumuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditsemo ngo Umwuka wuwiteka ari murinje nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, Nimpumyiko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Nokumenyesha abantu iby’ umwaka umwami agiriyemo imbabazi.

 

Nimurebe kuriyingingo yicyanditswe Itubwira ko yabumbye agatabo akagahereza avuga ati “Uyu munsi iki cyanditswe gisohoreye mumatwi yanyu. Umenye ko, Yesu atakomeje gusoma aho ibyanditswe byaherezaga. Gisomwa, ngo yantumye kumenyesha abantu imbabazi zuwiteka, numunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. Mwitegereze uko igice cambere cyinteruro gifashe ku kuza kwe kwambere ariko igice cyakabiri kivuga  kukuza kwe kwakabiri none nicyo catumye atagisoma. Yaritonze aravuga ati uyu munsi ibyo byanditse bisohoye mu matwi yanyu. Imyaka 2000 itandukanijwe na Kristo.

 

Twibaze kukubaho kwa Kristo hano mwene data Branham yavuze ati: Nasomye ibyanditswe ni bihamya bingana 12 cyangwa no kurenga ngo turi mu minsi yimperuka. Mugihe cyo tuzareba Yesu agarutse musi, kandi ndikukubwira muri iri Joro ngo uyu munsi ibyo byanditswe bisohoreye mu maso yanyu. Turongera kumva mwene data Branham avuga mubundi butumwa ‘Ukugaragara kwa Kristo nokuza kwe. Ibyo bintu bibiri baratandukanye, ukugaragara no ukuza. Ari kugaragara ubungubu akorana natwe muburyo bwumuka wera agihindura igishetse; itorero. Icyangombwa  noneho dufite kwibaza  niba Imana yaraje mucyo mwene data Branham nibyanditswe byita ukugaragara, nuburyo bumwe byuzuza itorero kuko bivuga hano. Kandi mu byukuri tura bibona mubyanditse ko ijambo ryImana riri kuzuza itorero cyangwa umugeni. Ariko ni ,muburyo bwijambo uko kuzura kuri kubaho. Mugihe cyo igishitse  cyibonetse, ikidashitse kigomba kuvaho. Kandi mwene data Branham twifashishije igitabo cya C.O.D yavuze ati,”Igihe igishitse kije ……. Kandi dufite uyumusi kubwubufasha bwImana ubusobanuzi bwuzuye bwIjambo rihamirijwe nimbaraga zImana “.  Nuko ukomeje ukurikiye urutonde rwibibazo yavuze ati “igihe igishitse kizamenyekana”.  Nuko aravuga ati, “none hariho ikindi gishitse kitari Imana?  Nuko aravuga ati nuko ijambo riracyari Imana”.  Dore  turareba konubundi inshingano ye kwari kwerekeza abantu kuku rebaImana mu buryo bwIjambo ryaje muritwe.  Nicyo cyatumye avuga ati nturebe inyuma cyangwa ngo urebe imbere ahubwo reba kucyo Imana iri gukora none.

 

None tuzi ko tutashobora gusenga Imana hatariho guhishurirwa.  Ariko si nuguhishurirwa kwacyu  kwari ugu hishurinwa kudashitse?  Mu “(Abaroma 12) tubwirwa ngo tubona uguhindurwa kubwo guhabwa imitima misha.  Turebe ko tubeshejwe ho nijimbo riduhesha guhindurwakwimibiri yacu.  Icyo nico (1 Abateso 4:15-17) nicyo bivuga gusa. Umwami ubwe amanuka nijwi rirenga aribwo butumwa butwiteguza umuzamuko. Mwene data Branham yavuze ati  igihe ijambo rirunzwe kurindi jambo, rizafatanya ingingo zimibiri yacu. None tubeshwaho no kurundanya ijjambo kurindi kugira ngo haboneke icyo gukomeza buri rugingo rwimibiri yacu kugira ngo tubone guhinduka kwacu.

 

Ariko si niba imitima yacu ihindurwa misha no gusobanukirwa kudashitse. KubwIjambo ribora mu cyimbo cyIjambo ritabora. None si uguhindurwa kwacu sikwaba gupfuye? Niyo mpamvu kiri ngombwa kugira ijambo ryaje rihamirijwe nImana kuba Iritabora. (1Petero 1:23) Itubwira iti “kuko mwa byawe ubwakabiri. Mutabyawe nimbuto ibora ahubwo mubyawe n’imbuto itabora, mubiheshejwe nIjambo ryImana rizima rihoraho.

 

Kandi hano tura reba ko umuntu ashobora kubyarwa ubwa kabiri nimbuto ibora. Kandi tuzingo (Mark 4 na Luka 8) hatubwira ko ijambo ari imbuto umubibyi yabibye. Ariko tubwirwa ko ababibyi babiri basohotse kubiba imbuto cyangwa Ijambo. Umwana wumuntu nu umubi. Nuko umwe ya bibye imbuto yIjambo ishitse undi abiba imbuto yIjambo ribora kandi irijambo kubora riva mujambo ryu urugiriki ariryo Phthertos umuzi winkomoko yaryo ari Phtherio   kumenyesha ikintu cya shobora kubora, cyangwa kurimbuka ari urupfu no kurimbuka burundu kimenyesha kwakwa ubuzima.

 

Hatariho ijwi rirenga nti hazabaho uguhindurwa kwintekerezo hatariho no guhindurwa ku mubiri rero ntihabeho ukuzuka kwabapfuye cyangwa ukuzamurwa. Nuko rero ijwi rirenga nintangiriro ryurugendo. Kandi Yesu yavuze ati”Uko umuntu atekereza mumutima we niko aba arico kandi ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga” Nuko rero niba Imana iza nijwi rirenga, ikicyo caba ukwihamiriza kwayo kandi uko niko dukwiriye kwakira uguhindurwa kwacu. Muri (1 Yohana 3:2) icyanditswe kitubwira ngo “Bakundwa ubuturi abana bImana ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora, icyo tuzi ni uko, Yesu niyerekanwa,tuzasa nawe, kuko, tuzamureba uko ari”. Nuko rero turebe ko ukwakira uguhindurwa kwacu ari kubwo kumureb uko ari. Mu b’Akolisayo 3:4 dusomye haratubwira neza ngo “Kandi ubwo Kristo ariwe bugingo bwacu, azerekanwa, namwe muzaherako mwerekanwe nawe muri mubwiza” Nuko twongere turebe yuko gisaba ukugaragara kwe kugira ngo twere kanwe nawe. Uku  kugaragara nukwangombwa kuguhindurwa kwacu uku  mureba kuraduhindura. Mbere twa jurije mwene data Branham atubwira ati icyo gishitse ni kiza nuko ara tubwira ati ko yaje. N’Imana mushusho Y’Ijambo. None mu (1 Abakori 13:12) twa bwiwe ngo”. Icyakora none turebera mundorerwamo ibirorirori ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. (Ryari? IgiheImana izaza!) none menyaho igice ariko icyo gihe nzamenya rwose nkuko namenywe rwose. “Turongera turebe mu (2 Abakorinto 3:18) ngo twebwe twese, ubwo tureba ubwiza bwumwami, tubureba nko mu ndorerwamo, mumaso yacu hadatwikiriye, duhindurwa gusa nawe, tuguhabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza.

 

Aha turebeko ijambo ariryo rituznira guhindurwa kandi niba twifuza kubona guhindurwa kutabora gufite kuza kubwijambo ritabora. Niyo mpamvu ari ngombwa Imana kumanuka ubwayo. Mwene data Branham ya tubwiye ko Imana ariyo Eliya wacu ubu. Yavuze ngo Kristo niwe ntumwa yiki gihe. Nkuko tuzi avuganira natwe mukanwa kabahanuzi. Nuko rero Imana iraza nijwi rirenga aribwo butumwa bwo ku muhamiriza. Ukwo ari niko avuga. Tugatatirwa muguhishurirwa kwe  kutuzanira uguhindurwa. Mu (Efeso 1:17) Pawulo ari kutubwira ko Imana izatwo hereza Umwuka wubwenge no guhishurirwa  nibitume tuyimenya, ngo amaso yimitima yacu abone uko ahweza, tumenye ibyo twiringirwa nicyaduhamagaye Mwene data branham ari ku dusobanurira iki mugitabo (cyi Ibyumwen mirongo irindwi) Age 15. “ Ngo umwuka wubwenge guza mutorero kubwo guhishurirwa nu mwuka wera uzana mutorero mu guhishurirwa igihe cyo turimo kimwe nuko Gaburyeli yaje kuri Daniyeli, umwuka wera uza kutorero munsi yimmperuka gihishura ibi bintu byubwiru burebure. None mura sobanukiwe? Mu (1 Abakorinto 1:4-10) Turareba ko Kristo atwa  hereje igisekuruza gitandukanye cyu buntu cya vuzwe ho muri (1 Petero 1:13) ngo yaradutungishije nkuko ifumbire igenza imbuto. Nuko dufashe gukurira muriwe muri byose. Ara tubwira ati iki nu kudufasha kugirango tudasigara inyuma mumpano zose iriyo migisha yu mwuka cyangwa ugusobanukirwa kugira ngo dushobore kureba kandi dusobanukirwe ikintu kubaho ku gupfukura cyangwa guhishurwa kwa Kristo. Nuko tu rareba icyangombwa cyo Kristo muri twe mugeni yuburyo bwu mwuka wera atuzanira ijambo rye ku duhindura bazima, agahindura imibiri yacu ipf idapfa. Turongera turebe ko Ijambo riratuzanira kuba umugeni ukiranuka wImana Ikiranuka. Kandi ijambo gukiranuka ryu ruzungu rwakare rimenyesha abantu bafite ubwenge bwiza. Nuko rero abakiranutsi nuko twaba dufite ubwenge bwiza bushitse. Cyangwa abantu bafite ijambo rishitse. Yongeye kuvuga ati “Ngo ushitse ninde ukuyeho Imana, kandi Imana niki Atari Ijamb, Icyo ni (Iyohana 1:1) kandi turareba ko ahari irijambo rimwe rizatuma duhindurwa tukazamurwa.

 

Ubu icyangombwa ntabwo ari umutizo ahubwo ni umubatizo ubwe. Pawulo yavuze mu (Efeso 1:15-17) ku byu mwuka wubwenge uri kuza kuri abo basanzwe biteguye ku bwumubatizo mu muronko (13-14). Nuko rero twashobora kureba mubutumwa mwene dta Braanham yavuze muri iki’ Igihe kubutujaha hakurya  yu mubatizo wu mwuka wera buka tugeza mukubaho ku mubatiza bwite, ariwe mwuka wera. Nuko, impamvu nyakuri itumye habaho kutumika naba Pentekote ku bigize ubu butumwa. Mwene data Branham yaduhuguye ko iki kizaza mu (Mubibazo nibisubizo ku mwuka wera) urupapuro rwa 19 “Ubu umwuka wera ubwo araza nuko agahishura ukuri kose akaguhamiriza no kubaho kwe kandi nIjambo rye, ntu kiringireko Abapentekote bazabyemera ufite guhagarara wenyine nkuko Luteri yakoze”.

 

Niringiye ko ubu ubasha kureba kubwibyanditswe kandi no kubwu muhanuzi uhqaminjwe ko Kristo ari hano ubu, mungeri itandukanye nuko yari ari mumyaka 2000. urutonde rwa magambo akurikira rurekana impamvu 11 zitumye abahano.

 

1.      Arihano gutegur’ abantu bari maso (Luka 1:17 Efeso 1:3-6, 17-21, 1 Yohana 3:1-3, 2 Abakor 3:18, Abakol 3:4, 1 Abakor 1:4-10, 1Petero 1;10-13,23,)

2.      Arihano kubwo guteraniriza hamwe intore kandi no kwishuza umuragewe. (Matayo 3:11-12, 13:28-31, 41, 24:31, Mariko 13:27 Luka 3;17, Efeso 1:10, 2Abateso 2:1).

3.      Arihano kugirango akize abakiranutsi ukurimbuka. (2 Abateso, hamwe 2, 13 1Petero 1:5, 9,10uguhishurirwa kwimperuka kuzana agakiza 2Petero 2:12-13 bakora ibirori nawe. 3:9, 1 Abateso 5:9, 2Abateso 2:13 Tito 2:11, Abaheburayo 2:1-4, 9:28,).

4.      Arihano kugira ngo akize intore uburiganya. (Mata 24:3-5, 11,24, Mariko 13: 5-6 Efeso 1:17-18, na 4:14, 2 Abateso 1:7-12, na 2:2-3, 10-13, 2 Yohana 8-10, !Yohana 2:19-20,28 Luka 21:8, 2 Tim 3:13, Ibyah 13:4-10, 14-16, 19:20, Mat 13:1-17 Mariko 4:11-12, Luka 8:10, 1Tim 4:1-2, 2Tim 3:1-9, 4:3-4 & 8). 

5.      Arihano gushira akamenyetso kumwari wumunyabwenge (Mat 25:1-13, Efeso 1:13-18, & 4:30, 1Petero 1:3-7 abateguriwe guca mukigezo cyokwizera kwi misi Yimperuka. (Kwizera muguhishurirwa, hariho ukwizera kumwe, Guhishurirwa, uguhishurirwa kwa Yesu Kristo. Aba bateguriwe gutsinda ikigezo [Ubumana nibindi] ariko abo bakava mu kwizera. Uguhishurirwa kwa yesu Kristo nu umuhakanyi mubyo kwizera. Uguhishurirwa.

6.      Arihano ku bwo gutandukanya inkumbi ningano (Mat 3:11-12, 7: 15-23, 13: 24-30, 36-43, 47-49; 25:1-11, 2Abateso: 1:7-12, 2:3, 10-12, 1Tim 4:1; Abahe:6 1Yoh 2:19-21; 28, udutsiko tubiri Luka 17:26-37 2Korinto 4:3-6, 11:1-4  Abagaratiya 1:6 2Timoteyo 3:1-9, 4:3-4, 8

7.      Ari hano kugirango azure abapfuye. (1 Abates: 4:15-18  1 Abakorinto 15: igitabo cyabefeso cyose 1: 17-23; Abagarat 2:1 Ibyako: 1:9-11, Mat,27:51-53, Ngoma 3:4 uguteg:30:3 Luka 20:36 Abana bumuzuko, Yohana:11:24-25, Ibyak 24:15, 21 Abaroma 6:5, Abafiripi 3:10-11, 2Timoteyo 2:18, Ibyahishuwe 20:5)

8.       Ari hano kugirango ahindure ukubaho: (1 Abates: 4:15-16, 1 Abakoe 15: cyose, 2 Yohana 3: 1-3; 2Abakolinto 3:18, Abaroma 12:1-2, Ngoma: 3:4, 1Abakolinto 13:9-12; 2Abates: 1:7, 10-12 Ibyako: 3:19-21; 1Petero 1:7-9, 13, 2Petero 1:1-4; 10-12, 1Abakorinto 1:4-10, Mat 24:30)

9.      Ari hano kugirango  adushire mumuzamuko (1Abates 4:15-18)

10. Arihano kugirango ahe ubwiza abera be (2 Abates 1:7, 10-12,      2:14,, 2Abakorinto 3:9-10, 18;4:6; 1Yohana 3:1-3,  1Abakorinto 1:4 – 10; 13: 9-12,

Abaroma 12:1-2, Mat, 16:27, 24:30, 25:31, Luka 2:32, 21:27 Yohana. 17: 5, 22,24 Ibyakozwe 22:11, Abaroma 5:2,8:18, 9:4, 23, 1Abako 2:7, 15:43, Efeso:1:14; 17-18, Phil 4:19, 1Petero 1:7,8,11,21, 4:13 – 14, 5:1, 4,10,5:10-11,  abakorisayi 1:27. nimpamvu ki habaho ibyiringiro byu ubu bwiza? Abakol 3:4, 1Abateso 2:12, 1Timoteo 3:16, Abahe 1:3, 2:7,9,10,Yuda 1:24)

11. Arihano gucira abazima nabapfuye urubanza (KUGENZURA URUBANZA) UMUCAMANZA!(Ibyah 3:14-21, Yakobo 5:7-9, Yohana 12:48 Mat3:12, 7:15-23, 13:24-30, 36-43, 47-49,25:1-12 2Abateso 1:7-10).

 

Ubu hariho ibindi bibazo byinshi byavutse biva mubantu bamwe bagerageza kwigisha ubu butumwa bwo kuboneka kwa Kristo kandi bata busobanukiwe neza. Kubwiyo mpamvu havuyemo inyigisha nyinshi zo kurugota zirahama zateye benshi intambara mu bizeye ubutumwa. Ibi bibazo bikurikira hamwe nibi subizo byafasha muguhosha bimwe muri bi bibazo byabonetse kubwo gusobanukirwa nabi.” (IKIBAZO)” Abantu bamwe baravuga ngo ukuza kwakabiiri kuri kubaho ubu iki nukuri (IGISUBIZO) Yee! Atari ukuvuga ubu! Ikiri kubaho ubu nu ukugarara uko mwene data Branham yavuze “na kamenyetso ko kuza kwe” Mwene data Branham yavuze mubimenyetso birindwi, ku rupapuro 308, “Azaga incuro itatatu. Kristo arimo gatatu”……..Nuko mumuronko wa nyuma avuga ati “Reba Kristo. Kuza kwambere, Aza yambaye umubiri kuva amaraso agapfa. Uko nukuri? Uko nukuza kwe kwambere. Ukuza kwakabiri numuzamuko. Tuka musanganira mu bicu nimibiri idapfa. Kuza kwagatatu uraba yuzuwemo Imana. Amina! Imana Imanweri gutegeka ku isi. Nuko kuri Gatatu gusa.

 

Ubwo, ukuza kwa kabiri ubwako gufite kuba nku kwambere nukwa gatatu nuko uko ni mumubiri gwe. Mu yindi mvuga, azaza yigaragarije mumubiri nkuko yabikoze mukuza kwe kwa mbere. Reba icyo kureberaho mu itangiriro 18. igihe “ELOHIMU”  “yagaragaye” kuri Abranhamu. Ikimenyetso cyo kugenzura ibihishwe cya rakozwe. Kandi hanyuma yokotsa umwana wisezerano aza kusi. Luka 17:30 ivuga ko iki gifite kongera kuba. Ukuyeho, mubyanditswe byinshi tugereranya hamwe no kuza kwe kwa kabiri bivuga ko kugaragara kwe ari icyangombwa kugushitsa ukuza kwa kabiri ku mwami wacu Yesu Kristo.

 

Menya ko kukuza kwe kwambere, aza kusi yambaye umubiri upfa. Yari kusi ubwo Imana yamanukiraga muriwe mushusho nki yinuma iva  mwijuru igatura muri we hano musi. Imana imu viramo Igetsimani ngo apfe nku muntu. Ukuza kwe kwakabiri imana iri kusi azanye nijwi rirenga (Ubutumwa), Ijwi, (Umuzuko),  hamwe nimpanda (kuzamurwa) (1Abateso 4:13-18) Iki gitegura uguhira nawe mu kirere. (REBA IGISOMO CYUMUZAMUKO) Yesu (Umubiri) guri mwiJuru. Imana iri guteraniriza hamwe umugeni we (2Abateso 2:1) akaza murirwa guhura na Yesu mukirere, Aramwiyegereza nkuko ya bikoreye intumwaze ku musozi wo guhindurwa nuko ature nubundi muri Yesu, ubuho ni mukirere hagati yijuru nisi. Mat 17:1-2 ukuza kwe kwa gatatu arikokwanyuma, nibwo azaza kusi avuye mwijuru ubwo rero Imana iri muriwe. (Ibyah 19 na 20).

 

(IKIBAZO) Uvuga ko afite kuza mumubiri nkuko yaje mbere niba iki ari ukuri none Pawulo yari ari kutubwira iki mu (2 Abakor 5:16) ubwo yaravuze ati “Ni cyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko noneho nti tukimutekereza dutyo”?

 

(IGISUBIZO) Ibuko abigishwa munzira ija EMAWUSI ? Kandi nubwo Yesu yagaragaye kuri Petero nabenedata baroba igikuru muri uku kugaragara tureba niki? Ibibiliya itubwirako batigeze gusobanukirwa Yesu. Ariko ubwo hari ikintu yakoze cyagaragaje ingeso ze zishitse. Yamanyuye umutsima muyindi ngeri. None ubu yaje amanyura  umutsima wubugingo mu ngeri ye. Ariko abenshi  bamupfiriwe bitewe nuko atanyuze iwabo ahubwo yinguriye mu ye.

 

Niba washobora kumenya imironko ikurikira (18-21), Pawulo ari kuvuga kumenya  kudaturuka mu gupfa gutara amagambo, uhubwo ni mu murimo waduhawe wongera kuduhuza nawe. Uburero uyu murimo wubuhuza urifuzwa kuko twari twaratandukanijwe nawe. Ijambo umuhuza Reconcile riva kumagambo abiri “Re” nuguhuza (Igisha cyangwa nubundi), nuko ijambo “Conciliate” kimenyesha (guhuza, giteranya) Rero iri jambo ryu murimo wo guteranya, cyangwa kongera kuduhuza hamwe. Irijambo ryo kwihuza ridushira mumwanya wo kuba intumwa mu cyimbo cye tureba mu muronko wa (20)

 

Nuko nkintumwa, turi mucyimbo cyu bwigenge bwacu dutuye aho turi abashitsi, dutandukanijwe nuwo turi mucyimbo cye. Nuko rero, nijambo ryo kuduhuza kuko umuhuza ubwe ntarihano. Rero kubwijambo, turagarurwa mu kumenyana  ku bwububasha. Nkuko cyabaye mukuza kwe kwambere yabaye umuhuza wu muntu ku Mana cyangwa (Ijambo). Imana yakoresheje Yesu (Ukugaragara kwi jambo rye ryuzuye) kuganira mujambo rye. None ubu yaje nkijambo (Logos) kudu huriza cyangwa kuteraniriza hamwe ku kugaragazwa kuzuye kwijambo rye ryitwa Yesu. Ubwo Yesu yari hano kukuza kwe kwambere mumubiri nta muntu wa mumenye, cyangwa uwo yari ari mucyimbo cye. Kubwo kurebera kumubiri gwe. AbaGiriki bamwe.bumvishe ngo Imana ya manutse baja kumusanganira ariko mugihe barebye umuntu gusa, bagarutseyo ba cyitse intege. Bibliya itubwirango hanyuma yumuzukowe yagaragariye benshi. Yaba uramenya, ko ibihe byishi mu mubiri we ntabwo bakundaga kumu kenga. Icyo yavuze nicyo cyatumagabashaka kumenya ngo “Uyu yari ari Kristo” Niba batara mumenye mu mubiri icyo gishe, none bashobora kumumenya ute muri uyu mubiri we ubu. “uko umuntu atekereza mumutima niko abari”. Kandi ibyuzuye umutima nibyo bituruka  mukanwa”. Nuko rero ntitumenye umuntu kubwu umubiri, ahubwo kubwi ibyo avuga, kuko iki nicyo gihamya icyo arico nicyo ahagarariye. Nuko rero ntituzi kandi ntituzamenya Yesu kubwamasekuruza ahubwo nikubwijambo rishitse risobanure. Na nubwo nijamba. Nukuri niwe kugaragara kuzuye kandi no gusobanurwa gushitse kwijambo.

 

IKIBAZO: Ubwo ubu murikuvuga ngo tu dahawe ubu sobanuzi bwiza nijambo rya Yesu ngo nti twashobora ku musobanukirwa neza niba yashobora kwi yerekana ari mu mubiri?

 

IGISUBIZO: Uko nukuri gushitse. Icyo nico ubutumwa bwo ku boneka buvugaho. Imana yamanutse mu shusho yijambo logos guhishura cyangwa kutwipfukurira. Muri uyu murimowe, nkumwuka wukuri, nukutu yobora mukuri kose. Niwe mwuka wu bwenge no guhishurirwa biduhesha ubwenge bwakumumenya. Hatariho uyu murimo nti twa zamurwa, kuko nti twabutuzi uwo munsi cyangwa igihe cyo kuzamurwa ubwo tukaba tu titeguriye icyo gihe gikomeye. Twaba tu kigundiriye imigambi yacu yibyajaga kubaho kuherezo bika ducaho. Reka nkoreshe icyitegerezo guhamya ingingo nkuruyanje. Eliyazari yatumwe kuzana umugeni mu rugo rwumwana wi sezerano. Yahuye numugore kumugezi wa mwemeye yemera nubutumwa bwe. Kubwijambo ya komejemo amabwira ibyuwo mukwe wari umwohere ku mumuzanira iwe murugo.

 

 

Uko yakomeje kumubwira inkuru yumukwe niko numugeni yarushagaho kumukumbura ngo bahure. Kubwijambo, icyogihe yakiriye iryosezerano nuko riramujana guhura nawe ubwo yasohoyeyo yagurutse kungamiya yirukira mu maboko yari amutegereje. Ubwo yari ari umugore wiringirwa kuko umugore wiringirwa ntabwo agwa mumaboko yabantu atazi icyo cyaba cyerekanye neza yuko arintangeso nziza akoze ibyo ubwo aba ataramunya ubwo yahuraga nawe kumubiri

 

IKIBAZO arikumenyesha ngo ukuboneka ni umwanzuro wokuza kwe. Ataricyo twaguma murungabangabo twibaza ngo nibite, ryari, nihe, nigute nibindi.

 

IGISUBIZO yee! Aho arashitse. Ukuboneka nakogace kisaha cyangwa igihe, cyangwa igihe gikomeye aho dusangwa tugeze muguhindurwa, ukuzamurwa. Nigihe cyo hanyuma yo kuva Mugiputa, nukuvuga ko bari bafite kugera aho ukuvamo kwabo kwahindutse ukqwinjira kwabo. Kuva mugiputa ntabwo byari bihagije. Bari bafite kwinjira. Cyasabye Umuka wera mushusho yinkingi yumuriro kubayobora mubutaka bwisezerano uko Yohana umubatiza yabanjirije ukuza kwambere kwa Yesu Kristo, rero nuyumurimo wa Eriya wigihe cyacu nuwokubanziriza ukuza kwakabiri kwa Kristo. Umwanzuro. Umurimo wa Yohana ntabwo kwarukuza, ariko ukuza kwa Kristo kwarigukurikiraho.

 

IKIBAZO: none, urukuvuga ngo hari itandukano riri hagati yokuboneka no kuza.

 

IGISUBIZO: Yee! Mwene data Branham yavuze mumyanya myinshi nkomu butumwa (IVUGA BUTUMWA RYIMPERUKA)  yavuze ati” ubu twabonye kandi twahamije ukuboneka kumwami ubuwibuke ko ukuboneka no kuza aramagambo abiri, kuboneka nokuza. Ubu nukuboneka yabonetse muri yi misi mike yimperuka. Ubu arinatwe muriyimisi mike yanyuma.  Ubu nakamenyetso ko kuza kwe wibuke ko atwihanangiriza ko aya aramagambo abiri ni bikorwa bibiri.  

 

Ari kuvuga ko ari akamenyetse ko kuza kwe. Mwibuke umugani wumujura, kandi mumenye ibi, yuko nyiri nzu iyaba yamenyega igihe umujura azazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Aka kamenyesho ko kuboneka na kamenyetso gatubwira  ko igihe gikomeye kiri mubikorwa kandi kiri kugenda.  Gusa wibuke ko ari akamenyetso gusa Atari igikorwa ubwaco.

 

IKIBAZO: Nuko, niba umwami wacu arihano mushusho yinkingi yumuriro, cyangwa twa vuga ngo Logos, none ikindi dushaka niki ikiruta ibindi umubiri wumuntu waduha niki?

 

 

IGISUBIZO: Icyibanze dufite ibibazo bibiri hano: Reka duhereku  ku cyanyuma. Urabaza uti nikindi ki umubiri wa Yesu watwongera. Ahotugeze muzi neza ko tubona uguhindurwa kwacu kunyuriye mujwi rirenga, ijwi ni mpanda ari byo bice bitatu byu muzamuko. Iki nukuri. Ukuyeho ni kimenyetso cyandwi kira komeje kikagera mubuteka kigi komeza kwizingura cyanwa kuko mwene data Branham yagishinze nkagatara ka Baroma. Igishirira kimwe cyumuriro kiraka kuva muricyo hakavamo kandi ikindi kigakongeza gihereza ikindi mpaka bikagenda bikageza muteka. Kandi wibuke ko duhinduka tuva mubwiza tuja mubundi nuko rero guhurira mu bicu nubundi bwiza buvuye mu kuboneka nu bukwe bwa nimugoroba nubwo ni ubundi bwiza bwiyongere bwo guhurira mubicu. Ikintu cyose nu guteranya ijambo kurindi cyangwa kuva mubwiza uja mubundi gutangirira no kugaragara kwe no kwicunda kugeza mukuza kwe kwakabiri. Kandi Milleniyumu nabwo nubundi bwiza buruta ubukwe bwani mugoroba na Yerusalemu nsha nabwo ni ubwiza buhe buje  ubwubutegetsi   bwi myaka 1000. (Melleniyumu).

 

None ikibazo cyambere twahisemo gusubiza nyuma “niba Imana mushusho ya Logos cyangwa inkingi yumuriro iri kurebeka ubu; none ikindi naba nshaka niki? Mwibuke Imana na nubwo yari araho mu bihe bya Abrahamu kandi Abrahamu yari agikeneye kureba umwana we wisezerano.

 

Isezerano rya Abraham ntiryasohoye kugeza ubwo umwana we ushitse nisezerano yasohoreye ariwe Isaka. “Turacyagendera musezerano kuko tutari twambuka ubu Yorodani neza. Kuvuga ngo Niba mfite Logos’ ye (ikingi yumuriro) none umubiri ndifuza uwiki? Kwerekana ko hifuzwa gusobanukirwa neza kubifashe kumubiri wa Yesu ushitse. Iki rero nikibazo gishitse, kandi ningombwa gisubizwe mbere yo kugira ngo dushimire uku guhishurirwa kwi cyo Imana iri gukora muri Iyi minsi yimperuka. Uguhishurirwa kubumana ni imwe mu bintu mukuri biso banukiwe abantu neza. Ntanumuntu ushaka kwemera ko ada sobanukiwe ubumena ukuyeho bake nibo babikora. UbuKristo bwose bukozwe no kwe mera ubutatu. Baraguyecane. Ubundi abubumwe, nubwo ari bake mumubare baregereye nubwo ba kiri kure iyo, ngiyo. Aho ingorane iri kirebeka ko ari aho gushira nicyo gukoresha uyu mubiri. Abanya butatu barenda guhinyuza umubiri bakamugira umuntu wakabiri mubumana kandi abu bumwe bifuza byose kubireka igikuru cyabyo bakagishira mumigani batekereje (muyindi mvuga ubwo yavuye kumana akagaruka ku Mana bumva ko umubiri ntacyo gukimaze cyangwa hari icyo umaze mu bintu byImana. Nuko kubura gusobanukirwa kwatumye aba Yuda bica Yesu. Igisubizo cyuku gusobanukirwa kirava mujambo ryImana. Imana kubwo kutarebekera amaso yanze kwerekana urukundo ifitiye abana bayo. Nku urebekera munda yamenye kobazagira ingorane yo kwakira urukundo rwe. Ubwo, kugira ngo yerekane urukundo rwe yakoze umubiri uwo afite kwerekaniramo urukundo rwe afitiye abana be. Imana atarebwa nuko ihinduka Imana igaragara. Mu yindi mvuga, Yesu Kristo niwe ugusobanukirwa kuzuye kandi gushitse kwi ntekerezo zImana zigaragaye. Imana ihamirijwe. Uguhamirizwa kugaragaye inyuma kw’Imana . Buri ngeso, buri rugingo, buri intekerezo Imana yigeze kugira ya yikoze intanga nigi bishirwa munda ya Mariya. Igihe iyinda yatangiye gukura yatwaye ingeso yuzuye hamwe nukuzura kwicyo Imana yari ifite mu ntekerezo zayo kuva mbere. Ku bwico ijambo ryatangiye nkintekerezo umunsi umwe ryabaye umubiri nuko Imana umwana ubu iba yigaragaje muguhamiriza urukundo rwayo ifitiye abana bayo. Ubu ya kwakira urukundo rwacu kuruta uko tumukunda nkutagaragara. Kiduhesha ubuyobozi bwaho gucisha  urukundo rwacu. Ahantu ngombwa. Nuko rero umubiri wa Yesu kumuntu gusumba umuntu; nImana ihamirijwe cyangwa igaragajwe. Nuko rero, uwo waremye uyu muburi ari guhuriza hamwe umugeni kuzanira uyumubiri, kandi intekerezo ze azishize kuri uyumubiri, azanawuturamo nubundi duhuriye mu bicu.

 

IKIBAZO: none urikuvuga iki, nukuvuga ko twahoze dutekereza  ibiguye ibihe byose ko Imana yari ifite kuboneka hano nubundi kugorora ubuhabe twabayemo kandi akatugeza iyo dufite kwakira Yesu neza kumutwe nu mugabo.

 

IGISUBIZO: Reba uko ubimenye bwangu. Yee. Ubwo yajembere yari ari gushaka umugeni ariko itorero ryari riri mumibereho itakwemerwa nawe  Pawulo yabacashe mu  Bagalatiya kubwo kugaruka ku mategeko bwangu bamaze kuyavamo. Cyasabye igisumba umuhanuzi kugarura imitima yabana kurukundo rwabo rwambere. Cyasabye Imana muhanuzi ubwe. Yashakaga imitima yacu nintekerezo zacu. Uko ari ibanga mugihe cyo abagore bari kurwanira uburenganzira bwabo akaba yaje gushaka umugeni warangije neza, abishaka, kandi abyishimiye, ku mwegurira uburenganzira bwe bwose. Yageze no  mumibereho yo gutuma intekereze ze zigenda. Ukuruhuka gushitse kubwo kwiringira gushitse.

 

IKIBAZO: Ndebye igishusho cyiza. None se nukuvuga ko arihano kurebeka ko atagwa nka Eva wambere.

 

IGISUBIZO: Nukuri uko arakomeza kumenya cane ukubaho kwe niko ara rushaho kwinjira mukuruhuka. Nibwo ara rushaho ku mwiringira ko aramuha. kandi akuzuza buri sezerano ya muhaye. Mukuva kwa mbere. Mose yategetse abantu guhagarara gusa bakareba agakiza kImana. “Ariko baranga kuko bashakaga ikintu muribyo ba kwikorera ubwabo; Rusi, urundi rugero rwu mugeni yabwiwe nu mukwe ariwe bowazi, “Ukuruhuka kugeza mugitondo” kandi muri uku kuva kwagatatu turi kubwirwa koturuhuka natwe. Mwene data Branham yavuzeko hariho “Ukuruhuka munsi yikimenyetso cya ndwi”. Yavuze ko dukwiriye. “Reka tugenda nuko murekere Imana”.

 

IKIBAZO: None se ugushakisha ubugingo kubazanira Kristo nibuntu bindi nkibi byangombwa kuri twe iyi myaka yose?  None iki gikwiriye he niba turi mukuruhuka?

 

IGISUBIZO: Nuko, iyo ningingo. Yesu yavuze ko ntacoyakora kubwe atacyeretswe na Se. None nikabiri kangahe tugerageje gukorera Imana Inyuma yogushaka kwayo? Yesu yabwiye abafarisayo ko bakwira isi bashakisha umwigishwa nuko icyavamo uwo agahinduka umwana wa Gehenomu incyuro ebyiri kurusha uko yatangiye. Mwene data Branham yavuze ati “Ko umugeni azaba afite Uwiteka aravuze Atari icyo a ceceke”. Afite “Kuba mukubaho ku mwana kugira ngo ashike”. Ubwo, niba Imana mukuri Ibirimo, nako tura reba ingaruka iravamo. Nuko wibuke, ingaruka zivuyemo ntabwo ari imibare. Ingaruka yavuye mu kubwiriza kwa Yesu kubokurimbuka yari iyihe?

 

IKIBAZO: Ubuntangiye gusobanukirwa neza kurusha mbere. Uyu mugeni wimperuka nta yitaye ku gukorera kubonera umugisha ku Mana, aziko yamaze kugera mubuntu bwe, none ari kuruhukira mubyo yamukoreye nuko aramukorera kubwibyo yamweretse nkuko Yesu yabikoze ari hano mumubiri.

 

IGISUBIZO: Yee; Amukunda cyane yitaye ku kumunezeza. Nkuko buri mugore mwiza  abikora, umurimo akora wibanze nuguhereza umugabowe, ntiyitaye kubyo abaturage be baja bakora. Nuko akabishusho ishitse ya Yesu Kristo kuko aricyo yakoze ubwo yari hano kusi mumubiri.

 

IKIBAZO: Ubwo, ndarebye Dufite kuba muri irishusho rye tutarava muri iyisi. None ibyo bisa bite? Ndamenyesha. Umwuka wera uri hagati yacu iki ugisohoza ute?

 

 

IGISUBIZO : Mwene data Brahamu yaravuze ati “ Intekerezo  nziza kubwisezerano ryI mana rizabitera gusohora” ibi  sibokorwa. Mwibuke ko imana ifite kumanza kubyerekana rero imyifatire yawe kuribyo itume bisohora. Abana ba Isirayeli batarinjira mubutaka  bwisezerano  bahawe ubusobanuzi bwi ntakika yanyuma. Babwiwe kurwanira buri ntambwe bari bateye, Naburi mwanya bari bakandagiragamo kwari ugwabo.  Kugendera hano kuri Abrahamu uramenya ko Imana yabanje kumuha uguhishurirwa ku butaka bwisezerano . Yabanje guhabwa isezerano hanyuma abonakurijamo     Burintambwe yateye yagaragazaga ko inyumayizey’Imana hanyuma aribona  ariheshejwe nImana nuko arigaruriza  Imana. Urugendo rwe igitambo ce kumana. Buri ntabwe aja mubutaka bwisezerano bwabaye ugusohozwa kwisezerano ryIjambo ryigihe. Nabwo muri ikigihe umugeni ahindutse ukugaragazwa ko guhishurirwa  kwe .Ijambo rihinduka umubiri. Mugihe yakira uguhishurirwa ko kuzamurwa ,Canga ukuboneka, ahindurwa no guhindura intekerezo busha .( 2 Cor 3 :18) Havuga ngo ahindurirwa kuva mubwiza aja mubundi. Nico gihamya ukujambere uhinduka kuva mukujimbere  uhishurirwa .

KUVA MUBUTUMWA BWE,182 NARUMVISE NONE NDAREBYE 65:11,27. ZE.

Mwene data Branhamu yavuze ati’ ubu ya sezeranije ko azakora ikindi nkicyo isi itari yasha kandi isi ko iziba  nkuko Sodomu yari iri . Isezerano risha umuhanuzi  wimana  umuhanuzi Wa bahanuzi , Imana yabahanuzi bose, Ukuzura kubumana nabantu , Imana igaragajwe numubiri,umuremyi witangiriro, Halleluya! Nijambo rye! Yaravuze  ko bishobora kubaho. None turarebe imibereho ya Sodoma turareba isi iri muriyo mibereho kandi tureba ko ubwe yaje amanutse agakora neza ibyo yavuze ko azakora. Ubu twamwumviseho ,none turamureba!’ Nakumvise namatwi yanje, none ndakubonye namaso!’ Amina!’ Ndamurebesha amaso yanje. Murebe isaha iyari  ariyo! Murebe igihe icyari cyo uguhamiriza ijambo rye burigihe iyo Ijambo riharirijwe, iyo nImana ivuga mu jambo ryayo, Yiyerekana kugira ngo urebe.